Politikk

Regjeringen og Venstre vurderer å legge 1800 arbeidsplasser utenfor Oslo

Regjeringen har vedtatt å flytte ca. 235 arbeidsplasser og nyetablere i underkant av 400 utenfor Oslo. I tillegg skal det utredes om enda 1200 flere jobber – inkludert Politihøgskolen – skal flyttes ut av Oslo.

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister la torsdag frem listen over utflyttingsforslag. Til høyre Frp's Tom Harald Nesvik.
  • Solveig Ruud
    Journalist
  • Robert Gjerde
    Journalist

Hør podkasten Aftenpodden om blant annet dette, her (Itunes).

Regjeringen legger fredag frem en planen for lokalisering av statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Men innholdet ble kjent på en pressekonferanse torsdag ettermiddag. Planen er utarbeidet av regjeringspartiene i samarbeid med Venstre.

– Dette er en merkedag som gir nye kompetansearbeidsplasser for unge som ønsker å bo og arbeide utenfor hovedstaden. Det er et viktig tiltak mot sentralisering, sa Venstres André Skjelstad.

– Med denne reformen sprer Regjeringen makt, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han presenterte innholdet:

  • Regjeringen har vedtatt utflytting og nyetablering av 620 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.
  • I tillegg skal ytterligere 1200 utredes.

Kan ikke svare på om ulempen er økt byråkrati

Men en finstudering av de 620 statlige arbeidsplassene Regjeringen nå sier de vil flytte ut av Oslo, viser at bare et mindretall dreier seg om fysisk utflytting.

Rundt 394 av de 630 er nyetableringer, 236 er faktisk flytting av eksisterende arbeidsplasser.

Et spørsmål fra Aftenposten om flytteprosessen dermed vil kunne medføre økt byråkrati, ble ikke besvart med et konkret ja eller nei fra Sanner, som påpekte følgende:

– Samtidig som vi gjør nyetableringer og utflyttinger, foregår det en effektivisering av statlige etater som f.eks. innenfor lønn og regnskap, og Statens lånekasse. Men når det etableres nye arbeidsplasser, er vi opptatt av at det skal skje utenfor Oslo.

Frp: Det må måles når prosessen er over

Heller ikke Fremskrittspartiets parlamentariske leder Harald T. Nesvik kan utelukke at endringene fører til at det blir flere byråkrater totalt.

− Vi tar ned antall ansatte noen steder for å ta opp andre steder, ikke slik at dette medfører økt byråkrati.

− Så alt i alt er du sikker på at det ikke medfører økt antall offentlig ansatte?

− Det kan være økt antall offentlig ansatte i det fordi det er flere oppgaver som skal gjøres. Det må man måle når prosessen er over. Dette er stillinger som ville blitt opprettet uansett fordi det er oppgaver som skal løses. Skal du ha dem i Oslo eller et annet sted? Vi har sagt at de skal være et annet sted, sier Nesvik til Aftenposten.

Flyttes til store og små byer

Den største utflyttingen av en enkeltarbeidsplass er utflytting av 100 arbeidsplasser i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. De flyttes til Bergen, som også får 23 nyetablerte arbeidsplasser.

Med unntak av etablering av 58 arbeidsplasser på Tynset, på det lenge planlagte «Norsk helsearkiv», går arbeidsplassene stort sett til store og små byer.

– Vi styrker fagmiljøer ute i regionene, vi flytter makt til ulike steder i landet, sa Sanner.

– Vi mener at dette også bidrar til at flere unge flytter hjem, unge som har tatt utdanning andre steder. Vi har god erfaring med utflytting av arbeidsplasser, sa han.

Vurderer å flytte Politihøgskolen ut av Oslo

Statsråden ville ikke anslå hvor mange av dem som nå blir vurdert flyttet, som faktisk vil bli det.

Politihøgskolen er én institusjon som vurderes flyttet. Her er det 260 årsverk og 670 studenter.

Disse blir satt under lupen:

Fornybar AS (OED): Investeringsselskapet for grønn teknologi, etableres som investeringsfond for å bidra til reduserte klimautslipp. Stavanger-, Bergens- og Trondheimsregionen vurderes som lokaliseringsalternativer.

Språkrådet (KUD): Kulturdepartementet skal i løpet av 2017 vurderer å lokalisere Språkrådet (34 arbeidsplasser) utenfor Oslo.

Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren (KD): Kunnskapsdepartementet går nå gjennom de oppgavene med formål om forenkling, bedre styring og mer effektiv ressursbruk. Gjennomgangen skal føre til at flere oppgaver og tjenester enn i dag skal løses utenfor Oslo. Oppgaver og enheter kan bli flyttet til Nord-Norge eller Vestlandet.

Gjennomgangen omfatter om lag 850 årsverk, hvorav 618 er lokalisert i Oslo.

Landbruksforvaltningen (LMD): Regjeringen vil gjennomgå den samlede ansvarsdelingen i landbruksforvaltningen. Utredningen skal ferdigstilles innen 1. juli 2017. Flere arbeidsplasser til bl.a. Trøndelag vurderes.

Det er i dag 194 og 30 ansatte ved Landbruksdirektoratet i henholdsvis Oslo og Alta. Den samlede arbeidsmengden til landbruksforvaltningen hos fylkesmennene er om lag 300 årsverk.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda (BLD): Barne- og likestillingsdepartementet vurderer innen 1.4.2017 lokalisering av en ny likestillings- og diskrimineringsnemnd. Den kan havne i enten Lillestrøm, Sandefjord, Bergen, Stjørdal eller Bodø.

Vassdrags- og energidirektorat – NVE (OED): Olje- og energidepartementet sørger innen 1. mai. 2017 for å utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionkontorene. Det er om lag 57 årsverk, fordelt på 86 ansatte som jobber med tilsynsoppgaver i dag.

Fredskorpset (UD): Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde. Det er for tiden cirka 40 ansatte i Fredskorpset i Oslo.

Miljøvennlige innkjøp (KMD): I budsjettavtalen mellom samarbeidspartiene ble det avtalt at det skal opprettes nye stillinger i Difi til arbeidet med grønne anskaffelser. Dette vil omfatte cirka 10 stillinger. De kan havne på Gjøvik eller i Leikanger.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (ASD): Arbeids- og sosialdepartementet utreder i tillegg hvordan dagens fylkesstruktur i Arbeids- og velferdsetaten kan omorganiseres, og mulige endringer i den regionale organiseringen.

  • «For å si det brutalt tar man nå av u-hjelpsmidler for å utvikle Norge.» Det var Nita Kapoor, sjef for Fredskorpset sin reaksjon på ev. flytting til Førde, Trondheim eller Stavanger. Og hun la til:

– Det vil gå på bekostning av de fattigste i verden.

Venstre strålende fornøyd med Regjeringen

– Jeg er stolt over at Venstre og regjeringspartiene i dag har tatt grep som bidrar til økt maktspredning i Norge. Utflytting av statlige arbeidsplasser vil være en vitamininnsprøytning for Distrikts-Norge. Gjennom fremtidsrettet distriktspolitikk gir vi våre barn og barnebarn friheten til å kunne bo og jobbe i alle landsdeler, sier Skjelstad.

– Ikke flere byråkrater

– Av totalt 1800 arbeidsplasser så skal hele 1200 utredes. Hvorfor presenterer du ikke en ferdig utredet liste over arbeidsplasser som skal flyttes, Sanner?

– Når vi utreder dette, så må vi involvere ansatte, tillitsvalgte og kommuner. Og da blir det offentlig kjent med en gang. Derfor må vi gå frem på den måten vi har gjort.

– Kan du garantere at summen av dette ikke fører til flere offentlig ansatte?

– Vi har økt ressursene til politi, høyskoler og universiteter som vil gi flere ansatte. Men i byråkratiet skal vi effektivisere, sier Sanner.

Forslagene har allerede ført til sterke reaksjoner fra ulikt Oslo-hold. – Det går ikke an å behandle folk slik, ble det uttalt fra LO-stat.

– Hadde noe sånt skjedd hvor som helst ellers i landet, så ville det blitt et ramaskrik, mener Jan Bøhler, Oslo-representant for Ap på Stortinget.

Stemningen var preget av sjokk og undring hos Fredskorpset onsdag ettermiddag. Fagforeningsrepresentantene Marianne Jorddal (Delta) og Erik Thompson (Samfunnsviterne) ledet det første allmøtet etter at nyheten kom om at det kunne bli flytting til Førde, Trondheim eller Stavanger.

Den utflyttingen som nå foreslås, skjer etter samme mal som i Bondeviks andre regjering, da Høyre, KrF og Venstre vedtok utflytting av rundt 900 statlige arbeidsplasser i 2003.

Da ble Arbeidstilsynet (direktoratet), Konkurransetilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Luftfartstilsynet, Medietilsynet, Post- og teletilsynet, Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet og Petroleumstilsynet flyttet ut av Oslo.