Ap: Frp har prioritert skattekutt og bompengekutt fremfor eldreomsorg

Frp hadde svært ambisiøse eldreomsorgsløfter da partiet gikk inn i regjeringen for drøyt seks år siden. Nå møter de kritikk fra Ap.

Ingvild Kjerkol Ap) kritiserer Frps innsats for eldreomsorgen i de drøyt seks årene Frp satt i regjering.
  • Solveig Ruud

– Når vi mangler over 10.000 sykehjemsplasser, demente dopes ned som følge av lav bemanning, og beboere er underernærte, trenger vi ikke nye ord, men handling, sa Siv Jensen i 2013.

Men etter seks år i regjering er ikke Arbeiderpartiet imponert over Frps innsats. Partiet oppsummerer den slik:

  • Det er satt av litt penger til bygging av kjøkken på sykehjem.
  • Det er satt i gang et forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen der evalueringen har vist at få andre kommuner kan dra nytte av det.
  • Regjeringens eldrereform, «Leve hele livet» er kun en ambisjon om at kommuner kan lære av hverandre. Det mest konkrete i reformen er at man skal spre gode erfaringer. Det er blitt en informasjonskatalog med 15 gode eksempler til inspirasjon – og de fleste av dem er fra Ap-styrte kommuner.

Les også: Frp alene har ivret for et forsøk som allerede koster 640 millioner kroner.

– Og så er det blitt en ekstra svart bil i regjeringen, sier Ingvild Kjerkol og sikter til at det ble opprettet en egen eldre- og folkehelseminister i regjeringen.

Tre Frp-politikere har hatt denne ministerposten.

– Den siste, Terje Søviknes fra Os, bygget nytt sykehjem uten kjøkken, påpeker Kjerkol.

– Men Frp har vel brukt mer penger enn den rødgrønne regjeringen gjorde for å få bygget flere plasser på sykehjem og i omsorgsboliger?

– Ja, men Frp har ikke prioritert eldre høyest. De har prioritert skattekutt for de rikeste, bompengekutt, samferdselsprosjekter og andre ting. Økningen i investeringstilskuddet til bygging av heldøgnsplasser blir beskjeden til sammenligning. Eldresatsingen kan ikke ha vært viktig nok for dem, sier hun.

Hun viser også til Frps utsagn om behov for flere sykehjemsplasser og påpeker at det i stedet for 10.000 flere institusjonsplasser, er blitt færre.

Har sviktet overfor de sykeste

Ap beskylder Frp for ikke å ha gjort nok for å bedre de grunnleggende utfordringene som f.eks. mangel på helsepersonell, kompetanse og kvalitet.

Hun etterlyser også økt innsats overfor de sykeste eldre, de multisyke, som ofte er innom sykehus.

– De er blitt kasteballer. At de sykeste ikke har fått større oppmerksomhet, finnes det ingen unnskyldning for, sier hun.

– Når det gjelder kompetanse har vel Frp igangsatt flere tiltak?

– Ja, men kompetanseprogram og planer koster penger, sier hun.

Kjerkol legger til at kommunene ikke har fått penger nok til både å gjennomføre slike tiltak og ansette flere samtidig som kommunene skal finansiere f.eks. nye bemanningsnormer i skole og barnehage.

– Det siste de gjorde før de forlot regjeringen, var å fjerne tilskuddet til dagtilbud for mennesker med demens, sier Kjerkol.

Åshild Bruun-Gundersen er Frps helsepolitiske talsperson på Stortinget.

Frp: – Et absurd angrep

Frps helsepolitiske talskvinne Åshild Bruun-Gundersen reagerer på kritikken.

– Dette er et absurd angrep fra Ap.

Hun påpeker at Frp gikk til valg på å redusere skatter og avgifter, utbygging av samferdsel, en restriktiv innvandringspolitikk i tillegg til en styrking av eldreomsorgen.

Hun mener partiet har gjort mye for eldreomsorgen på riksplan. Men hun gjør et stort poeng av at Ap styrer en svært stor andel av landets kommuner og ikke har «vært med i vår kamp for å gi de eldre en verdig og trygg eldreomsorg.»

– Dessverre ser vi at Ap lokalt ikke prioriterer eldreomsorgen høyt nok, sier hun.

Viktige Frp-tiltak i eldreomsorgen

Frp har i regjering bl.a. vært pådriver for :

  • Forsøk med statlig finansiert omsorg: Planen var at 20 kommuner skulle delta. Det ble seks. I fjor høst hadde forsøket brukt 640 millioner kroner. Det forlenges og skal etter planen utvides. En evaluering har bl.a. konkludert med at forsøket ikke gir svar på om finansieringsordningen vil kunne fungere på landsbasis.
  • Rett til sykehjemsplass: Regjeringen har foretatt en presisering av lovverket. En rekke eksperter uttalte seg svært negativt om effekten av endringene. Det ble varslet en ny nasjonal forskrift. Den er så langt ikke kommet.
  • Rabatt på dobbeltrom på sykehjem: Innført for dem som ufrivillig må dele rom.
  • Utbygging av heldøgnsplasser: Regjeringen økte investeringstilskuddet og har noen år satt av mer penger enn forrige regjering. Fra 2013 til 2020 er det alt i alt ferdigstilt drøyt 14.600 heldøgnsplasser. 8300 av dem er sykehjemsplasser. Mange erstatter gamle plasser og bidrar ikke til økt kapasitet. (Det tar noen år fra planlegging til ferdige plasser. Sittende regjering kan ikke ta æren for alle disse.)
  • Sykehjemskø, ventelister er innført: Siste statistikk viser at det står ca. 1360 på venteliste. Dette er eldre som har vedtak på at de har krav på plass.
  • Kjøkken på sykehjem/omsorgsbolig: Tilskudd til renovering, bygging eller etablering er innført.

Tilskuddene kommer

Bruun-Gundersen viser til at kommunene f.eks. ikke har klart å bruke opp hele potten med penger som regjeringen satte av til demensomsorg. Hun opplyser at det førte til at regjeringen valgte å lovfeste at alle kommuner har en plikt til å gi et variert og godt tilbud til hjemmeboende med demens.

Aps kritikk mot reformen «leve hele livet,» parerer hun med å si at hensikten er å følge opp med økonomiske tilskudd. Kommunene skal i løpet av 2020 definere hvilke behov de har, og så vil tilskuddene komme. Frp-politikeren understreker imidlertid at kommunene da må benytte seg av dem.

–Hva om de ikke har råd, siden det er egenandel?

– Det handler om prioritering, sier hun og påpeker at kommunene de siste årene har hatt historisk store overskudd. Her trekker hun spesielt frem Oslo, som er styrt av rødgrønne partier.

Frp: Ikke nok sykehjemsplasser

De første årene Frp satt i regjering, pekte alle pilene oppover når det gjelder bruk av investeringstilskudd for å bygge flere plasser på sykehjem og i omsorgsboliger. Men nå har de fått seg en knekk og peker nedover.

– At mange satser på andre typer boformer, er ikke negativt. Det viktigste er at de eldre føler trygghet i hverdagen, sier Bruun-Gundersen.

– Betyr det at Frp mener det er bygget nok sykehjemsplasser?

– Vi mener det fortsatt er stort behov for sykehjemsplasser, svarer hun og gjentar at kommunene må prioritere å bygge dem.

Frps helsepolitiske talskvinne understreker også at Ap lokalt «kjeppjager» dem som driver veldrevne, private sykehjem på det kommunens regning.

– Det fører til at eldre med penger kjøper seg et privat tilbud, sier hun og uttrykker bekymring for at man i kjølvannet får en todelt omsorg.