200.000 Janssen-doser kan gis til frivillige. Men legene frarådes å gjøre jobben.

Regjeringen åpner for at de som vil ta Janssen-vaksinen, kan bestille time fra 15. juni. Men det innføres strenge kriterier for å få den omstridte vaksinen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, (midten), helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg (t.h.) under dagens pressekonferanse om Janssen-vaksinen.

Regjeringen vil tilby Janssen-vaksinen til frivillige fra og med tirsdag 15. juni. Det opplyste helseminister Bent Høie under en pressekonferanse onsdag.

De innfører svært strenge kriterier for om du kan få den. Det har Helsedirektoratet anbefalt.

Direktoratet har kommet frem til at vaksinen kan være aktuell i disse tilfellene:

  • Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen.
  • Personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at den tiden som gjenstår frem til annen vaksine tilbys, truer liv og helse.
  • Når et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom, eller der et nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling og legen vurderer at nytten av vaksinen overstiger risiko med Janssen-vaksinen.
  • Når legen vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse, fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.
  • Tilfeller hvor legen ut fra en helhetlig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer at fordelene for den enkelte overstiger risikoen. Dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon.

Høie sier det blir private leger, vaksinasjonsklinikker og enkelte fastleger som skal tilby vaksinen. Fra 15. juni kan man bestille time hos disse for vurdering om man oppfyller kriteriene. Vaksinen og vaksineringen tilbys gratis.

Har snudd om kriteriene

Janssen-vaksinen kan forårsake samme alvorlige bivirkninger som Astra Zeneca, som har ført til alvorlig sykdom og dødsfall i Norge. Tilstanden kalles VITT. Den kjennetegnes ved blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater.

Norge har 206.350 Janssen-doser på lager.

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg ledet av Lars Vorland vurderte i mai bruk av virusvektorvaksinene Janssen og Astra Zeneca. Flertallet i utvalget anbefalte en begrenset frivillig bruk av Janssen, mens mindretallet anbefalte å gi den til dem som ønsket. Regjeringen støttet mindretallet.

– Den enkelte må selv vurdere om motivet for å velge vaksinen er godt nok eller ikke. Det er ikke legens oppgave å vurdere, sa helseminister Bent Høie til Aftenposten 21. mai.

Helsedirektoratet fikk deretter i oppgave å finne ut hvordan det skulle løses. Resultatet er ikke som Høie og regjeringen så for seg. Direktoratet foreslår nemlig svært strenge kriterier for om du kan få ta vaksinen.

– Kriteriene har beveget seg i flertallets tenkning, sier Høie til Aftenposten onsdag.

– Det er ingen tvil om at vi så for oss at kriteriene skulle bli mer åpne, innrømmer han.

Det heter i helsepersonelloven at arbeid skal utføres i samsvar med krav til faglig forsvarlighet. En mer liberal ordning ville krevd lovendring.

Regjeringen åpner for å gi Janssen til de som vil ha dem.

Helserisiko

Legeforeningen fraråder fremdeles bruk av Janssen-vaksinen. Dette har de gjort helt siden Vorland-utvalget la frem sin innstilling. I en pressemelding onsdag fraviker de ikke sitt standpunkt.

Legeforeningens standpunkt innebærer trolig at kun et fåtall leger vil skrive ut resept på vaksinen, eller sette den på pasientene.

– Hvorfor fraråder dere landets leger å sette vaksinen?

– Helsegevinsten ved bruk av Janssen-vaksinen står ikke i forhold til helserisikoen. Dette er den samme vurderingen som Helsedirektoratet legger til grunn, sier president Marit Hermansen.

Legen har det siste ordet i vurderingen av om en pasient skal få Janssen-vaksinen. Pasienten har rett til medvirkning i avgjørelsen, men kan ikke kreve å få vaksinen.

Private aktører i tenkeboksen

Onsdag kveld er det ikke klart hvilke private aktører som vil tilby vaksinering.

Den private legekjeden Dr. Dropin sier nei. Kjeden mener det er for mange usikkerhetsmomenter rundt vaksinen.

Aleris har tidligere vært positive, men ledelsen vil nå vurdere kriteriene nøye i samarbeid med fagfolk før de bestemmer seg.

– Jeg synes dette er kjempevanskelig, sier administrerende direktør Anita Tunold i Aleris.

– Når myndighetene ber oss om noe, er min refleks at vi selvfølgelig stiller opp.

Men når det overlates til enkeltmennesker å ta avgjørelsen om å vaksinere seg med en vaksine som har en slik risikoprofil, er det problematisk.

Hun mener folk kan bli utsatt for press om å ta vaksinen, for eksempel de som er uvaksinert og trenger å reise til syke i nær familie i utlandet.

Volvats administrerende direktør Per Helge Fagermoen sier de nettopp har mottatt informasjon fra Helsedirektoratet. De holder på med å vurdere den sammen med sine fagfolk.

Rettelse, 09.06.21: I tittelen på forsiden av denne saken, sto det at Aleris ikke vil tilby vaksinen. Det riktige er at de ennå ikke har bestemt om de vil tilby den.