Regjeringens eget utvalg ser slutten for norsk olje og gass

Utvinningen av olje og gass har passert toppen, konkluderer regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Rapporten fra utvalget tar til orde for endringer i dagens petroleumspolitikk.

Utvalget har bestått av EUs tidligere klimakommissær Connie Hedegaard og Finans Norge-sjef Idar Kreutzer. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Vi ser allerede antydning til en fremtid uten olje og gass, hvor fornybar energi og elbiler er, eller blir, konkurransedyktige i pris, fastslår utvalget som har bestått av EUs tidligere klimakommissær Connie Hedegaard og Finans Norge-sjef Idar Kreutzer.

De mener det norske petroleumsregimet må endres for å sikre at fellesskapet ikke tar økende risiko i et marked der usikkerheten knyttet til etterspørsel vokser.

– Myndighetene bør stille krav om at det utarbeides sensitivitetsanalyser av etterspørsel og karbonpris i forbindelse med planer for utbygging og drift av eventuelle nye felt, foreslår utvalget.

Målet kan nås

Rapporten fastslår at petroleumssektoren ikke lenger vil være den samme vekstmotoren i norsk økonomi, og at utvinningen sannsynligvis har passert toppen.

– En avkarbonisering av den globale økonomien vil redusere etterspørselen etter olje og gass på sikt, skriver utvalget.

I rapporten har elleve næringslivssektorer levert veikart til et norsk lavutslippssamfunn. For de fleste er visjonen høy verdiskapning og null utslipp i 2050.

– Innspillene vi har fått, viser at det er mulig å redusere norske ikke-kvotepliktige utslipp med 40 prosent i 2030. Norge kan være et konkurransedyktig lavutslippssamfunn i 2050, konkluderer utvalget.

For å få dette til, må myndighetene legge til rette for teknologiutvikling i et marked som i dag ikke er villig til å betale mer for grønne løsninger, mener utvalget.

Ti prinsipper

Norge har forpliktet seg til å redusere sine utslipp med 40 prosent innen 2030 i forhold til 1990 og å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Men Norge har i dag høyere utslipp enn i 1990.

– Behovet for omstilling er stort, og tiden er knapp, mener Kreutzer og Hedegaard.

Les også

Forsker: – Ingen nye oljefelt hvis klimamålene skal nås

Utvalget som de har ledet, anbefaler ti prinsipper for utforming av politikk som skal sikre innovasjonskraft og investeringsvilje. At forurenser skal betale og at klimautslipp skal koste, er to av prinsippene. Positive skattefordeler av klimavennlig atferd er et annet prinsipp.

I tillegg slås det fast at grønn konkurransekraft skal bygges på «velfungerende markeder», og at offentlig sektors innkjøpsmakt må brukes til å akselerere det grønne skiftet.

– Tilsvarende vil krav til konsesjoner og lete- og utvinningstillatelser offshore legge til rette for utslippsfri maritim aktivitet, framgår det av rapporten.

Les også

Oslos utslippskutt til neste år er større enn regjeringens «grønne» skatteskifte

Statsministeren

Å bruke statlige penger til å frigjøre privat kapital gjennom såkorn- og venturefond samt sikre større tilgang til bærekraftig biomasse gjennom å stimulere etterspørselen fra skogbruket, er andre anbefalinger.

– Hvis våre forslag igangsettes før 2020, er vi godt på vei mot klimamål og grønn konkurransekraft, skriver utvalget, som mener ansvaret for omstillingen til grønn konkurransekraft må være tydelig plassert i regjeringen.

– Statsministeren må selv ta ansvaret for å gi retning og kraft til realiseringen av strategien, anbefaler Kreutzer og Hedegaard.