Politikk

Turistforeningen stiller seks snøscooterkrav til miljøministeren

Regjeringen har ikke gått inn i konsekvensene av friere scooterregler, sier Turistforeningen og stiller seks krav til miljøminister Tine Sundtoft.

Regjeringen vil la kommunene åpne for mer lystkjøring med snøscooter. Turistforeningen reagerer sterkt på forslaget. Vegard Grøtt, NTB Scanpix

 • Lars Molteberg Glomnes
 • Ragnhild Stenvaagnes

— Det er gjort for lite forskning på konsekvensene av dette forslaget, sier generalsekretør Nils Øveraas i Den Norske Turistforeningen (DNT).

Friluftsorganisasjonene går sterkt imot at kommunene skal få lov til å åpne snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Turistforeningen har sammen med 14 andre organisasjoner gått imot de foreslåtte endringene.

— DNT sier nei til den foreslåtte lovendringen, fordi den vil øke den motoriserte ferdselen i norsk natur betraktelig, og gi store negative konsekvenser for naturmiljøet og den norske friluftslivskulturen, skriver foreningen i sitt høringssvar.

- Oppsiktsvekkende

Regjeringen skriver selv i høringsbrevetder de ber om innspill, at « Det foreslåtte endringene vil innebære en betydelig utvidelse av adgangen til å bruke snøskuter i utmark». Turistforeningen mener departementet ikke er i nærheten av å beskrive godt nok hvilke konsekvenser den betydelige utvidelsen vil gi.

- Det er oppsiktsvekkende at departementet foreslår en så dramatisk endring av motorferdsel i naturen uten å legge fram noen faglige vurderinger av hvilke konsekvenser forslaget vil få. Dette er hastverksarbeid, sier turistforeningens generalsekretør Nils Øveraas i en e-post til Aftenposten.

Han får støtte fra blant andre Fremtiden i våre hender, Naturvernforbundet og Miljøvernforbundet.

— Organisasjonene frykter at lovforslaget vil ha negative konsekvenser for natur, friluftsliv, folkehelse, dyrevelferd og næringsvirksomhet. Vi etterlyser et bedre kunnskapsgrunnlag om virkningene en slik lovendring vil medføre, skriver gruppen i en felles uttalelse.

De mener lovforslaget fra regjeringen ikke tar nok hensyn til natur, friluftsliv, dyrevelferd og folkehelse.

- Vil fortrenge turgåerne

Til Aftenposten sier Nils Øveraas at hovedårsaken for DNTs motstand for friere scooterkjøring, er at det vil fortrenge skikjørere og turgåere.

— Turgåing er nordmenns fremste fritidssyssel. I en undersøkelse svarer rundt 90 prosent at hovedmotivasjonen for friluftsliv er å komme seg ut i frisk natur og vekk fra støy og forurensning. Å gjøre det mindre trivelig å benytte seg av naturen er ikke bra for folkehelsesatsingen, som regjeringen selv ser på som viktig, sier Øveraas.

Stiller seks krav

Øveraas forteller også at DNT selv nå finansierer et forskningsarbeid for å se på mulige konsekvenser av endringene.

Den Norske Turistforenings generalsekretær Nils Øveraas.

— I mangel av et bedre kunnskapsgrunnlag fra regjeringen har DNT sett seg nødt til selv å bestille et omfattende forskningsmateriale for å bidra til en kunnskapsbasert avgjørelse. Vi har bedt Vista analyse gjennomgå noe av det materialet som finnes om konsekvensene lovendringen vil få. Dette betaler DNT av egen lomme. Denne jobben burde regjeringen selv stått for, sier generalsekretæren.Turistforeningen har avkrevd miljødepartementet svar på følgende seks områder:

1. Konsekvenser for friluftsliv og naturmiljø

— Når ni av ti oppgir at en viktig grunn til å gå tur er å komme vekk fra støy og forurensning og å oppleve naturens stillhet og fred, er det åpenbart at økt motorstøy i naturen vil påvirke andre brukere av friluftsliv negativt (jf Wergeland 2009). Flere studier tyder også på at snøskuterkjøring vil ha negativ effekt på dyreliv og vegetasjon. Vi kan ikke se at effektene av den foreslåtte omleggingen er utredet eller vurdert i høringsutkastet fra departementet.

2. Konsekvenser for folkehelse

— Helsegevinstene ved fysisk aktivitet er meget store. Snøskuterkjøring kan både fortrenge skiløpere og turgåere, og føre til at flere kjører snøskuter i stedet for å gå selv. DNT etterlyser faglige vurderinger av konsekvenser for fysisk aktivitet og helse før loven endres.

