Ap: Nordsjøen skal bli fremtidens industriverksted for å gjenreise Norge etter koronaen

Oljeeventyret startet i Nordsjøen. Nå vil Ap gjenta suksessen. Nordsjøen skal bli Europas CO2-lager. Her skal det produseres hydrogen og havvind. Fra havbunnen skal det utvinnes metaller.

Ap-toppene som presenterer en plan for Nordsjøen: Fra venstre Espen Barth Eide, Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik.
  • Alf Ole Ask

– Nordsjøen har vært en testarena for det Norge har klart å levere de siste 50 årene, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Når Norge og Europa nå for alvor går inn i fornybaralderen, skal Nordsjøen bli springbrettet for et nytt industrieventyr som ikke minst blir viktig etter koronakrisen, mener han.

Solberg-regjeringen avviste i fjor et forslag fra Ap om å lage en slik nordsjøplan. Derfor bestemte partiet seg for å gjøre det selv. Det er blitt et 28 siders dokument som omfatter både tradisjonelle næringer som olje, fiske, havbruk og skipsfart, og havvind, hydrogenproduksjon av naturgass og utvinning av havbunnmineraler.

Det er Støre som sammen med nestleder Hadia Tajik og energi- og miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide lanserer planen.

Gigantfeltet Johan Sverdrup skal produsere i mange år ennå.

Utvikle pengemaskinen

Den store pengemaskinen i Nordsjøen er petroleumsvirksomheten. Oljeeventyret startet med funnet av Ekofisk i 1969. Støre gjentar at Ap ikke vil avvikle, men utvikle oljevirksomheten.

Men han varsler tøffe miljøkrav. Oljenæringen skal, slik den selv planlegger, kutte utslipp med 40 prosent innen 2030.

– Men alt tyder på at etterspørselen etter norsk gass i Europa vil falle?

– EUs import av naturgass vil gå ned, men dersom den konverteres til hydrogen gjennom fjerning av CO₂, vil den ha en lengre levetid. Det å lykkes med CCS (karbonfangst og lagring) kan gi flere tiår til vår olje- og gassnæring, forklarer Espen Barth Eide.

Hydrogenproduksjon fra gass kan bli en ny industri. Ap vil ha et nytt statlig hydrogenselskap som kan føre an i dette, slik Statoil gjorde i oljealderens begynnelse.

I valgkampen besøkte Ap-leder Jonas Gahr Støre folk som driver oppdrett av tang – et eksempel på innovasjon i sjømatnæring. Her høster han tang og tare sammen med Angelita Eriksen og Tamara Singer.

Haster med fullskala CO2-rensing

Støre minner om at fangst og lagring av CO₂ er avgjørende for å nå klimamålene, men det gir også enorme muligheter for ny virksomhet som kan gi norsk leverandørindustri store oppgaver.

Tomme olje- og gassreservoarer i Nordsjøen skal bli lagringsplass for CO₂ fra hele Europa. Her er det delvis statseide Equinor i front med Sleipner-feltet, der man siden 1996 har lagret CO₂ i Utsiraformasjonen, 1000 meter under havbunnen.

CO2-gassen fra blant annet industri og avfallsanlegg skal samles og fraktes i rør ut til oljefeltene, der den kan pumpes ned i reservoarene.

For å få til dette, og for å gjøre Norge ledende, kreves det en investeringsbeslutning om fullskala CCS-anlegg ved avfallsanlegget på Klemetsrud og Norcems sementfabrikk i Brevik allerede i neste års statsbudsjett, understreker Ap-lederen.

Stimulere markedet

Varer som produseres på anlegg med CO₂-rensing, for eksempel sement, blir dyrere.

Partiet mener en kan skape et marked for CCS-produkter i Norge og globalt.

– Vi kan la for eksempel staten og kommunene stille krav om klimavennlige materialer. Det ville skape et hjemmemarked for sement laget på en fabrikk med CO2-rensing, understreker nestleder Hadia Tajik.

Dette er Equinors offshore-vindkraft utenfor Skottland.

Havvind – ny eksportnæring

Vindkraft har møtt betydelig motstand på land.

Havvind kan bli en ny vekstnæring for mye av den industrien som i dag lever av offshore oljevirksomhet. Ap vil ha en plan som kan gi 3 GW fra norsk sokkel innen 2030.

Havvind vil bidra til å elektrifisere sokkelen, og på sikt kan strømproduksjon til havs bli en eksportnæring.

Espen Barth Eide ser for seg at strømmen sendes til markedene i Europa gjennom et strømnett som Statnett utvikler og driver etter samme modell som statseide Gassco bruker i driften av gassrørledningene på sokkelen.

Gruvedrift på havbunnen

Det grønne skiftet krever en rekke metaller som det i dag er manko på. Et av forslagene som kan vekke betydelig debatt, er å utvinne metaller på havbunnen. Dette er en teknologi som ennå ikke er utviklet, men det er gjort omfattende undersøkelser, og man vet at det blant annet er mye kobber og sink på den norske sokkelen.

Norsk offshoreindustri sitter på teknologi som gjør den i stand til å innta en ledende rolle i denne gruvedriften på havbunnen, mener Ap-lederen. Han understreker at forvaltningen av mineralressursene skal være økosystembasert og i tråd med føre-var-prinsippet.

Ap ønsker også å utrede om det skal opprettes et statlig selskap som skal drive gruver på havbunnen.

En aktiv stat

En rød tråd i hele nordsjøplanen er at staten skal spille en aktiv rolle i denne industriutviklingen også som eier, ved å være den som skaper et marked, og ved at en skal bruke avgiftssystemet aktivt.

– Norge fikk en stor olje- og gassnæring fordi staten etablerte Statoil. Det kan bli nødvendig at staten går inn på eiersiden for å få i gang aktivitet. Det har vi ikke noe imot, sier Støre.

Han understreker at man skal bruke det statlige eierskapet strategisk og dynamisk gjennom opprettelse av nye statlige selskaper. Han ser for seg flere prosjekter der staten og private samarbeider. Han mener også at staten kan eie selskaper i oppbyggingsfasen for så å selge dem når de blir lønnsomme.

– Men dette blir dyrt?

– Det er en plan for et tiår. Da har vi ikke brutt dette ned på budsjettposter, men det handler om viljen til å samordne og satse for å nå mål for Energi-Norge, Offshore-Norge og de maritime næringene, avslutter Ap-lederen.