Jurister reagerer på at Stortinget ikke vil kontrolleres av Riksrevisjonen

Kontrollen med Stortingets drift «er i limbo». Det sier jusprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg.

I 100 år kontrollerte Riksrevisoren Stortingets drift, helt til Per-Kristian Foss fikk beskjed om å holde opp.

Aftenposten omtalte tirsdag hvordan Stortingets presidentskap har hindret Riksrevisjonen i å gjennomføre undersøkelser om hvordan landets nasjonalforsamling etterlever lover og regler.

At Riksrevisoren ikke lenger får kontrollere Stortingets drift, forbauser jurister med forvaltning som spesialområde.

– Nå er det hele i et slags limbo. Det er uholdbart. Stortinget har ikke fått på plass en internrevisjon. Det er heller ingen ekstern virksomhetskontroll. Og Riksrevisjonen har fått beskjed om ikke å kontrollere Stortinget.

Det sier Benedikte Moltumyr Høgberg, professor ved Juridisk fakultet i Oslo.

Foss: Stortinget sa stopp

I 100 år kontrollerte Riksrevisjonen at Stortinget ble drevet etter lover og regler. Dagens riksrevisor Per-Kristian Foss ville fortsette den tradisjonen.

– I 2017 opplevde vi noe veldig spesielt. Vi hadde gjennomført to tredjedeler av en revisjon om IT-sikkerhet i Stortinget. Så opplevde vi at Stortingets presidentskap grep inn og sa stopp, sa Foss til Aftenposten tirsdag.

Les også

Riksrevisoren kan ikke granske pendlerbolig-saken: – Det kan vi takke Stortingets presidentskap for

Daværende stortingspresident Olemic Thommessen bekrefter dette, og forklarer det med at presidentskapet ønsket å avklare det prinsipielle ved at Riksrevisjonen skulle granske Stortinget.

Denne avklaringen ble satt ut til det såkalte Harberg-utvalget. Det kom med sin rapport i februar i år, men konkluderte ikke i spørsmålet.

Benedikte Moltumyr Høgberg

Ingen kontroll

Høgberg satt selv i dette utvalget. Hun forteller at det var enighet i utvalget om at Stortinget burde få på plass en intern revisor. Tanken var blant annet å kontrollere regnskaper og administrasjon.

Det var også enighet om at man burde ha en ekstern kontroll som kunne gå inn og se på Stortingets drift.

– Et spørsmål for utvalget var hvem som skulle føre virksomhetskontroll for Stortinget, altså mer enn det en ordinær ekstern revisor ser på. Mens revisoren først og fremst vurderer at inntekter og utgifter er riktig ført, gjensto spørsmålet om hvem som skulle kontrollere hvordan Stortinget driftes. Men utvalget konkluderte ikke når det gjaldt hvem som skulle stå for denne kontrollen, om det skulle settes til en uavhengig ekstern revisor, eller til Riksrevisjonen, sier hun.

Ble forbauset

Da hun så Aftenpostens intervju med Per-Kristian Foss, ble hun forbauset.

– Slik jeg forsto det, var det en forutsetning for utvalgets arbeid at Riksrevisjonen hadde mulighet for å føre denne kontrollen frem til en alternativ løsning eventuelt kom på plass, sier hun.

Moltumyr Høgberg sier at hun ikke kan se noen juridiske argumenter mot at Riksrevisjonen skal gjøre den jobben. Forutsetningen er at man skiller mellom Stortingets drift og politikken.

– Riksrevisjonens mandat er å kontrollere statsregnskapet og statlig virksomhet. Jeg ser at lovteksten kan tolkes i begge retninger. I 100 år har Riksrevisjonen tolket det som at de også kan revidere Stortinget. Det kom overraskende på meg at riksrevisoren i 2017 fikk beskjed om å slutte med kontroll av Stortinget, sier hun.

Arne Fliflet

Fornuftig med revisjon

Tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet sier at det kan være gode grunner til at Riksrevisjonen kontrollerer Stortingets administrasjon.

– Vi er ofte litt upresise når vi snakker om Stortinget. Vi må skille mellom de folkevalgte og administrasjonen, sier han.

– Administrasjonen er en del av forvaltningen. Den bør Riksrevisjonen kunne kontrollere.

Han sier at Riksrevisjonen er stortingsrepresentantenes redskap. Revisjonen legger premissene for representantenes kontroll med forvaltningen.

– Det er kanskje til og med fornuftig at Riksrevisjonen også kontrollerer Stortingets administrasjon, sier han.

Eivind Smith

Skille politikk og drift

Jusprofessor Eivind Smith mener også at Riksrevisjonen bør få kontrollere Stortingets drift. Han skiller også mellom arbeidet folkets representanter gjør og Stortinget som arbeidsplass.

– I lov om Riksrevisjonen står det at revisjonen skal arbeide uavhengig og selvstendig. Det betyr at Riksrevisjonen også kan utøve de oppgavene som loven pålegger den, uavhengig av presidentskapet eller Stortingets administrasjon.

Han minner om at Stortingets administrasjon har oppgaver som personaladministrasjon og reisekontor. Den kjøper og driver datautstyr. Stortinget sysselsetter mange mennesker til sikkerhetsoppgaver og mye annet. Erfaringene fra de siste årene viser at det er på slike områder er all mulig grunn til å ønske uavhengig kontroll velkommen, slik Smith ser det.

– Flere sikkerhetsbrudd i datasystemene til Stortinget illustrerer i seg selv at den gjennomgangen Riksrevisjonen ble bedt om å la være, kunne ha vært nyttig, sier Smith.