GPS-sporing kan gi mer rettferdig avgift på bruk av vei, mener Høyre-utvalg

Høyre-utvalg vil teste ut GPS-sporing av kjøretøyer for å få til «mer korrekt og rettferdig» pris på bruk av vei. I første omgang ser utvalget for seg dette i tungtransporten.

Regjeringen er allerede i gang med å utrede GPS-sporing av tungtransport.
  • Solveig Ruud
  • Frøydis Braathen

Via satellitt og GPS montert i kjøretøyer kan man måle nøyaktig hvor og hvor langt hvert enkelt kjøretøy har kjørt på norske veier. Slik GPS-sporing er et Høyre-utvalg positivt til.

I et forslag til uttalelse som skal behandles på Høyres landsmøte til helgen, foreslår partiets digitaliseringsutvalg «å tilrettelegge for mer korrekt veiprising gjennom GPS-sporing».

Kan ta betalt for kjørt lengde

På spørsmål om hva det betyr i praksis, svarer partiets samferdselspolitiske talsmann, Helge Orten, at bruk av GPS kan føre til at «man tar betalt for kjørt lengde» i stedet for dagens system med bompenger og veibruksavgift på drivstoff.

– Det vil gi bedre og mer rettferdig prising, sier han og viser til at Samferdselsdepartementet allerede utreder hvordan man kan innføre et slikt system for tungtransport.

Ønsker uttesting på lastebiler

– I første omgang bør man gjennomføre det innen tungtransporten og se hvordan det vil slå ut. Så blir det et spørsmål om man vil utvide det til privatbilismen. Det er en litt mer komplisert problemstilling. Vi må i alle fall trekke erfaringer fra tungtransporten først og foreta avveininger mot personvernhensyn, sier han.

Orten understreker at Høyre ikke ønsker GPS-sporing for å kunne kreve inn mer i avgifter fra bilistene totalt sett.

– Poenget er å kunne bruke ny teknologi til mer effektiv innkrevning av avgifter og til mer korrekt prising av bruk av veinettet, sier han.

Likebehandling av norske og utenlandske aktører

Ikke minst mener han det vil kunne føre til økt avgiftsmessig likebehandling av norsk og utenlandsk yrkestransport.

– Jeg synes det er interessant. Vi ønsker å se hva ny teknologi kan bety for ulike næring og innbyggere i landet. Dette er en spennende måte å ta i bruk ny teknologi på som kan føre til mer rettferdig prising mellom norske og utenlandske aktører. Ved å betale for reell bruk av veinett i Norge, trenger man ikke knytte avgiften til bruk av drivstoff, sier han og mener den blir lettere å inndrive fra utenlandske transportører. Orten mener et slikt system vil være en fordel for det han kaller «alle seriøse aktører».

– Det er viktig at departementet nå får ferdig en utredning om dette før man starter opp. Jeg har veldig tro på det, sier han, men poengterer at man «må ta ett steg av gangen»:

– Det er greit å høste erfaringer fra tungtransport før man eventuelt tar det videre, sier han og sikter til privatbiler.

Ulemper ved dagens system

Lasse Fridstrøm, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI), mener GPS-sporing er den mest treffsikre metoden for å betale for bruk av vei.

Veitransport medfører alt fra forurensning og slitasje på veien til trafikkulykker, støyproblemer, forsinkelser og køer.

Fridstrøm mener elektronisk innkrevning, som varierer med kjøretøyets bidrag til støy, tidstap, ulykker, veislitasje og lokal og global luftforurensning er en mer treffsikker måte enn dagens avgiftssystem.

– Drivstoffavgiftene, som har til formål å kreve riktige priser av trafikantene, er ineffektive til dette formålet. Veibruksavgiften fungerer ikke, fordi den er like stor for bensinbiler på landsbygda som for dieseldrevne lastebiler i tett bytrafikk. Dette til tross for at trafikkulempene er vesentlig større i det siste tilfellet, sier Fridstrøm.

Spår at drivstoffavgiften bil forvitre

Han mener Norge kan være blant de første landene som vil få akutt behov for å endre avgiftssystemet.

– I Norge har vi allerede fem prosent avgiftsfrie biler, og målet er at de skal bli i flertall. Da vil drivstoffavgiften forvitre, og myndighetene må finne andre måter å finansiere veiene på, sier Fridstrøm.

Til dette formålet er ikke økte bompenger noen god metode, ifølge Fridstrøm. Han mener GPS-basert veiprising vil være den beste metoden.

Svakheter ved bompengefinansiering

– Bompenger er en dårlig måte å finansiere nye broer og veier på. Veiinvesteringen får unødvendog dårlig avkastning, og avgiften er ikke gradert etter hvor langt man kjører. Med GPS-sporing vil bilistene bli belastet på en rettferdig måte, mener Fridstrøm.

– Hva med personvernet til bilistene?

– Den utfordringen har man funnet en løsning på i Nederland ved at informasjonen om bilistenes kjøreruter bare lagres på bileierens egen elektroniske brikke. Brikken er dessuten intelligent og regner ut hvor mye den enkelte bilist skal betale en gang i måneden. Det er kun kostnadsoppgavene som sendes inn til myndighetene, sier Fridstrøm.

Vurdert av Grønn skattekommisjon

Satellittbasert veiprising er vurdert av Grønn skattekommisjon, som påpekte ulemper knytte til både personvern og administrasjon særlig for lette kjøretøyer. Utvalget foreslo derfor at bare er tunge kjøretøyer skal benytte en slik løsning.