Her er innvandringssakene Frp har droppet

Frp har fått gjennomslag for retursentre for asylsøkere og høyere inntektskrav for å få familiegjenforening. Likevel er mange Frp-krav lagt i skuffen.

Fungerende KrF-leder Dagrun Eriksen (t.v.), Frp-leder Siv Jensen, Høyre-leder og statsminister Erna Solberg og Venstre-leder Trine Skei Grande presenterte avtalen om innvandringspolitikken på en pressekonferanse fredag ettermiddag.
 • Karen Tjernshaugen
 • Lars Molteberg Glomnes
 • Solveig Ruud

— Samarbeidspartiene er blitt enig om betydelige innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken.

Det slo Frps partileder Siv Jensen fast da avtalen mellom Høyre/Frp-regjeringen og sentrumspartiene Venstre og KrF var klar i går.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) innrømmer likevel at det ikke blir "veldig store forandringer på akkurat det å få asyl, sannsynligvis". Han håper imidlertid at signaleffekten av andre tiltak kan føre til færre grunnløse asylsøkere i Norge.

En gjennomgang av hele avtalen og Frps partiprogram viser at Frp kun på noen få punkter har fått fullt gjennomslag :

Total innvandring

 • Frp: Går inn for kraftig begrenset innvandring "fra land utenfor den vestlige kulturkrets".
 • Avtalen : Ingen mål om kraftig begrenset innvandring, hverken totalt eller fra ikke-vestlige land.

Asylsøkere

 • Frp: Vil føre en "restriktiv" politikk. Kriteriene for å gi asyl skal tolkes strengt. Anser falsk ID som "kriminell handling som kvalifiserer til utvisning".
 • Avtalen : Sier ikke noe om dette.

Asyl – søknadsprosedyrer

 • Frp: Asylstatus skal kun innvilges etter individuell/grundig vurdering. Behandlingstid på maks seks måneder. Avslag skal kun gis mulighet til behandling i én ankeinstans. Klager skal sluttbehandles i egen forvaltningsdomstol.
 • Avtalen: Ingen tidsfrister. Skisserer tiltak for raskere saksbehandling/retur. Mulighetene for å fremme omgjøringsbegjæringer skal begrenses i tråd med forslag fra forrige regjering. Forslag om en ny/bedre klageordning, bl.a. om hvorvidt Utlendingsnemda skal overføres til forvaltningsdomstol, skal vurderes.

Kvoteflyktninger

 • Frp: Integreringspolitiske hensyn bør legges til grunn ved eventuell utvelgelse av kvoteflyktninger.
 • Avtalen : Gjennomføres fra 2015.

Asylmottak – hvor?

 • Frp: Vil "innføre kommunal vetorett mot etablering av asylmottak".
 • Avtalen : Sier ikke noe om dette.

Lukkede mottak

 • Frp: Lukkede mottak for alle asylsøkere i påvente av ferdigbehandlet søknad/avklart identitet.
 • Avtalen : Lukkede mottak kun for noen. Utvikling av to typer mottak: integreringsmottak og retursentre. Noen retursentre kan innebære frihetsberøvelse ut fra samme lovparagraf som i dag fører til at bl.a. kriminelle blir sendt til Trandum mottak.

Flyktninger – retur

 • Frp: Flyktninger og asylsøkere med oppholdstillatelse skal hjem når forholdene i hjemlandet gjør det forsvarlig.
 • Avtalen : Sier ikke noe om dette.

Familiegjenforening – for hvem?

 • Frp: Skal bare gis ektefelle over 24 år og barn under 18 år. DNA-test for å bevise slektskap. Ektefeller skal ha større samlet tilknytning til Norge enn annet land for å få opphold. Voksne må bestå "språk- og kunnskapstester" i hjemlandet før de får opphold. De som har kommet hit via familiegjenforening, skal ikke ha rett til ytterligere familiegjenforening.
 • Avtalen : 24 års grense, men unntak hvis det er åpenbart at ekteskap er frivillig og de kan forsørge seg selv. For andre familiemedlemmer: økt bruk av DNA-test.

Familiegjenforening og inntekt

 • Frp : Har gått inn for, men ikke programfestet, at man må tjene minst 425.000 kroner (5G) for å få familiegjenforening.
 • Avtalen: Underholdskravet økes fra snaut 250.000 til 297.600 kroner, men unntak når det åpenbart ikke er tvangsekteskap og paret kan forsørge seg selv.

Statsborgerskap

 • Frp: Minimum ti års botid – fra oppholdstillatelse – samt forsørgelsesevne, samfunnsforståelse og tilstrekkelige norskkunnskaper for å få statsborgerskap.
 • Avtalen: Må beherske et minimum av norsk muntlig/gjennomgå test i samfunnskunnskap for å få statsborgerskap. "Prøven skal bestås." Rimelige unntaksbestemmelser.

Ytelser

 • Frp: Skal i økt grad knyttes til statsborgerskap/gis under forutsetning om at man er villig til å integrere seg/lære norsk. Særordninger avvikles (betyr bl.a. å fjerne minimumspensjon for eldre innvandrere).
 • Avtalen : Omhandles ikke.
  Den delen av avtalen som omhandler asylbarna, er ikke med i oversikten. Det skyldes at kravet om oppmyking på dette området ikke finnes i Frps program, men er et punkt Venstre og KrF har kjempet frem.