Politikk

Slik vil Siv Jensen kutte skatten din frem til 2018

Finansminister Siv Jensen (Frp) foreslår skattekutt for mange milliarder i statsbudsjettet for 2016. For de to påfølgende årene kommer enda flere milliarder.

taa16074_doc6mkqbf072te1hkudo2hf-APJxsjSCsz.jpg
 • Carl Alfred Dahl
  Carl Alfred Dahl
  Nyhetsleder

Regjeringen ønsker i 2017 og 2018 å gå videre med skattekuttene de legger opp til i forslaget til 2016-budsjett.

Samme dag som budsjettforslaget ble lagt frem, presenterte finansministeren også skattereformen Regjeringen ønsker å få et bredt forlik i Stortinget for.

Verket har fått navnet «Skattereform for omstilling og vekst», og innebærer blant annet at:

 • Skatt på alminnelig inntekt kuttes fra 27 i dag, via 25 neste år, til 22 innen 2018.
 • Selskapsskatten kuttes fra 27 i dag, via 25 neste år, til 22 innen 2018.
 • Videreføring av trinnskatten som foreslås i statsbudsjettet for 2016.
 • Ny avgift på finansielle tjenester.
  I tillegg til de to siste punktene, vil regjeringen dekke inn deler av skattekuttene blant annet ved å øke skatten på grunnrentenæringer (blant annet olje, gass og vannkraft), øke utbyttebeskatning og at selskaper med internasjonal virksomhet skattes hardere.

Det meste av de blå skattekuttene er nå gjort

Med skattekuttene de blåblå foreslår i statsbudsjettet for 2016, er nå det meste gjort. Det som gjenstår av skattekutt i reformen, er langt mindre nettobeløp, samlet sett.

I tillegg til reformen vil regjeringen prioritere ytterligere lettelser i formuesskatten i årene fremover, går det frem av skattemeldingen.

Om formuesskatten skriver Regjeringen at den «mener at de problematiske sidene ved formuesskatten tilsier at den bør reduseres ytterligere.»

Om dette innebærer at Regjeringen ser for seg at formuesskatten skal fjernes helt, går ikke frem.

Kan fjerne en rekke fradrag

Departementet mener det er gode argumenter for at personskatt skal senkes i samme tempo som selskapsskatt. Departementet foreslår at satsene i trinnskatten økes gradvis i takt med reduksjonen i skattesatsen på alminnelig inntekt.

Scheel-utvalget argumenterte for at ni ulike fradrag for personlige skatteytere skulle fjernes:

 • Boligsparing for ungdom (BSU)
 • Skatteklasse 2
 • Sjømanns— og fiskerfradrag
 • Fradrag for gaver til frivilligheten
 • Fradrag for fagforeningskontingent
 • Fradrag for daglig arbeidsreise og besøksreise til hjemmet for pendlere
 • Fradrag for merutgifter til kost og losji for pendlere
 • Foreldrefradrag
 • Særskilte skatteregler i Nord-Troms og Finnmark
  I skattereformen har regjeringen beregnet innsparingen ved å fjerne alle disse ni fradragene til å være på 7,6 milliarder kroner.

Regjeringen tar ikke stilling til hvert enkelt av forslagene, men argumenterer prinsipielt i retning av at det kan være riktig å fjerne fradrag:

«Et effektivt skattesystem er kjennetegnet ved brede skattegrunnlag der skattepliktig inntekt i størst mulig grad samsvarer med faktisk inntekt. Bredere skattegrunnlag kan gi rom for større reduksjoner i marginalskatten på personinntekt», heter det.

**Men i forslaget til 2016-budsjettet

Les også

blåser regjeringen i ekspertenes råd

om fradrag.**

Fradrag opp til vurdering

I tillegg til de ni skattefradragene som Scheel-utvalget anbefalte å fjerne, ramser regjeringen i skattemeldingen opp en rekke andre særfradrag som kan komme opp til debatt. Her er et knippe av dem:

 • Særfradrag for enslige forsørgere.
 • Skattefritak for arbeidsgivers tilskudd til barnehage
 • Skattefritt sluttvederlag.
 • Skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer til underkurs.
 • Særfradrag for store sykdomsutgifter.
 • Særfradrag for lettere nedsatt arbeidsevne.
 • Skattefri kjøregodtgjørelse.
 • Skattefritt hyretillegg for sjøfolk
  Å fjerne disse vil gi en samlet inntjeningsgevinst på over 4 milliarder kroner. Heller ikke her tar Regjeringen stilling til hvilke ordninger det er riktig å fjerne.

Har du hørt Aftenpostens populære podkast? Hør politisk redaktør Trine Eilertsen, kommentator Thomas Boe Hornburg og økonomiredaktør Ola Storeng om statsbudsjettet i Itunes eller her:

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Politikk