Halvorsen: - Krisen er ikke over

Det nye budsjettet skal spesielt styrke kommunene, politiet, klimatiltak og skole/forskning.

Finansminister Kristin Halvorsen presenterte i dag Regjeringens forslag til Statsbudsjett for Stortinget.

— Så langt har vi bestått prøvene i finanskrisen, sa finansminister Kristin Halvorsen da hun la frem Regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år for Stortinget klokken 10 i dag.

Les også


— For ett år siden, da jeg la frem forrige års budsjett, hadde den amerikanske storbanken Lehman Brothers nettopp gått over ende. Norge hadde et bedre utgangspunkt enn mange andre land for å takle krisen, sa Halvorsen til Stortinget.

- Vi har penger på bok, som gjør at vi kan løse utfordringene bedre. Men gode forutsetninger fritar oss ikke fra vanskelige avveininger, sier Halvorsen.

Rekordmange oljemilliarder

Like før finansministeren gikk på talerstolen, ble det kjent at Regjeringen vil bruke 44,6 milliarder mer av oljefondet enn det handlingsregelen tilsier. Det er ny rekord i oljepengebruk, og Halvorsen begynte med å forklare hvorfor dette er riktig pengebruk.

Hun påpeker at spesielt eksportnæringen, verftsnæringen og bygg- og anleggsbransjen er utsatte områder, men understreker at oljepenge-bruken må reduseres etter hvert som utsiktene bedres og veksten tar seg opp.

— Etter en kraftig nedgang i norsk økonomi, har utviklingen nå blitt bedre, og vi forutsetter vekst i fastlandsøkonomien på to prosent, sa Halvorsen - som påpeker at ingen land i Europa har lavere arbeidsledighet enn Norge.

Handlingsregelen er en plan for en jevn bruk av oljepengene, og forutsetter at vi bruker like mye som forventet realavkastning, som igjen er anslått til 4 prosent av fondets kapital.

- Rentebunnen er nådd

Etter hvert som finanskrisen blåser over, regner finansministeren med at styringsrenten må opp igjen.

- Renten er historisk lav, men vil økes igjen etter hvert. Det normale nivået for styringsrenten skal være 5-6 prosent, sier Halvorsen.

Mer til miljø og forskning

Halvorsen la deretter vekt på de budsjettpostene som berører klimapolitikk og forskning, og sa at miljøproblemene vil være en like stor utfordring i fremtiden som det finanskrisen er nå.

— Regjeringens mål er å overoppfylle Norges forpliktelser i Kyoto-avtalen. Vi vil bidra til utvikling innen CO2-reduserende teknologi, og vil derfor øke bidragene til tiltak med over 6 milliarder kroner, sa Halvorsen.

Bilavgiftene skal fortsatt , sier Halvorsen.

Bevilgningene til forskning og utvikling skal økes, og skal utgjøre 0,97 prosent av BNP innen 2010.

Aftenposten TV:

— Mer og bedre skole

For å , vil Regjeringen blant annet bruke 53 millioner til nye tiltak for å hindre frafall blant elever. De vil også tilby elever i barneskolen én gratis time SFO.

Antall studieplasser skal økes med 2600 nye plasser fra høsten 2010.

Endringer i formuesskatten

— Vi beholder formueskatten, men gjør endringer, sier Halvorsen. Blant annet skal bunnfradraget for enslige heves til 700.000 kroner. Ligningsverdien av boliger skal i større grad være basert på boligens areal.

- Dette gir samlet sett ikke økt formueskatt, sier finansministeren, som hevder at åtte av ti vil få lavere formuesskatt som følge av denne endringen.

Ifølge Halvorsen vil med det nye budsjettet.

Halvorsen refset de i

Les også

- Formueskatten vil ramme vanlige familier

som en "byskatt":

— 92 prosent av alle i Oslo vil få lik eller lavere skatt, og det kan derfor umulig være en byskatt. Jeg foreslår at opposisjonen setter seg grundigere inn i dette før de uttaler seg, sier finansministeren.

Kommunene budsjettvinnere

Kommunene styrkes med 8 milliarder kroner.

— Dette er en videreføring av den finanspolitiske tiltakspakken i januar, og av økningen i revidert statsbudsjett, sier Halvorsen.

Høyere tobakksavgift

Her er andre hovedpunkter i Halvorsens presentasjon:

  • Bistandsbudsjettet økes med 1,2 milliarder kroner, og utgjør dermed 1,08 prosent av BNP.
  • Det skal bevilges 1,4 milliarder til asylmottak - 400 millioner skal øremerkes enslige mindreårige asylsøkere.
  • Regjeringen vil øke avgiftene på alle tobakksvarer med fem prosent, noe som skal gi 250 millioner kroner mer neste år.
  • Tiltakene i nordområdene styrkes med 530 millioner kroner
  • Retten til fedrekvote utvides, noe som ifølge Halvorsen skal gi 1500 flere fedre rett til fedrekvote.

Vil hjelpe Island

Kristin Halvorsen bekreftet at Norge vil yte et lån på 480 millioner euro til Island.

- Vi er opptatt av at Norge og de nordiske landene støtter det arbeidet Islands regjering gjør for å normalisere landets økonomi, sier Halvorsen.

Den samlede nordisk rammen på lånet til Island er på 1,8 mrd. euro.

svp://15549