Slik vil Regjeringens budsjett påvirke lommeboken din

Regjeringen gir gavepakke til folk med høye formuer - og tar og gir fra barnefamilier.

Regjeringen foretar en rekke endringer som vil påvirke folks økonomi neste år. Det er ikke sikkert Høyre og Frp får gjennomslag for alle, men her gjengis de delene av budsjettet som direkte påvirker folks lommebok i 2015.

Følg nyheter og kommentarer om statsbudsjettet i vårt livestudio.

Må tjene mer for å få sykepenger

Regjeringen endrer regelverket slik at man må tjene dobbelt så mye som i dag for å få rett til sykepenger neste år: 88.370 kroner (grunnbeløpet i folketrygden.)

Må tjene mer for å få foreldrepermisjon

Neste år må man også tjene mer for å få rett til foreldrepenger. Endringene trer i kraft fra 1. juli.

Etter den tid må man ha hatt en pensjonsgivende inntekt på minst 88.370 kroner i seks av de siste ti månedene før permisjonen for å få foreldrepenger. Det er dobbelt så mye som i dag.

Mindre til uføre med barn

Uføre med barn under 18 år får fra 1. januar 2016 et mye lavere barnetillegg enn dem som i dag er uføre. De kan få et tillegg på inntil 35.348 kroner pr. barn under 18 år. (40 prosent av folketrygdens grunnbeløp). Regjeringen varsler at den vil ersatte dette barnetillegget med et mye lavere standardisert tillegg: 27 kroner pr. barn fem dager i uken eller 7020 kroner i året. Det er samme beløp som mottagere av arbeidsavklaringspenger får.

Det foreslås at endringen trer i kraft fra 1. januar 2016, men det innføres en overgangsordning for dem som allerede mottar dagens tillegg ved årsskiftet 2015/2016. Det nominelle beløpet trappes ned til henholdsvis ¾ i 2016, ½ i 2017 og ¼ i 2018.

Lavere bilavgifter

Regjeringen senker ulike bilavgifter på tilsammen 1,35 milliarder kroner på årsbasis.

Det blir billigere å omregistrere biler. Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften med reelt 35 prosent i gjennomsnitt i 2015.

Det foreslås en halvering av vektårsavgiften i 2015. Ifølge Regjeringen vil det redusere kostnadene til norsk lastebilnæring. Avgiften består av en vektgradert årsavgift og en miljødifferensiert årsavgift. Den vektgraderte årsavgiften foreslås redusert med 20 prosent, mens den miljødifferensierte årsavgiften foreslås fjernet i sin helhet.

Engangsavgiften på motorsykler og snøscootere reduseres med i gjennomsnitt 30 prosent.

Årsavgiften på campingvogn fjernes.

Avgiftene på bensin og diesel (veibruksavgiftene på drivstoff) står stille. Det innebærer en liten reell nedgang.

Fjerner skatteklasse 2

Regjeringen foreslår å utfase skatteklasse 2 for ektepar i løpet av neste år.

Det er en ulempe for familier der en av ektefellene har svært lav eller ingen inntekt. Regjeringen mener dette vil føre til økt likestilling.

Begrunnelsen er at ordningen svekker arbeidsevnen til mange hjemmeværende fordi skattefordelen forsvinner dersom den hjemmeværende begynner i lønnet arbeid.

Redusere formuesskatten

Regjeringen foreslår å redusere formuesskattesatsen med 0,25 prosentenheter til 0,75 prosent, og bunnfradraget økes til 1,2 millioner kroner for den enkelte eller 2,4 millioner kroner for ektepar.

Samtidig gjøres det endringer som medfører at verdien av boliger /næringseiendom man leier ut, skrives opp i verdi. Det skjer ved at den såkalte verdsettingsrabatten for næringseiendom og sekundærboliger utover den først anskaffede sekundærboligen reduseres til 20 prosent av markedsverdien.

Økt makspris i barnehage

Makspris på oppholdsbetaling i barnehage settes opp med 175 kroner til 2580 kroner fra 1. januar. 75 kroner av økningen er prisjustering, 100 kroner er en reell økning. Familier med lave inntekter (skattbar husholdningsinntekt på under 405 000 kroner) får nedsatt makspris fra 1. august.

Målet med en ny nasjonal minstenorm for slik inntektsgradering er at ingen skal betale mer enn 7 prosent av inntekten for én barnehageplass.

Les også: Erna Solberg lekket bare halve sannheten om barnehagepriser

Billigere netthandel

Grensen for hvilket beløpet man kan handle for i utlandet uten å betale moms, økes fra 200 til 500 kroner. Frakt— og forsikringskostnader inkluderes i beløpsgrensen.

Samtidig økes grensen for forenklet fortolling ved privat innførsel av varer fra dagens 1000 kroner til 3000 kroner.

Kilometergodtgjørelse øker

Satsene for skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil på arbeidsreiser økes til 4,10 kroner pr. kilometer for reiser inntil 10.000 kilometer og holdes nominelt uendret på 3,45 kroner pr. kilometer for reiser over dette.

Frikortgrensen

Neste år kan du tjene 50.000 kroner uten å skatte av beløpet. I år er grensen 40.000 kroner.

