Har KrF verdens beste – eller dyreste – familiepolitikk?

KrF vil føre en økonomisk raus familiepolitikk. Men ikke alle familietyper opplever KrFs politikk som like raus.

Knut Arild Hareide skryter av KrFs familiepolitikk.

– Vår ambisjon er å ha verdens beste familiepolitikk, uttalte KrF-lederen på en pressekonferanse før KrFs landsmøte.

Hvis god familiepolitikk defineres ut ifra antall offentlige støtteordninger, ligger KrF godt an med det programforslaget som nå ligger på bordet. Mener man derimot at verdens beste familiepolitikk også er den som best ivaretar alle familietyper, ligger KrF dårligere an – også i et norgesmesterskap.

Ja og nei til ny ekteskapslov

I forslag til nytt program sier ikke KrF hverken et tydelig ja eller nei til at homofile kan inngå ekteskap. Men programkomiteen har luket ut forrige programs konkrete forslag om at KrF skal jobbe for å reversere ekteskapsloven.

Partiet «vil løfte frem ekteskapet mellom en mann og en kvinne» og understreker at «ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon», samtidig som partiet anerkjenner og respekterer at folk tar ulike valg.

– KrF har også et ansvar for å sikre andre former for forpliktende samliv mellom to voksne og ivareta barn og voksnes juridiske rettigheter uavhengig av samlivsform, sies det i programutkastet.

Det KrF imidlertid sier et tydelig nei til, er lovendringer som gir homofile rett til adopsjon og assistert befruktning.

Nei til tukling med ufødt liv

Noen vil kunne mene at KrFs nei til både sæd- og eggdonasjon også påvirker familielivet og dermed er familiepolitikk. Det samme kan sies om partiets nei til alle former for undersøkelser som kan lede til selektiv abort på grunn av stor fare for alvorlig sykdom hos barnet.

KrFs ønske om å beskytte det ufødte livet er en sterkt medvirkende årsak til at KrF vil bruke nye milliardbeløp på barnefamiliene.

Vårt mål er at samfunnet skal være så barne- og foreldrevennlig og velferdsordningene så gode, at gravide kvinner også av den grunn beholder barnet de bærer, slås det innledningsvis fast i et kapittel om «Menneskeverd i alle livets faser».

Partiets forslag om at alle som får barn og ikke har opparbeidet rett til foreldrepenger skal få 185.000 (2G) kroner i stønad, er et eksempel på en slik velferdsordning.

Minst 416.000 kroner i pleiepenger

KrF tar konsekvensen av eget restriktive syn på selektiv abort og sier ja til et vell av virkemidler som skal gjøre det lettere å ha funksjonshemmede barn. På dette området er det godt mulig at KrF har verdens beste politikk.

Partiet går f.eks. inn at for ingen – uavhengig av opparbeidede rettigheter – skal ha mindre enn drøyt 416.000 kroner i pleiepenger hvis barnets helsetilstand er slik at foreldre ikke kan jobbe. Og KrF vil gi alle skoler - i forskrifts form - tidsfrist for når de må være universelt utformet.

Pengene sitter løst

For å gi foreldre generelt mulighet til mer tid med egne barn, er partiet villig til å bla opp penger til alt fra økt kontantstøtte til fire ekstra uker med 100 prosent foreldrepermisjon. Innbakt i KrFs familiepolitikk ligger ingen forslag om tredelt permisjon, men en fedrekvote på 14 av totalt 53 uker.

På ett punkt, som KrF ikke markedsfører, har partiet strammet inn egen politikk. I utkast til nytt program foreslås det ikke lenger å gi kontantstøtte frem til treårsalder. KrF stopper ved 14 måneders støtte.

Mer til bistand og lyntog

Det er ikke bare barnefamilier KrF vil bruke penger på. Partiet vil ha lønnsløft i kvinneyrker, lyntog, økt lærertetthet i skolen, gratis lege for flere unge m.m.

Når vi går eldrebølgen i møte – og oljeinntektene avtar – vil KrF parallelt skru opp størrelsen på bistandsbudsjettet til 1,3 milliarder kroner og da skal bl.a. klimasatsingen holdes utenfor.

Før kunne partiet si at de hadde en alkoholpolitikk som ville være samfunnsbesparende: Men KrF har ikke lenger så særegen politikk her, selv om partiet programfester at Siv Jensens to ekstra taxfree-flasker skal dras inn.

Men KrF skiller seg ut fra de andre partiene i narkotikapolitikken. Her er det ingen tegn til liberalisering. KrF går til og med mot sprøyterom fordi det legaliserer narkotikamisbruk.

Nærmere Høyre enn Ap?

I programforslaget forsvarer KrF jernbanereform, og endringer i arbeidsmiljøloven. Men det er ikke åpenbart at programforslaget alt i alt ligger nærmere Høyres enn Aps program, selv om det gjør det i spørsmål om bl.a. bio- og genteknologi.

Men det er lett å se at KrF på en rekke kjerneområder er på kollisjonskurs med Frp – og til dels Venstre og SV – og at Knut Arild Hareides parti ligger nær Sp.

Liker du slike analyser av partiprogrammene. Her er flere i samme serie: