Ap varsler gjennomgang av egne rutiner etter ungdomspartienes ulovlige studietur

Moderpartiene oppgir at de er restriktive med reiser av typen som ungdomspartiene fikk betalt ulovlig.

NorthConnect har satt sammen en video fra ungdomspolitikernes reise til Storbritannia. Der argumenterer ungdomspolitikerne for at det er positivt for Norge å legge kabelen.

Politiske partier i Norge må følge partiloven. Den ble brutt av Unge Høyre, AUF og Grønn Ungdom da de fikk betalt en fem dagers reise til Storbritannia av kraftselskapet NorthConnect, kunne Aftenposten melde lørdag.

Det er Partilovnemda som har fattet vedtak om at turen var ulovlig. Hensikten med turen var å lære mer om NorthConnects plan om en kraftkabel mellom Norge og Skottland.

– Det er nok ganske vanlig at partier blir invitert på slike reiser, men det er nok ikke så godt forstått at også dette må rapporteres inn, sa jusprofessor Eivind Smith, som leder Partilovnemnda.

Vedtaket har nå fått ringvirkninger helt opp i moderpartiene:

– Vi vil sette oss ned sammen med vår revisor og se om det er noe i dette vedtaket som tilsier at vi må rapportere på en annen måte enn det vi har gjort tidligere, sier Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet.

Kjersti Stenseng er partisekretær i Arbeiderpartiet.

Vedtaket får «store konsekvenser»

Ungdomspartiene har ifølge Partilovnemnda brutt loven på to punkter:

  1. De har tatt imot et bidrag, i form av betalt reise, fra et «offentlig kontrollert rettssubjekt».
  2. De har ikke rapportert inn reisen som et bidrag, slik loven krever.

Men det har vært innarbeidet praksis for ungdomspartiene å delta på slike studieturer, uten at dette har vært ansett som et «bidrag» til partiet. Dermed har de heller ikke innrapportert reiser som dette som et bidrag.

Nå må reisens verdi på 15.000 kroner pr. hode betales tilbake. Samtidig får vedtaket varige konsekvenser. Partiene anser reisene som viktige for å kunne opparbeide seg kunnskap og gjøre veloverveide valg. De har begrensede midler til å finansiere slike reiser på egen hånd.

– Det er nok flere enn oss som er uenig i at det er slik loven skal tolkes. Det får i så fall store konsekvenser for både bedriftsbesøk og helt vanlige studieturer for å lære mer. Både for oss, de andre ungdomspartiene og for bedrifter og organisasjoner, sa Unge Høyre-leder Sandra Bruflot.

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot sammen med Høyres partileder, Erna Solberg, på fjorårets landsmøte.

MDG visste om reglene

Ungdomspartiene bruker sine moderpartier som rådgivere i både politiske og organisatoriske spørsmål. Kjersti Stenseng har ikke svart på om Arbeiderpartiet var kjent med at det er ulovlig å motta reiser som dette.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) opplyser at de var kjent med forbudet.

– Generelt er vi restriktive når det gjelder reiser betalt av andre. De er som hovedregel betalt av partiet eller et folkevalgt organ politikeren som reiser, representerer, sier Torkil Vederhus, partisekretær i Miljøpartiet de Grønne.

Høyres generalsekretær, Tom Erlend Skaug, sier at det er sjelden at politiske partier får betalt reiser av offentlig eide aktører.

– For Høyres del kjenner jeg ikke til slike eksempler, sier Skaug.

Torkil Vederhus er glad for at Partilovnemnda har fattet en avgjørelse om ungdomspartienes reise, slik at man kan få en åpen debatt om tolkningen av loven.

Utløser «dialog» med moderpartiene

De tre moderpartiene har fått spørsmål om hvordan de kommer til å følge opp vedtaket med ungdomspartiene.

– Høyre tar Partilovnemndas vedtak til etterretning. Vi vil selvsagt forholde oss til det dersom dette skulle bli en aktuell problemstilling. Jeg forutsetter at Unge Høyre gjør det samme, sier Skaug.

– Vi har tett dialog med AUF, som vi deler vurderinger og kunnskap med. Men de er en selvstendig organisasjon, og jeg er trygg på at de følger opp dette på en god måte, slik at det ikke skjer igjen, sier Stenseng i Arbeiderpartiet.

Også Vederhus i MDG oppgir å ha god dialog med sitt ungdomsparti om saken.

– De har svart godt for seg, og jeg er trygg på at de vil gjøre gode vurderinger fremover. Det har vært fullt ut forståelig at Grønn Ungdom har forholdt seg til den etablerte praksisen blant partiene for reisene de har vært med på. Reiser finansiert av private aktører har nok ikke skjedd i et omfang som har gjort at vi i MDG har fanget det opp som en egen problemstilling tidligere, sier Torkil Vederhus (MDG).

Ønsker seg debatt

De tre ungdomspartiene har bedt Partilovnemnda om å oppklare ulike grensespørsmål rundt tolkningen av partiloven. Eksempelvis får politikere dekket drosje av NRK når de deltar i programmer. NRK er i likhet med NorthConnect et selskap «under offentlige myndigheters kontroll».

Partilovnemndas leder, Eivind Smith, har varslet at det vil komme en tolkningsuttalelse om de aktuelle spørsmålene fra nemnda. Slike uttalelser fungerer som en veiledning for partiene.

Vederhus i MDG synes det er bra at man nå har fått en åpen debatt om spørsmålene.

– Vi håper dette også kan føre til en debatt og mer åpenhet om skreddersydde reiser betalt av ulike pengesterke private aktører som Norsk olje og gass. De er fullt ut lovlige, men kan ofte være vel så etisk betenkelige.