Økt egenandel for frikort for utgifter hos lege

For å få frikort må du ha i dag ha betalt over 2105 kroner i egenandeler hos lege, psykolog, i poliklinikk, på røntgeninstitutt, for pasientreiser og/eller medisiner og utstyr på blå resept.

Neste år må du betale 2185 kroner for å få frikort.

Utgiftstaket for å få frikort under egenandelstak 2 (utgifter til undersøkelse/behandling hos fysioterapeut, for enkelte former for tannsykdommer, for opphold på godkjent opptreningsinstitusjon og/eller for bestemte behandlingsreiser til utlandet) økes ikke.

Økt lån fra Lånekassen

Basisstøtten, som blant annet blir gitt til studenter med høyere utdanning , forslås økt til 10.092 kroner pr. måned i undervisningsåret 2015-16. I dag er basisstøtten på 9.785. Dette er en endring på 3,1 prosent, som er er mer enn prisstigningen.

Regjeringen foreslår å innfør en generell rett til støtte for studenter som ønsker å ta første året av bachelorutdannelsen i USA (freshman-året) eller i ikke-vestlige land, selv om dette året ikke er på nivå med norsk høyere utdanning. I dag er slik støtte avhengig av at læringsstedet er å finne på en av tre internasjonalt anerkjente rangeringslister.

For elever i videregående blir det en innstramming i de som får innvilget grunnstipend. I undervisningsåret 2013-14 fikk nær 40 prosent av elevene dette stipendet. Dette favner for vidt og departementet foreslår å gjøre flere endringer i behovprøvingsvilkårene, slik at stipendet rettes mot de elevene støtten egentlig er ment for.

Les også: Hun får 11.000 kroner fra staten uten å vite hvorfor

Departementet foreslår også å innføre behovsprøving av borteboerstipendet, mot forsørgertillegg og lærlinginntekt.

Mindre feriepenger til ledige

Dagpengemottagere som har mottatt dagpenger i mer enn åtte uker i løpet av et kalenderår, har rett til ferietillegg. Regjeringen foreslår å fjerne ferietillegget i dagpengeordningen fra 1. januar 2015.

Stillestående kontantstøtte

Kontantstøtten forblir uendret: 6000 kroner måneden for ettåringer som ikke går i barnehage. Når beløpet ikke økes i takt med prisstigningen, blir beløpet litt mindre verdt. Halv støtte på 3000 kroner gis til barn som oppholder seg i barnehage færre enn 20 timer i uken.

Uendret barnetrygd

Barnetrygden forblir uendret på 970 kroner i måneden (11.640 kroner i året) og gis barn under 18 år. Når beløpet ikke økes i takt med prisstigningen, innebærer det en liten innstramming.

Kun avgiftsjustering på alkohol og tobakk

Avgiftene på alkohol, tobakk og snus blir kun justert opp i takt med forventet prisstigning – på 2,1 prosent.

TV-lisensen fryses

Kringkastingsavgiften til NRK forblir uendret på 2729 kroner. Når lisensen ikke følger antatt prisstigning, innebærer det at den i realiteten blir billigere for deg. Regjeringen regner med at det vil være 10.000 flere lisensbetalere i 2015, slik at bruttoinntektene til NRK fra kringkastingsavgiften med uendret avgift, likevel vil øke med rundt 25 millioner kroner i 2015.

Les også: NRK ba om 73 kroner, fikk 0

Øker ikke engangsstønaden ved fødsel

Har man ikke krav på foreldrepermisjon får man engangsstønad ved fødsel. Regjeringen viderefører dagens beløpet på 38.750 kroner, hvilket betyr en reell nedgang.

Strammer inn stønad til enslige forsørgere

Hovedregelen om hvor lenge en enslig forsørger kan få overgangsstønad reduseres fra tre til ett år, eller til barnet får rett til barnehageplass etter barnehageloven. Endringen innføres for nye tilfeller fra 1. januar 2015.

Prisjustert adopsjonsstøtte

Støtten til foreldre som adopterer barn fra utlandet, økes i takt med prisstigningen til 48.470 kroner neste år.

Fedrekvote

Lengden på fedrekvoten blir som nå – 10 uker. Regjeringen jobber videre med regelverket for å gi unntak fra denne.

Ingen endring

Enkelte beløpsgrenser mv. holdes nominelt uendret fra 2014 til 2015. Det gjelder blant annet det særskilte fradraget i arbeidsinntekt, foreldrefradraget for legitimerte utgifter til pass og stell av barn, særfradraget for enslige forsørgere, sjømannsfradraget, jordbruksfradraget, nedre grense og kilometersatsene i fradraget for reiser mellom hjem og arbeid og maksimal sparing i BSU.

Gavefradrag: Maksimalt fradrag for gaver til ideelle organisasjoner m.m. forblir uendret på 16.800 kroner.

Boligspar for unge (BSU): Satsene for BSU blir stående stille i 2015. Det betyr at du kan spare inntil 25.000 kroner i året og at skattefradraget forblir 20 prosent av sparebeløpet. Totalt kan du spare 200 000 kroner på en BSU-konto.

Regjeringen foreslår å redusere formuesskattesatsen, mens de øker maksprisen for barnehage.