Slik er Støres skattegaranti for de fire neste årene

UTØYA: Aftenposten har laget en oversikt som viser Solberg-regjeringens skattekutt og Jonas Gahr Støres planer for skatteøkninger om han blir statsminister. Støre lover at gjennomsnittsnordmannen ikke vil få økt skatt.

Ap-leder Jonas Gahr Støre på AUFs sommerleir på Utøya fredag.
 • Sigurd Bjørnestad
 • Karen Tjernshaugen

Arbeiderpartiet har varslet at skattene og avgiftene vil øke med 15 milliarder i neste stortingsperiode, om partiet overtar regjeringsmakten.

Tallet er ikke å finne i programmet. Der er det bare en henvisning til to kilder for skattepolitikken til 2021:

 • Partiets alternative statsbudsjett for 2017
 • Skatteforliket mellom alle partiene på Stortinget, unntatt SV og Miljøpartiet De Grønne.

Aftenposten har sett på tallene i disse to dokumentene og i tillegg bedt Arbeiderpartiet konkretisere sine skatteløfter.

Sånn utdyper Ap-leder Jonas Gahr Støre sin skattegaranti til det norske folk dersom Arbeiderpartiet vinner høstens valg:

 • Folk som tjener inntil 600.000 kroner skal få lavere eller om lag samme inntektsskatt som i dag. Løftet gjelder for hele stortingsperioden frem til 2021.
 • Skattene og avgiftene skal ikke øke med mer enn 15 milliarder kroner de neste fire årene.
 • Arveavgiften skal ikke gjeninnføres.

– Tre av fire får lik eller lavere skatt

– Vi har innrettet skatteopplegget vårt slik at tre av fire lønnsmottakere vil får omlag lik eller lavere inntektsskatt, mens de av oss med høyest formue og inntekt må betale noe mer, sier Støre.

– Kan du gi en garanti for at folk som tjener under 600.000 kroner ikke vil betale mer i skatt de neste fire årene?

– Ja, vi garanterer at de som tjener under 600.000 kroner skal betale mindre eller om lag lik inntektsskatt som i dag. Vi har presentert et langt mer detaljert skatteopplegg for de neste fire årene enn det Høyre og Frp har gjort, sier Støre.

Løftet om at skattene ikke skal økes gjelder gjennomsnittet i hvert enkelt inntektsintervall opp til 600.000 kroner.

Gjennomsnittsnordmannen tjener i dag om lag 550.000 kroner.

Ap opplyser at grensen for hvilke inntektsgrupper som slipper økt skatt skal lønnsjusteres, slik at det ikke blir flere som må skatte mer når lønningene øker fra år til år.

Hverken Fremskrittspartiet eller Høyre har tallfestet sine skatteløfter for den kommende Stortingsperioden.

Øker formueskatten

Aftenposten gjennomgang av Arbeiderpartiets skatteløfter viser følgende: 4 milliarder kroner kommer som følge av det brede skatteforliket på Stortinget i fjor. Resten vil Arbeiderpartiet dekke inn omtrent likelig fordelt på økt personskatt og økte avgifter til 2021.

Arbeiderpartiet vil hente inn i alt 7,4 milliarder kroner ved å øke formuesskatten og det som før i tiden het toppskatt. I tillegg øker de skattene ved å avskaffe den mer gunstige skatteklasse 2.

– Vi mener at de som har mest i Norge, bør bidra mer for å styrke skoler, eldreomsorg og barnehager, sier skattepolitisk talsperson Truls Wickholm (Ap.).

Resten av pengene skal hentes fra økte avgifter på biler, oljeprodukter og netthandel.

Dette har Regjeringen gjort

Finansdepartementet oppsummerer de samlede netto skatte- og avgiftslettelsene til 22,4 milliarder kroner under Erna Solbergs regjering. Tallene er i 2017-kroner.

Bak dette summerte nettotallet ligger det brutto lettelser som er større fordi miljøavgiftene er økt de siste fire årene.

De store tallene i Regjeringens skattekutt er disse:

 • Lavere inntektsskatt for personer: 12,8 milliarder kroner.
 • Lavere formuesskatt: 5,3 milliarder kroner.
 • Fjernet arveavgift: 2,1 milliarder kroner.
 • Redusert skatt på næringslivet: 6 milliarder kroner.

Ap beholder mange av skattekuttene

Arbeiderpartiet vil opprettholde en stor del av kuttene i inntektsskatten for personer, de vil ikke gjeninnføre arveavgiften og de vil ikke ta tilbake skattelettelsen som er gitt til næringslivet.

