Slik vil Regjeringen kutte i flyktningers trygd

Arbeidsminister Anniken Hauglie foreslår å oppheve de fleste særrettigheter flyktninger har i Folketrygden i dag.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil ha slutt på ordningen som gir flyktninger rett til å få enkelte trygdeytelser uten tre års botid i Norge.

Regjeringen foreslår en rekke innstramninger og endringer i velferdsordningene for flyktninger. Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie presenterte forslagene på en pressekonferanse mandag formiddag.

De fleste særrettigheter for flyktninger i Folketrygden foreslås opphevet:

  • For flyktninger som er over 67 år eller uføre, foreslås det at særrettigheter i Folketrygden erstattes av en behovsprøvd minsteytelse. Dette gjelder blant annet alderspensjon og uføretrygd.
  • Botidskravet for en rekke ytelser foreslås økt fra tre til fem år. Dette gjelder alderspensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon og stønad til enslige forsørgere.
  • Det innføres et botidskrav på fem år for kontantstøtte (ikke botidskrav i dag).
  • For en rekke andre ytelser foreslås det ikke botidskrav. Dette gjelder ytelser som opparbeides gjennom arbeid, blant annet sykepenger, dagpenger og foreldrepenger.
Les også

Kan flyktninger få mer i uføretrygden enn nordmenn? Svaret på dette og andre spørsmål om behandling av flyktninger i folketrygden får du i denne saken:

Inngikk forlik i fjor høst

Utgangspunktet for forslaget er forliket seks partier inngikk på Stortinget i fjor høst der de ble enige om at Regjeringen skulle gå gjennom «særordninger for flyktninger og asylsøkere i folketrygden og sørge for at det stilles aktivitets— og opptjeningskrav til disse der det er naturlig.»

Forslaget kom opprinnelig fra Høyre og Frp. De ønsket opprinnelig en formulering om at man skulle ta «sikte på innstramminger i løpet av våren 2016». Men i forhandlingene på Stortinget fikk de ikke med seg de andre partiene på å be om innstramminger nå.

Les også

Les også: Her er fem innstramningsforslag Listhaug ikke fikk flertall for

– Ordningene må være bærekraftige på sikt

Flyktninger som har hatt glede av særfordelene, har sluppet å forholde seg til regelverket om at man må ha hatt minst tre års botid i Norge før man har kunnet få enkelte trygdeytelser.

Andre innvandrere, også nordmenn som har bodd i utlandet i mange år og ikke opprettholdt sitt medlemsskap i folketrygden, har måttet bo her i tre år for å få rett til f.eks. uføretrygd, alderspensjon og arbeidsavklaringspenger.

– Ved å fjerne særrettighetene for flyktninger blir denne gruppen likebehandlet med norske borgere som kommer tilbake fra lange utenlandsopphold. Det er nødvendig å tilpasse trygdeordningene til en ny tid og ordningene må være bærekraftige på sikt, sier Hauglie.

Skal gjøre det vanskeligere å eksportere

Regjeringen vil erstatte særordningene som flyktninger i dag har med en behovsprøvd minstestønad.
Den behovsprøvde stønaden som flyktninger skal få de første årene, må fornyes hvert år og man må dokumentere at man fortsatt trenger støtten.

Regjeringen vil også gjøre det vanskeligere å eksportere stønad til utlandet ved å halvere perioden man kan oppholde seg i utlandet og samtidig få utbetalt stønad fra 90 til 45 dager.

Vil spare inn store summer på sikt

Forslagene vil ifølge Hauglie kunne føre til en innsparing på i underkant av 200 millioner kroner det første året, men hun understreker at anslagene er usikre.

Når tiltakene får full effekt fra rundt år 2060 vil de ifølge Regjeringen kunne få en innsparing på mellom 3 og 5,6 milliarder kroner årlig.

Men arbeidsministeren kan ikke garantere at endringene ikke vil føre til økte kostnader for kommunene.

Uavklart om forslagene får flertall

Forslaget vil bli sendt ut på høring og deretter tilbake til Stortinget.

– De som er ressurssterke og går rett ut i arbeid, vil klare seg godt, mens mennesker med traumer, behov for medisinsk hjelp eller eldre vil bli stående med lua i hånden og ende på sosialhjelp, sier han til NTB.

Aps Eirin Sund sa allerede før pressekonferansen at partiet ikke vil støtte forslag som gjør flyktninger fattigere.

Kristelig Folkeparti mener det kan være fornuftig å fjerne særordninger for flyktninger, men frykter også nye fattigdomsfeller.

– Hvis vi gjør endringer som bidrar til at flere vil få behov for sosialhjelp, så har vi mislyktes. Det vil også øke belastningen for kommunene, sier stortingsrepresentant Anders Tyvand til NTB.

Forslaget om å innføre et krav om fem års botid for å få kontantstøtte ble fremmet også i integreringsmeldingen. Bare SV, Sp og KrF protesterte da aktivt.

– De svakeste vil tape

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener det er de svakeste flyktningene som taper om forslagene får flertall.

NOAS-leder Ann-Magrit Austenå sier til NTB at opptjeningsregelen ble innført i erkjennelsen av at mange flyktninger bærer på skader og dype traumer.

– Man skjønte at å kreve at disse skal komme raskt i arbeid, ikke er mulig. Det er heller ikke sikker at de mest vanskeligstilte kommer til å greie å jobbe fullt noen gang, påpeker hun.

Frp: - Sørger for at Norge ikke blir mer attraktivt enn andre land

Frps trygdepolitiske talsmann Erlend Wiborg er imidlertid fornøyd med forslagene som er lagt frem.

– Vi sørger for at man fjerner særrettighetene. Det er viktig av flere grunner. Det fører til like regler, som er riktig ut fra et rettferdighetsperspektiv. Men også det at Norge ikke blir mer attraktive enn mange andre land, sier Wiborg til Aftenposten.

KS vil følge nøye med

Regjeringens forslag kan føre til at kommunene må betale ut mer i sosialhjelp. Hvor mye mer, er i følge departementet høyst usikkert.

Kommunenes interesseorganisajon nøyer seg foreløpig med denne kommentaren:

– Vi vil følge nøye med på om endringene får konsekvenser for kommunene. Det vil vi komme tilbake til i KS’ høringsuttalelse, sier Lasse Hansen, administrerende direktør i KS.