Storbritannia har fått sin første «ensomhets-minister». Nå vil Ap ha tiltak mot ensomhet i Norge.

– Det kan høres banalt ut å fremme forslag for å bekjempe ensomhet, men klarer man å legge til rette for at færre opplever det, får man en stor folkehelsegevinst, sier Aps Ingvild Kjerkol.

  • Solveig Ruud

– Det må jobbes systematisk for å forhindre ensomhet, mener Kjerkol, som leder Stortingets helse- og omsorgskomité.

Sammen med seks andre Ap-politikere på Stortinget har hun fremmet et forslag om å bekjempe ensomhet.

I forslaget påpeker de at ensomhet henger sammen med dårlig helse.

– Metastudier viser at ensomhet er farligere for helsen enn røyking, påpeker de. Samtidig poengterer de at ensomhet ofte et usynlig problem.

8 prosent så ensomme at de får dårligere helse

– Ca. 8 prosent opplever ensomhet i et slik omfang at det gir dem helsetap. Det er et betydelig antall, synes jeg, sier Kjerkol.

Ap-politikerne foreslår konket at «ensomhet» innlemmes i folkehelseloven, slik at også ensomhet blir ett av flere temaer kommunene skal iverksette «nødvendige tiltak» mot.

De mener derfor det trengs tydelige målsettinger i arbeidet mot ensomhet i kommunene og et verktøy som gjør at man kan måle effekten av de tiltakene som settes i verk.

– Vi vil at Regjeringen skal utrede en nasjonal kvalitetsindikator slik at kommunene får en mulighet til å overvåke innsatsen sin og bli bedre, sier hun.

Storbritannia har fått «The minister for Loneliness»

I januar fikk Storbritannia en egen minister med ansvar for å bekjempe ensomhet. «The minister for Loneliness» skal jobbe med å løse sosiale problemer knyttet til ensomhet.

Den nye «ensomhets-ministeren» Tracey Crouch får i oppdrag å følge opp en rekke forslag fra et offentlig utvalg ledet av den nå avdøde Ap-politikeren Jo Cox.

Kjerkol og andre norske Ap-politikere har fått en innføring i forslagene fra den britiske ensomhetskommisjonen, og Kjerkol opplyser at deres inspirasjon delvis kommer fra initiativet til Cox.

Håper eldre- og folkehelseministeren i Norge tar tak i problemet

– Ensomhet er en stor utfordring i alle vestlige samfunn, sier hun.

– Det skal bli interessant å se hvordan engelskmennene løser oppgaven med en egen minister. Vår nye eldreminister har også ansvar for folkehelse, så jeg håper hun tar tak i problemet, sier Ap-politikeren.

Hun gjengir funn fra undersøkelser som viser at det er mest ensomhet blant de yngste og de eldste. Ifølge Kjerkol kan ensomhet blant de yngste føre til dårligere læring, risiko for helseplager og senere utenforskap.

– Mange eldre som opplever endringer i livet, enten ved at de blir enker eller enkemenn, opplever sykdom eller går ut av arbeidslivet, kan også bli ensomme, sier hun.

Omtalt i folkehelsemeldingen

Regjeringen har viet temaet ensomhet forholdsvis stor oppmerksomhet i den siste folkehelsemeldingen, og Regjeringen har bl.a. satt av ti millioner kroner til forebyggende tiltak mot ensomhet.

Noen kommuner har kontaktsamtaler med innbyggere over en viss alder.

– Da kan de informere om kontaktarenaer som finnes i kommunen. Det går an å jobbe målrettet på området, sier Kjerkol, som understreker at mange frivillige organisasjoner gjør mye for å motvirke ensomhet.

Ensomhet – ikke et typisk storbyfenomen

Ifølge en artikkel i Samfunnsspeilet stemmer ikke oppfatningen om at det er flere ensomme i storbyer enn på mindre steder. Det er andre faktorer enn bosted som avgjør ensomhet.

– De som bor alene, kvinner, personer med dårlig helse eller manglende yrkestilknytning er oftere ensomme enn andre. I tillegg er ensomhet mer utbredt i grupper med lav utdanning, sammenlignet med andre utdanningsgrupper. De forholdene som har sterkest forklaringskraft, er samboerskap og helsetilstand, sies det i artikkelen.

Og når man ta hensyn til alle variablene, viser det seg at yngre mennesker er mer ensomme enn eldre.

– At unge mennesker er utsatt for å oppleve ensomhet, bør få mer oppmerksomhet. Mobbing, sosial utstøting og ensomhet blant unge kan gi langvarige skadevirkninger som depresjon, angst og psykiske plager.

Inntektsforhold har lite å si for om man føler seg ensom, derimot spiller utdanningsnivå en viss rolle, skriver forskerne Kirsten Thorsten og Sten-Erik Clausen.