3. Konsekvenser for omfang av ulovlig kjøring og behov for kontroll

— I Sverige, hvor fornøyelseskjøring i dag er lov, er erfaringen at den ulovlige kjøringen også øker (Naturvårdsverket, juli 2014). Det gir også økt behov for oppsyn og kontroll med snøskuterkjøringen. DNT etterlyser en vurdering av lovforslagets konsekvenser for omfanget av ulovlig kjøring og behov for økt oppsyn og kontroll.

4. Konsekvenser for skader og ulykker

— I 2011 døde 11 personer i snøskuterulykker i Norge. I tillegg kommer lettere og mer alvorlige skader. Det er naturlig å anta at omfanget av skader og ulykker vil øke dersom snøskutertrafikken i Norge øker. DNT etterlyser departementets vurdering av hvilke konsekvenser lovendringsforslaget kan medføre når det gjelder skader og ulykker knyttet til snøskuterkjøring i Norge.

5. Konsekvenser for naturbasert reiseliv

— Innovasjon Norge sine turistundersøkelser viser at det er de aktive ferieformene som har sterkest vekst. En undersøkelse fra 2003 (gjengitt i Vistad (red 2007) viste at opplevelse av stillhet er viktig for det store flertallet av utenlandske vinterferiegjester i Norge. En økning i snøskutertrafikken vil kunne forringe naturopplevelsen og dermed undergrave det naturbaserte reiselivet. DNT etterlyser en analyse av hvilke konsekvenser lovforslaget vil ha for videreutviklingen av det naturbaserte reiselivet.

6. Konsekvenser for ressursbruk i kommunene

— Den foreslåtte lovendringen der forvaltningen av snøskuterkjøring i utmark legges til kommunene, vil kreve mer kommunale ressurser til utarbeiding av planer og løypetraseer, merking og skilting av løyper, med også løpende utgifter til vedlikehold og til kontroll av bruk av snøskutere i henhold til fastsatte regler og tillatte traseer. Vi etterlyser at departementet vurderer hva lovforslaget innebærer av konsekvenser for ressursbruk i kommunene.

Dette svarer miljødepartementet:

- I hvilken grad mener miljøvernministeren at departementet har oversikt over konsekvensene av en regelendring?

— Denne saken er godt belyst blant annet gjennom tidligere høringer – herunder høringen i fjor om forslaget om forsøksordning med snøscooterløyper, og høringen av forslag til nytt motorferdselregelverk i 2007. Regjeringen har også fått verdifulle innspill og erfaringer i forbindelse med de to forsøksordningene, både den tidligere ordningen som startet i 2000 og den nye som ble iverksatt i vinteren 2013/14 men senere avviklet. Saken og de problemstillinger den reiser er dermed også godt kjent for organisasjonene og andre høringsinstanser, skriver politisk rådgiver Jens Frølich Holte (H) i en epost til Aftenposten. Han svarer på vegne av klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H).

- Forventer departementet å ha svar på spørsmålene fra turistforeningen før saken legges frem for Stortinget?

— Man kan alltid ønske seg et bedre kunnskapsgrunnlag, men Regjeringen mener at det foreliggende kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig.

- Dere skriver at dere håper å ha endringer i kraft før jul. Hvorfor mener dere det er viktig å gjøre dette såpass raskt?

— Stortinget har bedt regjeringen om å legge fram forslag til endring av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag snarest mulig. Regjeringens framdriftsplan er dermed i samsvar med Stortingets anmodning, svarer Holte.

 1. Les også

  Regjeringen stanser snøscooter-forsøk

 2. Les også

  Snøscooterbråk på Løvebakken

 3. Les også

  Landsmøtet i Turistforeningen kjemper for stillheten fra scootere

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. SPREK

  - Uforståelig at de vil ha snøscooterløyper i naturen

 2. NORGE

  Protest mot Regjeringens frislipp av elsykler og beltevogner

 3. DEBATT

  – Verdifull natur må skjermes

 4. DEBATT

  18 friluftsorganisasjoner skriver: Åtte grunner til at regjeringen IKKE burde tillate mer vannscooter-kjøring

 5. SPREK

  Norsk Friluftsliv og Turistforeningen må legge ned satsinger etter kutt

 6. SPREK

  Vil ha maks 500 meter fra dørstokken til nærmeste tursti