Overføringene til barnefamiliene økte med over 40 milliarder mens barnetrygden sto stille

KrF vil øke barnetrygden, som har stått stille siden 1996. Men overføringene til barnefamilien har på langt nær stått stille. De er doblet.

Ingen av barna i familien Blomqvist Holte opplevde noen økning i barnehagetrygden de 18 årene de hadde krav på den. Men mange andre ytelser ble bedre i denne perioden.
 • Solveig Ruud
 • Carl Alfred Dahl
 • Sigurd Bjørnestad
 • Morten Uglum

Barnetrygden er ikke blitt prisjustert siden 1996. Derfor bør den økes fra snaut 12.000 til 20.000 kroner pr. barn i året, mener KrF. Partiet har allerede fått gjennomslag for en liten økning fra 1. mars i år.

Kravet om ytterligere økning er ett av partiets viktigste i de pågående regjeringsforhandlingene.

Men det KrF ikke kommuniserer, er at barnefamiliene i stedet for økt barnetrygd har fått forbedrede ytelser på en rekke andre områder.

I perioden 1996 til 2017 økte overføringene til barnefamiliene med godt over 40 milliarder (2017-kroner) – og da er underregulert barnetrygd med i regnestykket.

Overføringene har også økt som andel av bruttonasjonalproduktet, selv om økningen er svært liten. Fordelt på antall barn har det vært sterk vekst i overføringene i disse årene.

KrFU-leder Martine Tønnessen håper Erna Solberg og de andre som nå forhandler om en ny regjeringsplattform, går inn for ytterligere økning i overføringene til barnefamiliene.

Kjempesatsing på barnehager og permisjon

I tillegg til at kontantstøtten er innført etter 1996, er det spesielt på to områder barnefamiliene har opplevd en svært sterk satsing:

 • Barnehager: I 1996 var drøyt fem av ti barn i alderen 1–5 år i barnehage. I 2017 var andelen drøyt ni av ti. Og foreldrebetalingen har gått kraftig ned for mange.
 • Foreldrepenger: I 1996 var foreldrepermisjonen 42 uker med 100 prosent lønn. Nå er den 49 uker.

KrFU: Ikke utgifter. Investeringer

Til tross for en sterk økning i støtten til barnefamiliene, jobber KrF i regjeringsforhandlingene med å øke overføringene ytterligere.

– Man må slutte å se på dette som rene utgifter, men behandle det som investering - altså som en utgift i dag som man kan høste gevinst av senere, sier lederen i KrFU, Martine Tønnessen.

Hun håper KrF får gjennomslag for flere forslag som kommer barnefamilien til gode i de pågående forhandlingene, blant annet:

 • kraftig økt barnetrygd
 • dobling av engangsstønaden ved fødsel
 • gratis barnehage til barn nummer tre

Bør nedprioritere andre områder

– Når vi vil innføre gratis barnehage for barn nummer tre, er det for å øke fødselstallene, det er ikke bare for å gi familiene mer, forklarer hun. Økt engangsstønad forklarer hun med stor forskjell på hva man får utbetalt i forbindelse med fødsel avhengig av om man har vært i yrkeslivet eller ikke.

– Dersom man f.eks. skal få studenter til å bære frem barna sine, må de få mer enn et engangsbeløp, men penger til å dekke månedlige utgifter og dermed en mer forutsigbar økonomi, sier hun.

Konfrontert med at hun og de andre ungdomslederne i Høyre, Frp, Venstre og KrF ber partiene bruke mindre penger fremover, svarer hun at de bør nedprioritere noe annet enn overføringer til barnefamiliene.

Dessuten mener hun familien over tid har kommet dårligere ut.

Barnefamiliene har fått tykkere lommebok

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser imidlertid at par med barn har fått betydelig økt kjøpekraft i den perioden barnetrygden har stått stille:

 • Et par med barn der yngste barn er under 7 år, hadde 52 prosent høyere samlet inntekt etter skatt i 2017 enn i 1996. Alle typer inntekt er inkludert, blant annet offentlige overføringer.
 • Et par med barn der yngste barn i alderen 7–17 år, hadde 63 prosent høyere samlet inntekt etter skatt i 2017 enn i 1996.

Disse tallene er justert for prisveksten.

Til sammenligning hadde par uten barn, der den eldste var under 45 år, en reell inntekstvekst på 43 prosent i samme periode. For tilsvarende par der den eldste var i alderen 45–64 år, var inntektsveksten mye høyere: Knapt 75 prosent.

Den økte kjøpekraften kommer i hovedsak som følge av lønnsveskt. I tillegg har overføringer fra staten økt, og en høyere andel kvinner er yrkesaktive.

Den sterke lønnsveksten har samtidig resultert i at den offentlige subsidieringen utgjør en mindre del av barnefamilienes totale inntekt.

Lederne i Unge Høyre: Sandra Bruflot (t.h.), KrFU: Martine Tønnessen, Unge Venstre: Sondre Hansmark og nestleder Andreas Brännström i FPU har advart forhandlerne på Granavolden Gjæstgiveri mot å bruke for mye penger.

Unge Venstre uenig med KrFU

To av de andre ungdomslederne som sammen med Tønnessen har vært på Granavolden og manet moderpartiene til moderasjon, advarer mot en ytterligere økning i overføringer til barnefamiliene.

Lederen i Unge Venstre, Sondre Hansmark, ønsker en vridning av pengebruken.

– Ja, det synes jeg er veldig viktig, sier han og opplyser at Venstres ungdomsorganisasjon har foreslått å fjerne barnetrygden for å gi gratis SFO og barnehage til alle.

– Da sørger du for at du ikke gjør det lønnsomt å være hjemme, sier han og påpeker at flere foreldre da kan delta i arbeidsmarkedet.

– Da tror jeg du får mer igjen for pengene enn bare å gi direkte kontante ytelser til folk, legger han til.

Han opplyser at både Venstre og Unge Venstre ønsker å fjerne kontantstøtten og mener det er mer fornuftig å bruke også disse midlene for å gi flere gratis barnehageplass.

Unge Høyre: Må vise moderasjon også på dette feltet

– Det viser i hvert fall helt tydelig at man har satset på barnefamilien til tross for at barnetrygden har stått stille, sier Sandra Bruflot, leder i Unge Høyre.

– Vi snakker om at man må vise litt moderasjon. Det må gjelde på dette feltet også. Det er helt greit å prioritere økt barnetrygd som en universell ordning for alle, men da bør man kanskje se på om man ikke skal ha like høye overføringer til noe annet. Rent personlig mener jeg man kunne fjernet kontantstøtten, selv om ikke det dekker hele økningen i barnetrygden, sier hun og sikter til KrFs forslag.

– Men man må finne inndekning et annet sted og det kan fint være innen familiebudsjettet, sier hun.

Her kan du sjekke hvordan ulike ordninger for barnefamiliene har utviklet seg år for år: barnetrygd, kontantstøtte, barnehagedekning, foreldrepenger og engangsstønad ved fødsel: