Fra sommeren kan man ta ut foreldrepenger når man vil, før barnet fyller tre

Fedre som tar pappaperm etter 1. juli neste år, kan håpe at da er «fedrekvotefellen» fjernet. Regjeringen sender forslag på høring nå.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har nylig hatt pappapermisjon selv for å være sammen med sønnen Bjørn Wilhelm.
  • Solveig Ruud

(Siste nytt om når nytt regelverk blir gjeldende , finner du her.)

En lovendring som kan fjerne den såkalte «fedrekvotefellen», ble mandag sendt ut på høring. Som Aftenposten har belyst i en rekke artikler, har mange fedre mistet foreldrepenger de har hatt krav på. De har sendt inn søknad for sent. Bare de første åtte månedene i år gikk 485 fedre i denne fellen.

Når loven blir endret, forsvinner kravet om at foreldre må ta ut foreldrepermisjonen sammenhengende. Det er dette kravet som har gjort at mange fedre har havnet i fellen: Hvis far ikke skal ta ut sin kvote rett etter mors lønnede permisjon og søker om å ta ut sin kvote etter at mor har gått over i en ulønnet permisjon, taper han foreldrepenger. Det samme gjelder medmor.

– Med fri adgang til utsettelse frem til barnet fyller tre år, unngår man at foreldre mister opptjente rettigheter, sies det i det forslaget som nå sendes på høring.

Fritt frem, med visse unntak

Lovendringen som nå foreslås, gjør regelverket enklere. Begge foreldre får mulighet til selv å velge når de vil ta ut foreldrepengene.

– Foreldre slipper da å søke om utsettelse. De kan melde fra til Nav når de ønsker å ta ut foreldrepenger. Det er hovedbudskapet i høringsnotatet. Men det er noen begrensninger:

  • Tre uker før fødsel er forbeholdt mor og kan ikke utsettes.
  • Det samme gjelder de første seks ukene etter fødsel. Her gis det visse unntak for sykdom, for eksempel om mor og/eller barn er innlagt på sykehus etter fødselen.
  • De resterende ukene kan altså fritt utsettes inntil barnet er tre år. Men foreldre må sørge for å få tatt ut foreldrepengene for det første barnet før stønadsperioden for det andre starter. Ellers kan man miste disse dagene.

Kan bli endret fra neste sommer

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) opplyser at forslaget sendes på høring frem til 22. desember i år. Han lover å sende lovforslaget til Stortinget «så raskt som mulig» etter den tid. Målet er at Stortinget skal behandle saken før sommeren. Går alt etter planen, kan loven bli endret fra 1. juli neste år.

Forslaget gir fordeler til flere grupper

Dagens regelverk sier noe om når og på hvilket grunnlag man kan utsette å ta ut foreldrepengene. Med fritt uttak vil alle disse bli fjernet. Det betyr en forenkling for Nav og fordeler for en del grupper av foreldre.

Dagens regler gir fordeler til heltidsarbeidende. Heltidsarbeid har vært en gyldig grunn for å få utsatt permisjonen.

Endringene som nå foreslås, vil derfor også ha betydning for foreldre som ønsker å forskyve foreldrepengeperioden av andre grunner enn heltidsarbeid.

Det kan for eksempel være foreldre som arbeider deltid, er arbeidsledige eller er studenter som ønske utsettelse av hensyn til et utdanningsløp.

Rydder også opp i feriefelle

I dag er det dessuten slik at lovbestemt ferie gir rett til å utsette foreldrepenger, men ikke tariffestet. Ifølge ferieloven er den lovbestemte fire uker og én dag. Tariffestet ferie kan være lengre.

Dersom mor i forlengelsen av sin periode tar ut en tariffestet ferie på fem uker før far starter sitt uttak, kan det skape trøbbel. De dagene mor tar ut ferie som ikke er lovbestemt, gir nemlig ikke grunnlag for utsettelse. Familien mister dermed etter gjeldende regler fire dager av foreldrepengeperioden hvis far ikke har søkt om utsettelse i forkant.

Kunne ryddet opp for mange år siden

Den lovendringen som nå foreslås, har ligget på bordet én gang før. Den ble sendt på høring i desember 2012 da den rødgrønne regjeringen styrte. Forslag til lovendring ble sendt til Stortinget i 2013. Men som Aftenposten tidligere har omtalt, ble forslaget trukket av den nye Høyre/Frp-regjeringen. Årsaken var at lovproposisjonen også inneholdt andre forslag som den nye regjeringen ikke ønsket.

– Hvorfor må forslaget på høring nå når det har vært det før?

– Fordi det er så lenge siden, sier Ropstad.

Langt flere fedre enn han trodde, har mistet hele eller deler av fedrekvoten. Mange fedre har hvert år sendt klagebrev til departementet, men signalet derfra var lenge at man ikke planla å endre regelverket. Inntil Aftenposten satte søkelys på saken og fikk belyst hvor mange som ble rammet, hadde ikke Ropstad noen planer om endringer.

Det at Nav nå har fått bedre oversikt over hvor mange som mister rettigheter, gjør at han er trygg på at det er riktig å endre loven.

– Flere tusen fedre kan ha mistet foreldrepenger etter at regjeringen trakk lovforslaget i 2013. Hvilke tanker gjør du deg om det?

– Jeg skulle ønske at denne delen av det forslaget var blitt vedtatt allerede da, sier han.

– Jeg håper virkelig dette betyr at flere kan få verdifull tid sammen med ungene, sier han om lovforslaget som nå sendes på høring.