Venstre har snudd: Sier ja til å sende norske fanger til Nederland frem til 2020

Det har stormet rundt Regjeringens leie av fengselsplasser i utlandet. Venstre har vært motstander, men aksepterer nå til og med å forlenge leieavtalen.

På dette fengselet i Nederland har Norge leid 242 celler.
  • Solveig Ruud

Både før og etter at Stortinget i juni 2015 sa ja til å sende norske fanger til Nederland for å sone sine dommer, har det vært mye støy omkring ordningen.

Venstre var motstander av å leie 242 fengselsceller i utlandet, og vedtaket ble gjort med svært knapt flertall: Bare KrF støttet den daværende H/Frp-regjeringens forslag.

Det var daværende justisminister Anders Anundsen som inngikk avtalen.

Men ifølge Regjeringsplattformen kan Regjeringen nå fortsette med dette helt frem til en gang i 2020.

Det betyr i praksis at Venstre har akseptert en mulig forlengelse av den treårige leieavtalen, som i utgangspunktet går ut 1. september 2018.

Venstre viste til Grunnloven og menneskerettigheter

For Venstre har motstanden inntil nå vært prinsipielt begrunnet.

– Jeg mener prinsipielt at en stat selv skal ta seg av egne borgere som har begått kriminalitet, og for så vidt også andre som begår kriminalitet i Norge, sa daværende justispolitiske talskvinne i Venstre, Iselin Nybø, da Stortinget i 2015 ga klarsignal til å sende innsatte til det nederlandske fengselet Norgerhaven.

Hun begrunnet sin motstand med «mange tilbakemeldinger fra til dels ganske tunge aktører om at dette er problematisk med tanke på f.eks. Grunnloven, menneskerettigheter, og det kan bli problematisk med tanke på rehabilitering, nærhetsprinsippet osv.»

Iselin Nybø er nå en av Venstres tre statsråder og en av dem som må støtte en eventuell forlengelse av avtalen.

Sittende statsråd Iselin Nybø (t.h.) fra Venstre protesterte på å sende fanger ut av landet da hun var justispolitiker på Stortinget. Nå sitter hun i Regjeringen sammen med Trine Skei Grande.

Kritisert av Sivilombudsmannen

Siden leie av fengselsplasser i utlandet både er nytt og omstridt, foretok Sivilombudsmannen høsten 2016 en befaring i det nederlandske fengselet, Norgerhaven.

– Innsatte som overføres til Norgerhaven fengsel er ikke sikret et tilstrekkelig vern mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling, fastslo sivilombudsmann Aage Thor Falkanger i en rapport etter besøket.

Ifølge rapporten legger tilbudet heller ikke godt nok til rette for at innsatte tilbakeføres til samfunnet.

Amundsen vurderte å forlenge avtalen

Daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) orienterte i fjor sommer Nederland om at Norge ønsker å forlenge avtalen til utgangen av september 2019.

Få dager før jul i 2017 informerte han Stortinget om at Norge har frist til 1. mars med å si ja eller nei til dette.

Justisdepartementet gjentar nå dette i en e-post til Aftenposten, uten noen signaler om hva man lander på.

Direktorat har anbefalt å si opp avtalen

Ifølge H/Frp-regjeringen har leie av plassene i Nederland «vært et viktig og riktig midlertidig tiltak for å dekke behovet for plasser med høyt sikkerhetsnivå.» Frp har begrunnet ordningen med at det bidrar til fjerne soningskøen.

Selv om behovet for fengselsplasser fremover er usikre, har imidlertid Kriminalomsorgsdirektoratet anbefalt Regjeringen å la være å forlenge leieavtalen. Direktoratet har i stedet anbefalt en midlertidig dublering av 160 plasser i norske fengsler, altså la to fanger sone i samme celle, inntil tilstrekkelig kapasitet er på plass.

Venstres glideflukt startet i fjor høst

Venstre ville avvikle avtalen så sent som i starten av desember. Før behandlingen av Justisdepartementets budsjett hadde justispolitisk talsmann Abid Raja (V) fremmet forslag om at «Stortinget ber Regjeringen avvikle avtalen mellom Norge og Nederland om leie av fengselsplasser i Nederland».

Men få dager før dette skulle opp i salen, hadde Venstres landsstyre sagt ja til regjeringsforhandlinger, og Raja valgte å gjøre om forslaget til et såkalt oversendelsesforslag.

– Jeg har vært i dialog med regjeringspartiene, og de vil ha dette til oversendelse, slik at Regjeringen kan følge dette opp på skikkelig vis, sa han den gang til NTB.

Abid Raja ombestemte seg før jul og ønsket ikke avstemning om saken.

Raja sier han er fornøyd

«Oppfølgingen» endte altså at Venstre på Jeløy gikk med på en formulering om at avtalen om leie av fengselsplasser i Nederland avsluttes senest når nytt fengsel i Agder åpnes. Det nye fengselet i Ager skal etter planen stå ferdig i midten av 2020.

Raja sier nå til Aftenposten at han er fornøyd med at avtalen skal avsluttes «senest» på dette tidspunktet.

– Det er viktig at dette gjennomføres på en praktisk måte som ikke skaper ny soningskø, sier Raja i regjeringspartiet Venste.