Krf om eldrebølgen: Alle må ta mer ansvar selv

– I fremtiden må vi ta mer ansvar for vår egen alderdom, sier KrFs helsepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold. KrF vil nå ta initiativ til en tverrpolitisk dugnad for å møte eldrebølgen.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) er leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Her sammen med partileder Kjell Ingolf Ropstad.

Eldrebølgen har som Aftenposten nylig omtalte, allerede nådd en del utkantkommuner. I Ibestad kommune i Troms vil hver fjerde innbygger være over 70 år neste år.

– Det vil ikke være mulig å levere profesjonelle helse- og omsorgstjenester til oss alle. Derfor må vi planlegge i god tid, både med tanke på å tilrettelegge egen bolig, og andre sosiale tiltak, sier KrFs helse- og omsorgspolitiske talsmann.

På landsplan vil den såkalte eldrebølgen for alvor begynne å gjøre seg gjeldende i 2025. Det medfører at mange av de politikerne som nå velges inn i landets kommunestyrer må legge planer for hvordan de skal takle økende omsorgsutfordringer.

  • Her kan du sjekke hvordan eldrebølgen vil treffe din kommune.

Ønsker tverrpolitisk dugnad

Et utvalg satt ned av NHO Service og Handel og Arbeidsgiverforeningen Spekter, foreslår et omsorgsforlik etter modell fra barnehageforliket i 2003. Den gang gikk partier fra SV til Frp sammen for å få opp utbyggingstakten i barnehagesektoren. Økt støtte til private barnehager var en del av forliket.

NHO/Spekter-utvalget ønsker en såkalt «velferdsmiks» der offentlige og private krefter drar lasset sammen for å møte eldrebølgen. Det er det initiativet Bekkevold nå gir uttrykk for at han støtter.

Han sier KrF vil ta initiativ til en tverrpolitisk dugnad.

– Vi tror det trengs private og ideelle tilbydere av tjenester i en miks med de offentlige, fordi utfordringene er så store at det offentlige ikke klarer å løse de alene, sier han.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) er leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Bekkevold mener norske politikere må heve seg over en ideologisk debatt om forholdet mellom offentlige og private aktører i omsorgsbransjen.

– Det er stort behov for omsorgsplasser. Da må vi slippe til innovative krefter, så man kan bo lengre hjemme. Offentlige, private og ideelle må sammen finne gode løsninger.

– Dette er et hyppig stridstema også i årets valgkamp. Hvordan skal dere få til at folk som står mot hverandre ideologisk likevel skal samarbeide?

– Vi i KrF har en mellomløsning. Vi sier ikke nei til private, men er tydelige på at offentlige midler skal gå til tjenester. Vi vil ha et forlik om tak på utbytte, krav til arbeidstidsbestemmelser, pensjon og lønnsforhold. Da skjønner jeg ikke hvorfor det skal være ideologisk vanskelig for Arbeiderpartiet.

Les også

Har du fått med deg denne om eldrebølgen? – Når det ikke er unger her, er det bra det er gamlinger

Bekkevold sto på Knut Arild Hareides «røde side» i kampen om KrFs retningsvalg i fjor.

Enormt behov fremover

Bekkevold minner om at norske kommuner kan ha behov for om lag 30.000 nye heldøgns omsorgsplasser innen 2030 og 38.000 nye årsverk i helse- og omsorgstjenestene allerede innen 2028. Han påpeker at mye av dette vil måtte dekkes med hjemmebaserte tjenester.

– Samtidig varsles det trangere økonomiske tider. Offentlige utgifter vil overstige inntektene fra og med 2030, og gapet vil øke med 5 mrd. kroner, hvert år. Det vil også få konsekvenser for kommuneøkonomien, sier han.

Et tiltak Bekkevold vil lufte for å se om det kan være et alternativ, er en slags kontantstøtte for pårørende. Bakgrunnen er at mange har omsorgsoppgaver på toppen av et yrkesliv.

– Mange gir uttrykk for at tilbudet fra kommunen ikke er godt nok og at pårørende dermed sliter seg ut. Jeg mener pårørende må sees på som en ressurs, men det må ikke ende med at de sliter seg ut og blir syke, sier Bekkevold. Hvilket omfang en slik kontantstøtte eventuelt kan få er for tidlig å si.

KrF vil ta et initiativ overfor de andre partiene når Stortinget samles igjen etter lokalvalget.