Dette betyr at Arbeiderpartiet vil beholde nesten 19 milliarder kroner av Regjeringens drøyt 26 milliarder i brutto skattekutt på formue, inntekt, arv og næringsliv.

Det store unntaket er formuesskatten, der Arbeiderpartiet i sitt alternative statsbudsjett for 2017 viser at de vil hente inn igjen 4,9 milliarder av lettelsene.

– Hvorfor velger dere å beholde noen av skattekuttene, Støre?

– Vi synes opplegget vi har valgt med noe på inntekt, noe på formue, noe på miljø/klima og fullføring av skattereformen er et balansert og fornuftig opplegg. En økning på 15 milliarder er ansvarlig, mener Ap-lederen.

– Dere velger ikke å gjeninnføre arveavgiften som Høyre og Frp fjernet i 2013. Hvorfor ikke?

– Arveavgiften brakte inn ganske små beløp og i for mange tilfeller traff den mennesker med helt vanlig inntekt og formue. De med størst formuer greide likevel å bringe verdier videre til generasjonene og omgå arveavgift. Da har vi valgt å beholde formuesskatten som den de med mest betaler. Det som går i arv blir i sin tid formue.

Økning i miljøavgiftene

Regjeringen Solberg har økt miljøavgiftene med over 5 milliarder kroner. Wickholm sier de vil øke miljøavgiftene ytterligere.

– Dette har vi fulgt opp i vårt forslag til statsbudsjett 2017, sier han.

Øker avgiftene med 5,8 mrd.

De foreslåtte økningene i avgiftene i Arbeiderpartiets statsbudsjett er i sum omtrent like store som skatteøkningene.

 • Økte bilavgifter og økte miljøavgifter summerer seg til 3,6 milliarder kroner.
 • Opphevelse av momsfritak for småkjøp på nettet det viktigste av de øvrige avgiftsforslagene. Det vil øke momsinntektene med 1,4 milliarder kroner.
 • Strammere taxfree og økt tobakksavgift gir resten av de økte avgiftsinntektene.

Fullfører skatteforliket

Til slutt legger Arbeiderpartiet inn 4 milliarder kroner netto i økte skatteinntekter fra å gjennomføre skatteforliket 2016.

Økt skatt på finansnæringen og reduserte muligheter for bedrifter til å trekke fra renter sørger brutto for 4,5 milliarder i økte skatteinntekter.

Det alternative statsbudsjettet for 2017 og de enkelte gjenstående elementene fra skatteforliket 2016 summerer seg opp til drøyt 16 milliarder kroner.

Wickholm sier mange av talle er usikre og at det ikke er den nøyaktige summen av 2017-forslaget og forliket som gjelder til 2021.

– Vår politikk er å øke skatte- og avgiftsnivået med 15 milliarder kroner.

TABELL: Skatter og avgifter Arbeiderpartiet vil øke og kutte* for å oppfylle løftet om 15 milliarder økt skattenivå til 2021.

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2017Milliarder kroner
Økt skatt på formue4,9
Økt skatt på inntekt, personer: Trinnskatt og skattekl. 22,5
Lettelser arbeidslivet: Økt pendlerfradrag, fagfor. kont.-0,5
Lettelser landbruk og kraftverk-0,4
Økte bilavgifter, netto2,4
Økte miljøavgifter1,2
Andre avgifter: Mer moms netthandel, tobakk, taxfree2,2
Sum endring skatter og avgifter12,3
SKATTEFORLIKET 2016
Lavere sats overskudd bedrifter til 23 pst.-2,7
Innføre finansskatt1,25
Øke skatten på utbytte til personer**1,4
Stramme inn rentebegrensing, selskaper3,3
Diverse innen selskapsskatten0,75
Sum, gjenstår fra skatteforliket4,0
SUM ALTERNATIVT BUDSJETT OG FORLIK16,3
AP. VIL ØKE I ALT 2017-202115

* Endringene i tabellen er satt opp på grunnlag av formuleringen i Arbeiderpartiets program. Tallene er fra Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett 2017 og tall innhentet fra Arbeiderpartiet når det gjelder fullføringen av det brede skatteforliket 2016.

** Kompenserer for at skatten på bedriftenes overskudd skal ned, slik at skatten på utbyttepenger til personer blir uendret.

Kilde: Arbeiderpartiet.