Nekter opposisjonen innsyn i hemmelig Nav-rapport

I opposisjon krevde Ap, Sp og SV å få se en hemmeligholdt Nav-rapport. Nå nekter statsråd Hadia Tajik Rødt og Nav-ofre innsyn og sier at tidligere statsminister Erna Solberg må avgjøre.

– Stortingsrepresentant og tidligere statsminister Erna Solberg er bemyndiget til å avgjøre innsyn, sier statsråd Hadia Tajik.

– Rapporten du viser til, er en rapport som tilhører den forrige regjeringen og er deres organinterne dokument. Det betyr at jeg ikke rår over den. Solberg-regjeringen besluttet gjennom kongelig resolusjon 5. februar 2021 at rapporten ikke skulle offentliggjøres.

Derfor er det nåværende stortingsrepresentant Solberg, som tidligere leder for regjeringen Solberg, som er bemyndiget til å gi samtykke til innsyn, skriver arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik i en e-post.

Bakgrunnen er et forslag fra Rødts Seher Aydar og Mímir Kristjánsson om at regjeringen skal utlevere den kontroversielle rapporten «Eksport av velferdsytelser» fra 2014.

Rapporten kan ha betydning for om ofrene for Nav-skandalen skal få oppreisning for tort og svie, eller såkalte ikke-økonomiske tap.

Titalls ofre for trygdeskandalen har søkt om økonomisk kompensasjon for stress, samlivsbrudd, psykiske lidelser, tap av samvær med familie utenlands og redusert livskvalitet.

Alle har fått avslag. Årsaken er at regjeringen mener Nav-ansatte ikke har opptrådt «grovt uaktsomt eller forsett», som er lovens krav.

– Navs ansatte hverken forsto eller klart måtte forstå at EUs trygdeforordning ble tolket feil i Norge, skriver Nav.

Erstatning for tapte billetter, hotell og lignende er det eneste Nav-ofrene har fått refundert. Høsten 2020 ba Ap, Sp og SV om å få utlevert rapporten.

«Vi mener rapporten er av tydelig relevans for komiteen», het det i brevet fra Ap, Sp og SV. Daværende arbeidsminister Henrik Asheim (H) avslo og henviste til at det var en «intern» rapport.

Den tverrdepartementale rapporten ble laget for å finne måter å begrense trygdeeksporten på. Arbeidsgruppen konkluderte med at krav om faktisk opphold i Norge ikke kan gjøres gjeldende i EØS-området.

Lovet å snu alle steiner

Professor i rettsvitenskap, Christoffer C. Eriksen, mener at avslaget «er svært oppsiktsvekkende og i strid med det som har vært praksis i flere tidligere saker med tilsvarende alvor».

Nav fortsatte praksisen med urettmessig å nekte ytelser, kreve tilbakebetaling og anmelde trygdemottagere for å reise til EØS-området. Først høsten 2019 ble skandalen offentlig kjent.

Daværende arbeidsminister Anniken Hauglie lovet å « gjøre det jeg kan for å opplyse Stortinget og offentligheten om alt vi vet om denne saken».

– Alt skal frem i lyset. Alle steiner skal snus. Urett skal rettes opp, sa Hauglie.

Men akkurat denne rapporten vil ikke alle ha frem i lyset. Rune Halseth, leder av Nav-opprydningen, mener statsråden «vrir seg unna ansvar for å slippe å betale oppreisning til ofre».

– Det er ikke et internt notat. Stortinget kan kreve innsyn i alt de vil. Ap satt i opposisjon og forlangte å få rapporten. Nå sitter de i posisjon og sier at den er intern. Dette henger ikke på greip, mener Halseth.

På spørsmål om hun ikke har anledning å foreta en selvstendig vurdering av spørsmålet om innsyn, svarer Tajik:

– Det er stortingsrepresentant Erna Solberg, som tidligere ledet regjeringen Solberg, som er bemyndiget til å gi samtykke til innsyn.

– Vil du etterkomme et krav om innsyn fra Stortinget i plenum?

– Jeg legger til grunn at dersom det skulle bli gjort et plenumsvedtak i Stortinget, så vil Erna Solberg rette seg etter dette.

– Nav-ofre og fremtredende jurister mener rapporten kan ha betydning for spørsmålet om oppreisning. Vil du ta noe initiativ til å få den offentliggjort?

– Nå ligger det et representantforslag til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget. Den er det opp til Stortinget å behandle, svarer Tajik.

– Gjør nøyaktig som Høyre-statsrådene

Seher Aydar (Rødt) vil sikre ofrene nødvendig informasjon som kan være avgjørende for kravene om oppreisning».

– Nå er det i ferd med å skje en ny og grov urett mot ofrene. Ap-statsråd Tajik gjør nøyaktig som Høyre-statsrådene og holder skjult en rapport som kan gi ofrene oppreisning for skaden de har lidd, sier Aydar.

– Tajik viser til at granskningsutvalget har gjengitt det viktigste?

– Det er litt provoserende. Det er ikke opp til Tajik å vurdere om det er nok. Det er Stortinget som skal gjøre det. Vi ber bare om på at de skal gjøre det som de selv mente i opposisjon. Da var Ap og Sp helt enig om at de trengte å se rapporten.

Statsrådens jobb er å forsvare ofrene, ikke staten, sier Aydar.

Professor Eriksen sier at «det juridiske poenget er at dokumentet enten er i departementet eller i riksarkivet».

– Er det i departementet kan Stortinget kreve at Tadjik utlever dokumenter jf. GRL 75 f. Er dokumentet i Riksarkivet kan Stortinget i plenum pålegge sittende regjering om å instruere Riksarkivet til å utlevere dokumentet.

– Et slikt pålegg fra Stortinget med hjemmel i Grunnloven vil gå foran eventuelle erklæringer om hemmelighold og lovbestemt taushetsplikt, mener Eriksen.