Ropstad vil fjerne årsaken til at mange fedre mister kvoten sin. Fremmer forslag om lovendring.

Kjell Ingolf Ropstad vil rydde opp i fedrekvote-fellen. Det gjør han ved å hente frem igjen et forslag som Solberg-regjeringen la i skuffen for syv år siden.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad vil endre en bestemmelse i folketrygdloven. Dermed unngår man at fedre havner i «fedrekvotefellen».
  • Solveig Ruud

– Vi har jo et mål om å gjøre foreldrepermisjonen både enklere, bedre, mer tilgjengelig og tilpasset familienes behov, slik at foreldre og barn kan være sammen i en veldig viktig periode, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Aftenposten har i løpet av det siste halvåret satt søkelys på ulike årsaker til at fedre mister hele eller deler av den fedrekvoten de har krav på.

Nå blir det ryddet opp, både fra Navs side og i departementet.

Ulike årsaker til at fedre mister rettigheter

Endrer folketrygdloven

Nå varsler barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad at han vil fremme forslag om en lovendring for å fjerne kravet om at foreldrepermisjonen må tas ut sammenhengende. Dette kravet betyr at dersom far (eller medmor) planlegger et opphold mellom sin og barnemorens lønnede permisjon, må de søke om utsettelse. Og ikke minst: De må søke innen Navs oppsatte frister.

– Vi går inn for en fri utsettelse frem til barnet er tre år. Det betyr jo at man vil fjerne hindrene vi har sett, f.eks. om fedre som glemmer å sende inn søknaden innen fristen. Vi vil sende ut et høringsnotat nå i løpet av høsten der vi fremmer det forslaget, sier Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad har nylig hatt pappaperm selv, og antyder at hektiske småbarnsforeldre ikke alltid får med seg det som står med liten skrift i brev fra Nav.

Forslaget ble fremmet av de rødgrønne og lagt i skuffen

Det forslaget Ropstad nå vil sende på høring, er det samme som hans forgjenger Solveig Horne (Frp) la i skuffen da hun overtok ledelsen i Barne- og familiedepartementet høsten 2013. Det innrømmer Ropstad.

– Ja, det var vel en del av en større proposisjon som omhandlet flere ting.

– Og nå henter dere det frem igjen?

– Ja, vi ser at det kan rydde vekk viktige hindringer, sier han.

Solveig Horne har i et tidligere intervju gitt uttrykk for at hun angrer på at hun trakk forslaget for syv år siden.

Loven kan bli endret i 2021

Ropstad kan ikke med sikkerhet si hvor lang tid det vil ta fra han sender ut et lovforslag på høring, til loven blir endret.

– Det kommer litt an på hvor ivrige Stortinget er til å behandle lovforslaget når det foreligger, sier han.

Normal saksbehandlingstid tilsier at lovendringen kan bli vedtatt i løpet av første halvår neste år.

Lovendringen vil også gjøre det mulig for fedre som ikke jobber fulltid, å få utsatt sin fedrekvote. Det kan de ikke i dag.

Nav kan ikke oppgi antall rammede

Kjell Ingolf Ropstad har tidligere uttalt at det er en mindre gruppe fedre som rammes av «fedrekvotefellen». Aftenposten har den siste måneden forgjeves forsøkt å få ut konkrete tall fra Nav over hvor mange som helt eller delvis mister fedrekvoten fordi de søker for sent.

Etaten har lagt om måten de fører statistikk på for bedre å kunne skille ulike typer avslag fra hverandre, men likevel sliter de med å kunne komme med eksakte tall. Mye tyder imidlertid på at tallene er mye høyere enn de Ropstad tidligere har fått fra Nav og informert Stortinget om.

– Nå venter vi på kvalitetssikrede tall fra Nav om hvor mange det gjelder. Men uavhengig av antall er det viktig å få ryddet opp. For den enkelte pappa vil dette oppleves frustrerende uavhengig av hvor mange andre som berøres, sier han.

Nav må kommunisere enkelt

– Er du overrasket over måten Nav har praktisert regelverket på?

– Det er klart at Nav forvalter en del ordninger som har et stort omfang, og der det er krav til saksbehandlingstid. Så har de et ønske om å få avsluttet saker og komme videre. Det er slik systemet er innrettet. Jeg er glad de nå har endret rutiner når det gjelder inntektsmelding, sier han og minner om at foreldrepenger er en rettighetsbasert ordning.

– Synes du at de tar nok hensyn til forvaltningslovens krav om at alle saker skal være skikkelig opplyst før man fatter vedtak? I den siste saken vi skrev om, fikk en far avslått en stor del av fedrekvoten selv om Nav visste at farens intensjon var å ta ut hele kvoten?

– Overordnet vil jeg si at det er viktig at Nav kommuniserer veldig enkelt, slik at regelverket er enkelt for brukerne å forstå. Og så har brukerne et ansvar for å opplyse Nav.

– Det vil ta noe tid før du får endret loven. Har du noen beskjed til Nav i mellomtiden?

– De må være sikre på at de kommuniserer godt og heller purre én gang for mye, sier Ropstad. Han har nylig kommet tilbake fra pappaperm nummer to og sier han vet alt om hvor hektisk det kan være for småbarnsforeldre.

– Det er ikke nødvendigvis slik at de får med seg alt som skrives med liten skrift. Derfor er det viktig å være tydelig i kommunikasjonen. Her har Nav blitt mye bedre, men jeg tror de må fortsette med å etterstrebe god kommunikasjon, å gjøre det enkelt.