Ti saker det kan bli bråk om på Ap-landsmøtet

Kristendom i skolen, asylpolitikk, billigere tannlege og arveavgiftens mulige comeback er noen av dem.

Fra torsdag ettermiddag samles 300 Ap-politikere for å blant annet vedta nytt program for kommende stortingsperiode. Dette er noen av temaene det er intern strid om i Ap.

1. Utgifter til tannlege

Debatten om tenner er blitt en gjenganger på Aps landsmøter. Både i 2009 og 2013 har delegatene presset gjennom et offentlig tannhelsetilbud som ledelsen har ment var i dyreste laget. I 2013 vedtok landsmøtet å «innføre et egenbetalingstak for nødvendig tannbehandling» og programfestet at staten skulle dekke «75 prosent av overskytende utgifter.»

Programkomiteen har ikke forslått å gjenta dette. Den foreslår kun å styrke forebyggende tannhelse, innføre skjermingsordninger for dem med svak økonomi, samt å bedre refusjonsordningene for enkelte pasientgrupper.

Flere lokal- og fylkeslag krever igjen at utgifter til tannhelse f.eks. må innlemmes i et egenandelstak.

2. Lærernorm på skole- eller kommunenivå?

I programutkastet går Ap inn for at det skal innføres en norm for lærertetthet på kommunenivå for de yngste elevene: Altså at det skal være et definert maksimalantall elever pr. lærer når man ser hele kommunen under ett.

Flere Ap-lag jobber for å endre dette slik at partiet vedtar Utdanningsforbundets modell med en lærernorm på skolenivå.

Dette vil være en dyrere modell som ledelsen er imot, også fordi de mener den er for lite fleksibel.

3. Asylpolitikken og enslige mindreårige

Ap stemte i fjor sommer for flere av regjeringens forslag til innstramning av innvandringspolitikken. Men nå vil flere Ap-lag ha debatt på landsmøtet og foreslår ulike former for liberalisering av asyl- og innvandringspolitikken.

Flere ønsker mindre eller ingen bruk av midlertidige oppholdstillatelser for enslige asylsøkere under 18 år.

Også bruken av alderstester og praksisen med henvisning til internflukt får kritikk.

4. Heldagsskolen som forsvant

Før snakket Ap om «heldagsskolen». Så snakket de om en «helhetlig skoledag». Nå er også begrepet helhetlig skoledag luket ut av programmet, og erstattet med løfter om at skolefritidsordningen skal døpes om til AKS, få makspris og mer innhold.

Det er kommet flere forslag om at Ap skal beholde visjonen om en «helhetlig skoledag». Noen vil også programfeste at AKS skal bli gratis.

5. Profitt på velferdstjenester

Både SV og Sps landsmøter gjorde vedtak om å redusere private, kommersielle aktørers mulighet til å ta ut profitt ved drift av velferdstjenester som barnehager og barnevern.

Det er kommet flere forslag om at Aps landsmøte skal gjøre lignende vedtak, for eksempel ved å sidestille reglene for utbytte fra privatskoler og barnehager.

Programkomiteens linje er at man heller skal sikre at offentlige tilskudd kommer barna til gode ved strenge krav til kvalitet i barnehagene.

6. K-en i KRLE-faget

Et mindretall i programkomiteen ønsker å fjerne K-en som står for «kristendom» for å gjøre religions- og livssynsfaget mer inkluderende.

Et slikt vedtak vil ikke være spesielt populært hos KrF, som Ap ønsker å bygge opp et godt samarbeidsforhold til.

Ledelsen i partiet vil jobbe mot et slikt vedtak, men er forberedt på å tape.

Partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng har alle sittet i programkomiteen. De vil møte motbør i flere saker.

7. Oljeboring i nord

Ja eller nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har skapt høye bølger på flere Ap-landsmøter tidligere.

Men i januar la flertallet i programkomiteen frem et forslag til kompromiss der man sier ja til konsekvensutredning av havområdet som blir kalt Nordland 6, men utsetter beslutningen om konsekvensutredning av Nordland 7 og Troms 2.

Et flertall av fylkeslagene har sagt ja til forslaget, noe som tyder på at kompromisset kan ligge an til å få flertall.

AUF stiller seg ikke bak forslaget og kommer til å jobbe for å stoppe oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

8. Todelt eller tredelt foreldrepermisjon

Flertallet i programkomiteen vil øke fedrekvoten til minst 14 uker og sørge for en tredeling av permisjonstiden.

AUF-leder Mani Hussaini vil gå lenger, og foreslår at foreldrepermisjonen todeles med en del til hver av foreldrene. Mors ni uker etter fødsel skal holdes utenfor.

9. Aktivitetsreform og arbeidsavklaringspenger

I programutkastet foreslås en aktivitetsreform for unge. Et ledd i denne er at ordningen med arbeidsavklaringspenger kuttes til to år for personer født etter 1990.

Dette får kritikk og vil skape debatt på landsmøtet.

10. Arveavgift

Høyre og Frp har fått gjennomslag for å avskaffe arveavgiften – mot Aps stemmer. Men Aps programkomité foreslår ikke å gjeninnføre den. Det møter motbør i bl.a. deler av Oslo Ap, som mener Ap bør gjeninnføre en form for arveavgift.

I programutkastet foreslås en aktivitetsreform for unge. Et ledd i denne er at ordningen med arbeidsavklaringspenger kuttes til to år for personer født etter 1990.

Dette får kritikk og vil skape debatt på landsmøtet.