ESA krever at Norge gjør det lettere å få sykehusbehandling i utlandet

EØS-tilsynet ESA har gått gjennom over 200 saker – og mener Norge ulovlig begrenser folks rett til å søke sykehusbehandling i andre EØS-land.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har ESA på nakken. EØS-tilsynet vil gjøre det lettere for norske pasienter å få sykehusbehandling i andre EØS-land.

Det er strenge regler for når og hvordan du kan få rett til sykehusbehandling i utlandet. Det er flere ordninger og lover som regulerer dette.

Norske myndigheter praktiserer dette regelverket for strengt, mener ESA.

ESA er et tilsynsorgan som har som oppgave å påse at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i det enkelte EØS-land. Det har hovedkontor i Brussel.

Mener Norge bryter loven

Tilgang til sykehusbehandling i EØS-området er en lovfestet rettighet i EØS-samarbeidet, som Norge er en del av.

Tilsynsorganet opplyser at det har gjennomgått over 200 forvaltningsvedtak som viser at EØS-reglene i praksis ikke ble brukt riktig.

I en pressemelding fra ESA kommer det frem at tilsynet mener at den norske pasientrettighetsloven bryter med EØS-reglene på en rekke områder. Blant annet:

 • EØS-avtalens trygdeforordning er ikke blitt korrekt implementert i Norge med hensyn til pasienters rettigheter til behandling i utlandet. EØS-reglene ikke gis forrang over den norske pasientrettighetsloven.
 • Kravene til å få godkjent behandling i utlandet under pasientrettighetsloven er for strenge. Blant annet stilles det krav om at pasienten dokumenterer at behandlingen utenlands er mer effektiv enn offentlig behandling som tilbys i Norge.
 • Dersom en pasient nektes norsk godkjennelse til behandling i utlandet,
  sikrer ikke pasientrettighetsloven at de relevante
  klageorganene kan bruke EØS-retten. I tillegg anvendes EØS-retten sjelden i praksis, eller den anvendes ikke korrekt av de relevante klageorganene.
 • De norske reglene mangler klarhet, presisjon og den grad av rettssikkerhet
  som EØS-retten krever. For eksempel, inneholder pasientrettighetsloven
  regler som strider mot EØS-retten, noe som gjør det vanskelig for pasienter å forstå og ivareta sine EØS-rettigheter.

ESA skriver at det merker seg et norsk lovforslag av 1. april i år som vil rette opp noen av disse manglene. Men ikke alle.

Dersom lovforslaget blir vedtatt, vil det ifølge ESA ikke føre til at Norge oppfyller alle krav i EØS-reglene om pasienters rett til behandling i andre EØS-land.

Norge gis nå to måneder til å fremme sitt syn, før ESA kan beslutte å ta saken videre.

Ikke første gang Norge får kritikk

Første gang ESA tok opp dette med Norge, var i 2014. Dette skjedde etter at ESA hadde mottatt en rekke klager vedrørende de norske begrensningene. I 2019 besluttet ESA å stevne Norge for EFTA-domstolen.

At ESA tar opp saken igjen, i et nytt brev til Norge, kommer som følge av ny informasjon ESA har mottatt under forberedelsen av saken for EFTA-domstolen. I tillegg har ESA mottatt ytterligere informasjon fra norske myndigheter, og norske regler har også blitt endret i denne perioden.