Raymond Johansen vil bruke kontantstøttepenger på gratis barnehage til innvandrere

Hvert år bruker staten rundt en kvart milliard kroner på kontantstøtte til Oslo-familier. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil vri deler av disse midlene over til målrettede integreringstiltak for innvandrerfamilier.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo håper å få regjeringen med seg på å bruke deler av kontantstøtten på integreringstiltak.

Egentlig vil Arbeiderpartiet og Oslos byrådsleder Raymond Johansen fjerne dagens kontantstøtteordning.

Men når det ikke er politisk mulig med dagens borgerlige regjering, har han et alternativt forslag: I Aftenposten lanserer Johansen nå en ordning han har døpt integreringsstøtte.

Tanken er å få regjeringen med på et prøveprosjekt der deler av kontantstøttemidlene i Oslo vris over til målrettede integreringstiltak for innvandrerfamilier. Målet er å få flere innvandrere i Oslo ut av passive ytelser og over i varig arbeid.

Johansen ser for seg at integreringsstøtte skal være en rettighet akkurat som kontantstøtte, som et parallelt frivillig tilbud til kontantstøtte. I ordningen skal det være lovpålagt både å tilby og redegjøre for alternativet før man gir kontantstøtte.

Byrådslederen ser for seg at integreringsstøtten skal inneholde følgende tiltak:

  • Gratis barnehage. Oslo kommune vil stille med barnehageplasser.
  • Språktrening for foreldre. Oslo kommune vil stille med plasser gjennom Voksenopplæringen.
  • Arbeidstrening gjennom utplassering i offentlige etater og bedrifter. Oslo kommune vil stille arbeidsplasser i egne etater/bydeler til rådighet, men ønsker også at det brukes lønnstilskudd slik at bedrifter kan gjøre det samme.
  • Mentor og integreringsvenn for familien. I samarbeid med frivillige organisasjoner vil hver familie få en norsk integreringsvenn.

Går alt etter Johansens plan, vil flere innvandrerfamilier takke ja til ingen eller redusert kontantstøtte og heller velge integreringsstøtte. Kontantstøttepengene staten sparer på dette, vil byrådslederen bruke på integreringstiltakene.

Har ikke regnet på kostnaden

Mye er fortsatt uklart med forslaget, som nøyaktig hvilke kriterier som skal gi rett til å delta i den nye støtteordningen. Hvor mye den vil koste er også i det blå.

Men det er på det rene at summen av integreringstiltakene vil koste mer i måneden per mottager enn den månedlige kontantstøttesatsen på 7500 kroner.

Det overskytende vil Johansen dele «som et spleiselag» mellom staten og Oslo kommune. Men hvor mye Oslo Ap ser for seg å bruke av kommunale midler på dette, kan ikke Johansen svare på.

– Det har vi ikke regnet på ennå, sier Johansen til Aftenposten.

– Du ser for deg integreringsstøtten som et tilbud, ikke et påbud?

– Dette må nok starte som et prøveprosjekt, der det nok ikke går eksplisitt på å si til noen at «du mister kontantstøtten, men får disse tiltakene». Men på sikt, når ordningen er bygget opp, vil det være naturlig. Men her må vi lære litt underveis.

Les også

3000 færre kontantstøttemottagere. Men på Stovner får halvparten av barna kontantstøtte

Vil vri milliarder til integrering

Ap har fått SSB til å regne på hvor mye kontantstøtte som er betalt ut i Oslo siden ordningen ble innført i 1998. Svaret er 5,8 milliarder kroner frem til og med 2017, som er det siste året i statistikken. Beløpene er regnet om til 2017-kroner.

Men milliardene er ikke jevnt fordelt over byen (se egen oversikt).

For eksempel ble det i 2017 utbetalt totalt 63,2 millioner kroner til familier i bydelene Alna, Grorud og Stovner i øst, mens det tilsvarende tallet for vestkant-bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner er 30,9 millioner.

– Er dette en vellykket bruk av penger? Vi mener nei, og da har vi ikke lyst til å sitte passivt å se på at den passive kontantstøtten fortsetter uten å gjøre noe for integreringen. Og helt sikkert, sånn er det alltid når man etablerer noe nytt, så er det ting her vi ikke har sett eller tenkt på. Som det var med kontantstøtten, sier Johansen.

Forsøksordningen må godkjennes av Stortinget, der den borgerlige flertallsregjeringen har flertall. En rødgrønn valgseier i 2021 vil gjøre arbeidet med integreringsstøtten lettere, fastslår Johansen.

Regjeringen forsvarer kontantstøtten

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) lar seg i hvert fall ikke begeistre. Han viser til tall fra Nav. Tallene viser at selv om økte satser har gitt en økning i utbetalingene, så har antall kontantstøttemottagere i Oslo falt.

«Etter at vi innførte krav om at mottagere av kontantstøtte må ha vært medlem i folketrygden i minst fem år, har antallet gått kraftig ned. I Oslo har det vært mer enn en halvering siden 2012. Johansen bommer derfor når han gjør kontantstøtten til problemet», uttaler Sanner i en e-post fra Kunnskapsdepartementets kommunikasjonsfolk.

Riktig nok: Regjeringens botidskrav ble innført fra 1. juli 2017, mens den rødgrønne regjeringen fjernet kontantstøtten for toåringer fra august 2012.

Sanner mener uansett at forslaget fra Johansen er unødvendig.

«Kommunene mottar allerede en rekke tilskudd for flyktninger som bosettes, herunder integreringstilskudd og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Byrådet kan derfor gjennomføre mange av tiltakene uten å angripe kontantstøtten», skriver han.

«Hovedutfordringen i dag er at innvandrere ikke får formell kvalifisering gjennom introduksjonsprogrammet. Mange mangler ofte grunnskole eller videregående opplæring. Selv om mye går bra med integreringen i Norge, er det noen reelle utfordringer. Derfor gjennomfører regjeringen et integreringsløft, og vi presenterer allerede førstkommende fredag en reform av integreringspolitikken», sier Sanner om den kommende integreringsmeldingen.