Fersk SSB-rapport: Barn av innvandrere mer kriminelle enn foreldrene

Andelen gjerningspersoner er høyere blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre enn resten av befolkningen. Samtidig er innvandrerne nå mer lovlydige enn før.

Mandag la SSB frem rapporten «Kriminalitet blant innvandrer og norskfødte med innvandrerforeldre»
  • Andelen gjerningspersoner er 49 prosent høyere blant innvandrere enn ellers i befolkningen.
  • Samtidig er overrepresentasjonen av kriminalitet større hos norskfødte med innvandrerforeldre. Der er andelen gjerningspersoner 151 prosent høyere enn i den øvrige befolkningen.
  • Samtidig er overrepresentasjonen i kriminalitet gått ned de siste årene.

Det viser den første norske rapporten «Kriminalitet blant innvandrer og norskfødte med innvandrerforeldre». Den er laget av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra innvandringsminister Sylvi Listhaug, som var til stede på første rad under presentasjonen mandag morgen.

Dette baserer seg på tall for personer som var over 15 år og bosatt i Norge 2010.

Forskerne: – Ikke noe som overrasket

Listhaug etterlyste mer informasjon om hvilke landgrupper som har størst utfordringer:

– Afrikanske land, etterfulgt av asiatiske land, lød svaret.

Eiendomstyverier og annen vinningskriminalitet er de kategoriene som er mest overrepresentert blant innvandrere.

Rapporten viser store forskjeller i typer kriminalitet og mellom landgrupper.

– De beskrevne sammenhengene kan aldri tillegges en kausal tolkning, og at en gitt innvandrergruppe er over- eller underrepresentert kan med andre ord ikke tolkes dithen at de er over- eller underrepresentert fordi de innvandrere, skriver forskerne.

– Er det noe som overrasker i funnene? ble det spurt.

– Ikke noe nytt, ikke noe som overrasket, svarte forskerne.

Innvandrere fra asiatiske og afrikanske land, herunder Afganistan, Iran, Irak og Somalia er mest overrepresentert. Personer med bakgrunn fra vesteuropeiske og nordamerikanske land, samt enkelte asiatiske land er underrepresentert.

Afrika høyest på statistikken

Rapporten sammenligner andelen registrerte lovbrytere blant innvandrere, norskfødte med to innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen.

– Denne analysen viser at det er en høyere andel av gjerningspersoner blant innvandrere sammenlignet med den øvrige befolkningen, og en enda høyere andel blant norskfødte med innvandrerforeldre. Overrepresentasjonen sammenlignet med øvrige befolkning er særlig stor for familieinnvandrere og flyktninger, samt personer fra Afrika, heter det.

Når forskerne korrigerer for alder, reduseres overrepresentasjonen betydelig. Det skyldes at det er høyere andel unge personer (det vil si personer i kriminelt «aktiv» alder) blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Alder reduserer ulikhetene

– Det gjør at forskjellen mellom de tre gruppene er mindre, selv om både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre forblir overrepresenterte som registrerte gjerningspersoner sammenlignet med øvrig befolkning, heter det.

– Etter at vi har tatt hensyn til befolkningssammensetningen er overrepresentasjonen på 20 prosent for innvandrere og 42 prosent for norskfødte med innvandrerforeldre, heter det videre.

Når SSB korrigerer også for kjønn, bosted og sysselsetting, reduseres overrepresentasjonen ytterligere.

Strid om rapportene skulle produseres

Kriminalitet og lovbrudd er handlinger som er definert som straffbare.

Det har vært mye strid og dragkamp mellom Frp og SSB før kriminalitetsrapporten nå foreligger.

I forordet skriver SSB:

– Å ha god og inngående kunnskap om kriminalitet blant ulike samfunnsgrupper er viktig for å kunne forstå og respondere på kriminalitetsbildet i Norge.

Analysen er gjort for lovbrudd i perioden 2010–2013 for gjerningspersoner bosatt i Norge 1.1.2010 og som var 15 år eller eldre.