Dette har Sps landsmøte vedtatt om skog, olje, ulv, sel, gruver, politi og 14 andre ting.

Sp vil bli ett av Norges tre største partier. Her er 20 vedtak som sier noe om hva partiet vil gjennomføre hvis det får økt innflytelse.

– Forsterkning av linjen vi har hatt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om landsmøtets klimapolitikk.

Sp har brukt helgens landsmøte til å løfte frem partiets klimapolitikk. Men selv om partiet vil jobbe for at bruken av fossile energikilder etter hvert skal «fases ut nasjonalt og globalt», vil ikke partiet gjøre det mindre attraktivt å lete etter mer olje og gass.

Partiet vil heller ikke slutte å argumentere mot det partiet ser på som «usosiale» drivstoffavgifter. Men partiet har vedtatt en kraftig satsing på skog for å øke utvinningen av det grønne karbonet i tillegg til det svarte fra oljenæringen.

– Dette er en forsterkning av linjen vi har hatt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på spørsmål om hvordan landsmøtet har avveid hensynet til fortsatt olje- og gassvirksomhet mot behovet for et grønt klimaskifte.

Her er 20 vedtak fra helgens landsmøte om alt fra klima og beredskap til pelsdyr og sel:

1. Vil bruke skogen, ikke verne den. Sp mener at «en viktig del av klimaløsningen er å tenke bruk fremfor vern.» – Oppskriften er å øke skogproduksjonen, hugge når skogen er hugstmoden og plante ny skog som tar opp karbon, mener partiet.

2. Miljøavgift på olje for å satse på skog: Sp vil bruke inntekter fra CO₂-avgiften på sokkelen til å finansiere investeringer i skog og treforedlingsindustri.

3. CO₂-fond for næringstransport: Partiet vil i samarbeid med næringslivet etablere et fond for å gjøre transportsektoren mer klimavennlig. Partiet ønsker bl.a. en tung satsing for å lage avansert biodrivstoff fra restavfall fra skogbruket.

4. Fangst og lagring av CO₂: Partiet vil ha to anlegg for karbonfangst og lagring i drift fra 2023.

5. Nei til nye kraftkabler: Sp sier nei til nye overføringskabler som brukes til «å sende kraft ut av landet.»

6. Grønt investeringsselskap: Partiet vil opprette et selskap med minimum 10 milliarder kroner i grunnkapital. Det skal utvikle og investere i teknologibedrifter som baserer seg på grønt (fornybart) karbon. Selskapet skal lokaliseres utenfor Oslo.

7. Flere hurtigladere: Sp vil styrke elnettet og bygge ut 8000 nye hurtigladere for elbiler innen 2025.

8. Økt fangst av hval og sel: Partiet vil «beskatte sjøpattedyrene mer enn i dag,» men presiserer at det må skje innen bærekraftige rammer.

9. Ja til pelsdyr: Partiet vil arbeide for å omgjøre vedtaket om å avvikle pelsdyrnæringen i Norge.

10. Nei til ulv: Sp mener «alle rovdyrbestander må reduseres,» ønsker mer jakt på rovdyr og ønsker at «yngling av ulv i Norge må opphøre» – altså at ulven ikke skal formere seg her.

11. Mer gruvedrift: Sp signaliserer et ønske om økt innsats blant annet på kontinentalsokkelen for å kartlegge hvor det er mineraler. Partiet mener det tar for langt tid å få saksbehandlet søknader om gruvedrift og ønsker kortere prosesser.

12. Bredbånd til flere: Partiet vil bruke en halv milliard kroner årlig for bl.a. å sikre at 98 prosent av innbyggerne får bredbånd med hastighet på 100 megabytes pr. sekund innen 2025. Innen 2029 er målet at alle skal ha slik dekning, noe som kan løses ved bruk av trådløst bredbånd.

13. Færre direktorater og tilsyn. Partiet ønsker å «redusere antall direktorater, tilsyn og enheter». Partiet vil «rulle tilbake mål- og resultatstyringsregimet i staten og fjerne unødvendig byråkrati».

14. Snevre inn Riksrevisjonens mandat. Landsmøtet sa ja til å «revidere og snevre inn Riksrevisjonens mandat til forvaltningsrevisjoner,» men tonet ned et forslag om at Riksrevisjonen helt skulle slutte med å «kontrollere ulike sektorers måloppnåelse i forhold til virksomhetsplaner» og konsentrere seg om tradisjonell budsjettkontroll.

15. Styrket beredskap: Partiet foreslår en rekke tiltak: Lovfestet responstid for ambulanser i hele landet og maksimal reisetid til legevakt. «Rask opptrapping i bevilgningene til Forsvaret opp til to prosent av bruttonasjonalproduktet innen 2024.» Sp vil «sørge for» at målet om to politifolk pr 1000 innbyggere skal komme hele landet til gode.

16. Trepartsamarbeid basert på tillit: Partiet ønsker en «tillitsbasert kultur» og økt dialog mellom politikere, administrasjon og ansatte i offentlig sektor. Partiet ønsker en kultur der «ansatte føler seg trygge nok til å innrømme feil og bli oppmuntret til å foreslå forbedringer i rutiner og arbeidshverdagen».

17. Nei til nedlegging av trafikkstasjoner: Partiet går imot forslag om nedlegging av trafikkstasjoner.

18. Regulert arbeidsinnvandring. Partiet vil «regulere arbeidsinnvandring fra EU/EØS-området utenfor Norden». I praksis betyr det nei til dagens EØS-regelverk.

19. Utenlandske vogntog: Sp krever at det innføres krav om obligatorisk kurs for å mestre norske vinterveier og foreslår en lang smørbrødliste for å stoppe «sosial dumping, urettferdig konkurranse og dårlig sikkerhet i transportbransjen.»

20. Gratis lege for flere unge. Sp vil fjerne egenandelen hos fastlegen for ungdom mellom 16–19 år.