Politikk

KrF har vedtatt en politikk som er så dyr at selv partiet mener det kan være for mye.

Rullestol-adgang til alle landets offentlige bygg. Det er ett av flere nye milliardforslag som KrFs landsmøte har føyd til i programmet i løpet av helgen.

Hans Olav Syversen innrømmer at det blir utfordrende å gjennomføre programmet.
 • Solveig Ruud
  Journalist
 • Robert Gjerde
  Journalist

Partiets finanspolitiske talsperson Hans Olav Syversen erkjenner at partiprogrammet blir i dyreste laget. Ja, så kostbart at han har kjempet inn et forbehold i KrFs programmet som aldri tidligere har vært der:

Den offentlige pengebruken må tilpasses den til enhver tid økonomiske situasjonen.

– Hvor langt man lykkes i å nå de politiske målene, vil derfor være avhengig av det økonomiske handlingsrommet i perioden, heter det i setningen han har fått skrevet inn.

– Ja, det er ambisiøst

– Det er en jo erkjennelse av at partiprogram av og til er mer ambisiøse enn at man kan få gjennomført alle punkter fra a til å, sier han.

– Det er nok slik at summen av det vi ønsker å få til, er krevende, sier Syversen, som trøster seg med at det er «blitt fremmet forslag som ikke har gått gjennom». Landsmøtet sa nei til innføring av skolemåltid.

 • KrFs nye nestleder vil ikke snakke om samarbeid med Ap

Syversen fremmet forslaget før landsmøtet begynte og før det f.eks. vedtok universell utforming av alle offentlige bygg, ikke bare grunnskoler som opprinnelig foreslått. Vedtaket er ett av flere som har bidratt til å gjøre KrFs program langt dyrere enn det utkastet som forelå da landsmøtet startet.

– Ja, det er ambisiøst, sier Syversen.

En rekke bemanningsnormer

KrF vil ha flere lærere i skolen, flere førskolelærere i barnehagene, flere sykepleiere på sykehjem og i eldreomsorgen – og ønsker bemanningsnormer i alle disse sektorene.

Et usikkert anslag tyder på at bemanningsnormene i skole og barnehage vil koste rundt 1,4 milliarder kroner.

Hva «minstenorm for bemanning og kompetanse» i sykehjem og hjemmesykepleie vil koste, har KrF foreløpig ikke regnet på.

Aftenposten har bedt om innsyn i de forslagene KrF har fått kostnadsberegnet. Og blant dem er det mange enkeltvedtak som alene koster fra en milliard kroner og oppover.

Kutt i sykelønnsordningen nedstemt

Syversen selv stilte seg bak ett av de største innsparingsforslagene på møtet: et forslag om kutt i sykelønnsordningen, slik at man bare får 90 prosent av lønnen utbetalt.

Men det ble nedstemt.

Det samme gjorde en rekke innsparingsforslag fremmet av partiets ungdomsorganisasjon.

Lyntogsatsing til 100–200 milliarder?

Ett av de dyreste forslagene i programmet, høyhastighetstog, kommer til avstemning søndag.

– En ny høyhastighetsbane mellom Oslo og Stavanger/Haugesund/Bergen vil være den største distrikts- og regionalpolitiske satsingen for Sør-Norge i nyere tid, sies det i programmet.

KrF har ikke oppgitt kostnadene, men ifølge Wikipedia varierer anslagene fra mellom 129- 210 milliarder kroner.

Nedenfor gjengis en rekke vedtak som alle vil koste fra én milliard og oppover.

I tillegg kommer mange andre forslag som f.eks. «betydelig» økt barnetrygd, som skal skattlegges, over en halv milliard kroner til forbedret kontantstøtte og mye annet som partiet enten ikke har regnet på, eller som koster under én milliard kroner.

Dette er noen av de dyreste vedtakene:

Universell utforming av «dagens skoler og andre offentlige bygg. Landsmøtet har vedtatt å forskriftsfeste en frist for tilpasning av universell utforming og sikre finansiering av dette. Tidligere anslag, som er en del år gamle, har vist at dette kan koste alt fra 10–80 milliarder kroner.

Opptrappet bistandsinnsats. KrF slår fast at bistandsbudsjettet skal utgjøre minst 1 prosent av BNI (brutto nasjonalinntekt) årlig og sikt 1,3 prosent. Men KrF vil holde utgifter til bl.a. regnskogsatsing og støtte til flyktninger i Norge utenfor. 1,3 prosent vil da koste bortimot 16 milliarder kroner mer enn dagens satsing.

NATOs budsjettmålsetting. To fylkeslag fremmet forslag om – og fikk gjennomslag for – at også KrF burde «vurdere en gå inn for en gradvis økning av forsvarsbudsjettets bevilgninger til to prosent av BNP». I år ville det ha kostet 14 milliarder kroner å innfri målet.

Økt engangsstønad. De som ikke har opparbeidet rett til foreldrepermisjon via arbeid, får en engangsstønad ved fødsel (61.000 kroner). KrF vil øke den til 185.000 kroner. Det koster rundt 2,2 milliarder kroner.

Enslige asylsøkere over til barnevernet. KrF vil at barnevernet skal overta omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Det vil koste drøyt 1,9 milliarder kroner.

Lengre foreldrepermisjon: Permisjonen skal forlenges med fire uker (100 prosent lønn). Det vil koste minst 1,5 milliarder kroner. summen er regnet ut ifra kvinners lønn – og vil derfor øke mer hvis far tar ut alle de fire ukene.

Andre forbedringer i foreldrepermisjonen: KrF har også vedtatt ekstra permisjon ved tvillingfødsler, to pappa-uker med lønn rett etter fødsel, selvstendig opptjeningsrett for fedre m.m. Dette vil koste ca. 1,4 milliarder kroner.

Bemanningsnorm på mottak. KrF ønsker innført en bemanningsnorm på mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Det vil koste 1,4 milliarder kroner.

Økt støtte til studenter. KrF vil øke studiestøtten til 1,5 G – ca. 139.000 kroner. Med samme stipendandel som i dag, vil det koste ca. 1,9 milliarder kroner.

Ekstra ressurskrevende omsorgstjenester. KrF har vedtatt å fjerne aldersgrensen på 67 år, og vil øke tilskuddet og har anslått dette til å koste minst 1,8 milliarder kroner.

Les mer om

 1. Stortingsvalg 2017
 2. Kristelig Folkeparti (KrF)
 3. KrFs landsmøte
 4. Stortingsvalg 2017