Presidentskapet forsøkte å stanse ubehagelig dokument fra EOS-utvalget

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) vedgår at EOS-utvalget ble bedt om å trekke tilbake en særmelding til Stortinget. Det var innholdet i denne som utløste bråket melom kontrollkomiteen og Stortingets presidentskap.

I særmeldingen ønsket EOS-utvalget å opplyse Stortinget om striden rundt opphevelsen av taushetsplikten for utvalgets medlemmer.

Michael Tetzschner (H) i kontrollkomiteen reager slik på det Thommessen sier til Aftenposten.

– Dette er så vidt jeg kan bedømme et nytt moment. Og jeg kan ikke se at dette er omtalt i svarbrevet fra presidentskapet til kontrollkomiteen. Jeg registrerer at det er i Aftenposten man kan holde seg orientert i saken, sier Tetzschner.

– Dette tar vi med oss i den videre behandling av saken i kontrollkomiteen, sier han.

– Alvorlig sak

Leder i EOS-utvalget, Eldbjørg Løwer, er forsiktig i sine kommentarer, men sier følgende på spørsmål om det er vanlig at Stortinget ber om at slike meldinger trekkes:

– Det er utrolig sjelden at vi sender en slik særskilt melding til Stortinget. Når vi gjør det, er det fordi vi fra vår side mener at saken er alvorlig. Utover det ønsker jeg ikke å skape mer diskusjon om dette. Nå er dette en sak mellom presidentskapet og kontrollkomiteen.

Strid om taushetsplikt

Bakteppet er en langvarig strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget) om og hvordan EOS-utvalget skulle gis et begrenset fritak fra taushetsplikten overfor et annet utvalg som skulle granske EOS-utvalgets arbeid.

Stortingets kontrollkomité har, i brev til Stortingets presidentskap 11. januar i år, anklaget presidentskapet for å holde dette, og annet, skjult for Stortinget.

EOS-utvalget ville informere Stortinget om uenigheten, og gjorde det i form av en såkalt særmelding høsten 2014. Denne ble imidlertid ikke referert for Stortinget før etter syv uker.

I svarbrevet fra presidentskapet til kontrollkomiteen, sendt 19. januar, beklager presidentskapet at det tok så lang tid.

Men det opplyses ikke i svarbrevet at Løwer ble bedt om å trekke tilbake særmeldingen. Og det til tross for at kontrollkomiteen i brev til presidentskapet av 11. januar spør nettopp om dette.

Det er i intervjuet med Aftenposten at dette blir kjent. På spørsmål om Løwer er bedt om trekke tilbake særmeldingen, svarte Thommessen slik:

– Etter at vi mottok særmeldingen var det kontakt på telefon mellom administrasjonen og EOS-utvalget hvor vi informerte om at vi allerede var i gang med arbeidet med særlov. Det ble i den forbindelse også spurt om det da var nødvendig med særmeldingen eller om denne kunne trekkes tilbake. EOS-utvalget ønsket ikke det og da tok administrasjonen dette til følge, sa Thommessen.

– Vanskelig sak

– Hvordan oppfattet du Stortingets ønske om at dere trakk særmeldingen?

– Dette var en vanskelig sak for oss. Jeg ser at Stortingets president bekrefter at de ba oss om å trekke særmeldingen. Jeg vil ikke gå inn på enkeltheter i denne krevende prosessen, sier Løwer.

Løwer tok referat

I presidentskapets brev, og i Thommessens intervju med Aftenposten, omtales et møte mellom EOS-utvalgets leder og Stortingets direktør Ida Børresen, der man forsøkte å løse uenigheten om opphevelsen av taushetsplikten.

Thommessen mener at direktøren og Løwer har hatt ulike oppfatninger av dette møte som førte til at EOS-utvalgets sendte sin særmelding. Ifølge Thommessen finnes det ikke noe referat fra dette møtet hos Stortingets administrasjonen.

Løwer sier imidlertid at EOS-utvalget, som behandler sikkerhetsgradert informasjon fra tjenestene og følsom informasjon om enkeltpersoner, alltid har dokumentasjon og notoritet på alt det gjør.

– Om Stortinget ønsker mer informasjon om bakgrunnen for vår særskilte melding, kan de bare komme til oss og vi skal forholde oss til det. Men plassen får å utveksle slik informasjon er ikke i mediene, sier hun.

– Så dere har referat fra møtet med Stortingets administrasjon?

– Ja, vi har vårt eget referat, sier Løwer.

– Særdeles uklokt

Hans Fredrik Grøvan (KrF) i kontrollkomiteen mener det var «særdeles uklokt» å be Løwer trekke særmeldingen.

– EOS utvalget må være suveren med hensyn til beslutning om behovet for å sende stortinget særmeldinger. Det er særdeles uklokt å gjøre forsøk på å gripe inn i utvalgets vurderinger om behov for egne meldinger, sier Grøvan.

– Dette handler om å la utvalget fungere ut fra dens forutsetninger slik de er vedtatt av Stortinget. Det er særdeles viktig at et utvalg som EOS kjenner på full frihet til å rapportere gjennom egne meldinger til Stortinget på de områder de er bedt om å følge særskilt opp.

Leder i komiteen, Martin Kolberg, ønsker ikke å kommentere saken før kontrollkomiteen behandler brevet fra presidentskapet. Det skjer først 31. januar.

I svarbrevet til komiteen avviser presidentskapet at det har gjort noe feil, men beklager fire mindre forhold. Et samlet presidentskap mener imidlertid disse «forholdene» ikke har hatt noen betydning for saksbehandlingen.

Thommessen kommenterer saken slik:

– Løwer bekrefter det jeg allerede har gjort rede for. For øvrig er prosessen frem mot en særlov grundig beskrevet på side fem i brevet til kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier han.

– Hverken presidentskapet eller administrasjonen har hatt noen prestisje knyttet til om man velger den ene eller andre løsningen for å gi evalueringsutvalget begrenset fritak fra taushetsplikten. Det viktige var å finne en løsning, slik at utvalget fikk utført oppdraget sitt. Resultatet ble en særlov, som sikrer dette, slik EOS-utvalget ønsket.