Stortingspresident Thommessen: Carl I. Hagen blir ikke valgt til medlem av Nobelkomiteen

Fremskrittspartiet ber om at Stortinget stemmer over Carl I. Hagen som medlem av Nobelkomiteen. Stortingspresident Olemic Thommessen slår fast at det ikke er aktuelt å votere over Hagens kandidatur.

Fremskrittspartiets parlamentariske leder, Hans Andreas Limi.

Fremskrittspartiet foreslår Carl I. Hagen som sin kandidat til Nobelkomiteen. Det fremgår av partiets merknader til valgkomiteens innstilling som ble klare torsdag formiddag.

I ettermiddag ble innstillingen lagt frem. På en pressekonferanse sa stortingspresident Thommessen at det er et overveldende flertall som mener at Hagen ikke kan velges som medlem av Nobelkomiteen.

– Det er ingen grunnj til å tro at Hagen blir valgt, sa stortingspresidenten.

Frp foreslår Hagen til tross for at Stortinget har vedtatt at vararepresentanter til Stortinget ikke kan velges til Nobelkomiteen.

– Vi ønsker at det skal voteres over vårt forslag som er Carl I. Hagen, sier partiets parlamentariske leder, Hans Andreas Limi.

Flertallet, Ap, SV, V, Sp og KrF ønsker ikke votering

I sine merknader skriver Frp at det ikke «finnes lovregler som legger hindringer i veien for de kandidater som valgkomiteens flertall eller mindretall ønsker å innstille».

FrP slår fast at de mener det er galt av Stortinget å innføre nye regler som de mener bare har til hensikt å ramme Hagen.

Limi sier: – Vi ønsker å få votert over vår kandidat, som er Carl I. Hagen i Stortinget. Vi legger til grunn Stortingets mangeårige praksis med å kunne stemme for de vi er for og imot det vi er imot og vil derfor henvise til Stortingets forretningsorden paragraf 59, heter det i merknaden som partiet torsdag formiddag sendte til Stortingets valgkomité.

I den angjeldende paragrafen heter det: «Foreligger det i en sak flere forslag, skal presidenten sette hvert av dem under avstemning i logisk rekkefølge. Voteringsordningen må være oppgitt og godtatt på forhånd.»

Dermed blir voteringsorden viktig i fredagens møte som ledes av stortingspresident Olemic Thommessen.

Hagen mener Stortinget bryter regler

Carl I. Hagen selv mener at det vil være i strid med Stortingets forretningsorden å nekte en avstemning om ham, fordi den da nekter Frps gruppe å stemme over dette forslaget. Han avviser at det er aktuelt å fremme hans kandidatur mot noen andre av kandidatene.

– Hvor store sjanser mener du det er for at du blir medlem av Nobelkomiteen?

– Det er av de spørsmål jeg svarer ingen kommentar på, sier Hagen,

Flertallet, Ap, SV, V, Sp og KrF ønsker ikke en slik votering som Frp legger opp til. Høyre har også sluttet seg til dette. Limi gjentar at det er opp til Stortinget fredag å avgjøre om de vil tillate en slik votering.

Men flertallet er i sine merknader, som Aftenposten publiserte onsdag, klare på at de ikke ønsker en votering over Hagens kandidatur etter at Stortinget tirsdag vedtok at representanter og vararepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.

Clemet tar Hagens plass inntil videre

Men så lenge han ikke er valgbar vil ikke Stortinget velge det tredje faste medlemmet til komiteen. I praksis betyr det at tidligere Høyrestatsråd Kristin Clemet, som er første varerepresentant til komiteen, blir fast møtende inntil Frp nominerer en kandidat som ikke er i strid med kriteriene.

Fredag skal Stortinget behandle innstillingen. Flertallet vil at det i forkant av avstemningen tas stilling til om det skal voteres over en ikke-valgbar kandidat. På den måten vil flertallet sikre seg at det ikke voteres over Frps forslag om Hagen som medlem av Nobelkomiteen.

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen.

Dette vil flertallet

Ap, SV, Sp, V og KrF står bak forslaget som har fått støtte fra Rødt. Innstillingen vil foreligge i ettermiddag, som Høyre etter alt å dømme vil slutte seg til, heter det:

«Komiteen (flertallet) viser til at Stortinget i sitt møte 5. desember 2017 fattet følgende vedtak:

1. Stortingsrepresentanter og vararepresentanter kan ikke velges til medlemmer av Nobelkomiteen.

2. Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som kikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder avgrensinger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner. Utredningen bør foreligge i løpet av 2018.

Tydeliggjøre skille

Komiteen viser til at det er et klart ønske fra Stortinget om å markere et tydelig skille mellom norske myndigheter og komiteen som deler ut Nobels fredspris. Samtidig er det tradisjon for at Nobelkomiteen gjenspeiler sammensetningen på Stortinget og at partiene nominerer sine representanter.

Komiteen viser til at kandidaten som er foreslått fra Fremskrittspartiet for tiden er 1. vararepresentant til Stortinget fra Oslo og dermed kommer i konflikt med det vedtaket Stortinget fattet tirsdag 5. desember.

Komiteen vil derfor foreslå at det i denne omgang bare velges 1 medlem til Nobelkomiteen for 6 år. Komiteen er beredt til å avgi innstilling på valg av ytterligere 1 medlem til Nobelkomiteen for 6 år dersom det foreslås en kandidat som ikke strider mot Stortingets vedtak 5. desember.

Komiteen fremmer derfor følgende forslag:

Til Nobelkomiteen velges i denne omgang for 1 medlem for 6 år, suppleringsvalg av 1 medlem for 3 år samt 3 varamedlemmer for 3 år.»

Berit Reiss-Andersen og Anne Enger foreslås på faste plasser.

Slik unngår de Hagen

Og så skriver flertallet videre:

«Som medlem av Nobelkomiteen for tidsrommet 1. januar 2018–31. desember 2023 velges Berit Reiss-Andersen.

Og til den ledige plassen etter Kaci Kullmann Five som avgikk ved døden i februar 2017, foreslår komiteen:

Som medlem av Nobelkomiteen for tidsrommet 1. januar 2018–31.12 desember 2020 velges Anne Enger.

Som tre nye varamedlemmer, som velges for tre år, foreslås:

Kristin Clemet (H), Inger Skjelsbæk (SV) og Sofie Høgestøl (V)».

Dette betyr at Clemet vil møte i inntil Frp fremmer en kandidat som ikke er medlem eller vararepresentant til Stortinget.