Kontrollkomiteen med kraftig skrape mot presidentskapet

Stortingets kontrollkomité konkluderer med sterk kritikk mot presidentskapets for håndteringen av EOS-saken.

Stortingets president Olemic Thommessen får refs fra Kontrollkomitéen på Stortinget.

En enstemmig kontrollkomité mener Stortingets presidentskap har opptrådt uskjønnsomt og begått alvorlige feil. Det viser protokollen fra kontrollkomiteens møte onsdag.

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) avviser kritikken. Han vil heller ikke trekke seg som president, slik Per Olaf Lundteigen (Sp) mener han bør.

– Jeg kan ikke skjønne at dette er en sak med dimensjoner som tilsier det.

Kontrollkomiteen konkluderer slik:

  • Det var uskjønnsomt av presidentskapet å holde punktet «Hvordan sikre norsk demokratisk kontroll av fremmede staters overvåkning av norske borgere» utenfor mandatet til evalueringsutvalget som skulle kontrollere Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenester (EOS-utvalget).
  • Stiller seg undrende til at presidentskapet mente det hadde kompetanse til å gi unntak fra  lovbestemt taushetsplikt uten å lage en egen lov.
  • Mener det er alvorlig at presidentskapet holdt EOS-utvalgets advarsler om mulige skadevirkninger utenfor for både EOS-utvalgets tilsyn og berørte tjenester.
  • Mener dette kunne skapt en risiko for at fremtidige tilsyn skulle svekkes av tjenestens manglende tillit til at graderte opplysninger ble håndtert etter kontrolloven, at ansatte kunne utsettes for krysspress ved å bryte straffesanksjonerte taushetsplikt, og at EOS-utvalget ikke ville få informasjon fra kilder.
  • Kritiserer  at en særskilt melding fra EOS-utvalget ikke ble lagt frem for Stortinget umiddelbart.
  • Finner det nødvendig å presisere at presidentskapet ikke er delegert politisk beslutningsmyndighet, utover å administrere arbeidet i Stortinget.

Saken kommer opp i Stortinget i plenum mandag i forbindelse med at evalueringsrapporten skal debatteres.

Tetzschner: Har brutt loven

Medlem i kontrollkomiteen, Per Olaf Lundtegen (Sp) sier han ville ha gått av som stortingspresident hvis han hadde fått så sterk kritikk av kontrollkomiteen.

– Presidentskapet skal ikke endre Stortingts vilje. Det har skjedd i denne saken.

Per Olaf Lundteigen

Han legger til at en statsråd ikke ville overlevd en slik kritikk uten først å ha måttet beklage.

Abid Raja (V) sier dette er en svært alvorlig kritikk av presidentskapet.

– Men hadde presidentskapet beklaget, så hadde mye av kritikken kunne vært unngått.

Michael Tetzschner (H) mener presidentskapet har brutt loven.

– Presidentskapet har ikke vært nok påpasselig. Manglende legalitet er uakseptabel i enhver henseende, sier han.

Leder i komiteen, Martin Kolberg (Ap), sier det alvorligste med saken er at presidentskapets håndtering kunne ha satt «EOS-utvalgets legitimitet i spill».

– Dessuten: Presidentskapet har ikke fullmakt til å overprøve det en fagkomité mener. Det er det viktig å presisere etter denne saken, sier Kolberg.

– Slår inn åpne dører

– Jeg konstaterer at komiteen har tonet ned kritikken, sammenlignet med påstandene som er satt frem tidligere. Men fortsatt er det nok slik at presidentskapet og komiteen ser litt ulikt på disse spørsmålene. Det tar vi til etterretning.

Thommessen mener uenigheten først og fremst har vært en diskusjon om formaliteter.

Olemic Thommessen

– Det endelige resultatet, evalueringsutvalgets mandat og det juridiske rammeverket, var det enighet om. Saken har altså ikke hatt noen betydning for selve evalueringen.

Slår inn åpne dører

Thommessen mener komiteen «slår inn åpne dører» når den presiserer hva som er presidentskapets arbeidsområder og samtidig påpeker at det ikke har politisk beslutningsmyndighet.

– Presidentskapet har en klar forståelse av hva som er rammene for vårt arbeide, og vi mener vi har ligget godt innenfor de fullmakter vi har i denne saken.

– Det kan være sunt med en diskusjon om dette en gang i blant, men noen grunnlag for kritikk i denne saken synes ikke vi det er.

Kritiserer komiteen

Thommessen retter i stedet kritikk mot komiteen.

– Vi synes komiteen kunne ha håndtert denne saken smidigere. Den har fått altfor store dimensjoner i forhold til hva som er innholdet.

Han mener EOS-utvalgets viktige funksjon, og evalueringen, er kommet i skyggen av «en diskusjon om juridiske spissfindigheter».

– Kolberg mener presidentskapet ikke har fullmakt til å overprøve en fagkomite, og mener presidentskapet har gjort nettopp det. Hva tenker du om det?

– En enstemmig komité er ikke Stortinget. Det er Stortinget i plenum, salen, som presidentskapet må forholde seg til. Det forekommer at merknader i komiteen ikke gjenspeiles i stortingssalen. Formelt sett er vi bare bundet av vedtak i salen. I denne saken foreligger det ikke noe vedtak i salen, sier Thommessen. Han påpeker likevel at komiteens syn på evalueringsutvalgets mandat ble videresendt til utvalget.

– Protokollen fra komiteen viser også at komiteen ikke bestrider dette. Men den mener det var «uskjønnsomt» at det tok tid før også det siste punktet i komiteens merknad ble lagt inn i evalueringsutvalgets arbeid.

Presidentskapet hadde i løpet av 2014 og 2015 en løpende diskusjon og vedvarende uenighet med Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget) om hvordan EOS-utvalget skulle gis et begrenset fritak fra taushetsplikten overfor et evalueringsutvalg.

EOS-utvalget slo alarm

Evalueringsutvalget var nedsatt for å evaluere EOS-utvalgets arbeid.

I et brev til presidentskapet 11. januar i år anklaget kontrollkomiteen presidentskapet for å ha holdt opplysninger om denne konflikten skjult for Stortinget, bl.a. opplysninger om at EOS-utvalget forlangte at fritak fra taushetsplikten krevde en lovhjemmel fra Stortinget.

Presidentskapet ga seg ikke i diskusjonen med EOS-utvalget før EOS-utvalget gikk til det uvanlige skritt å sende en såkalt særmelding direkte til Stortinget, for å alarmere Stortinget om nødvendigheten av lovhjemmel.

Martin Kolberg, leder kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen har anklaget presidentskapet for å holdt særmeldingen hemmelig for Stortinget i syv uker. Komiteen anklager også presidentskapet for å ha:

• endret mandatet til evalueringsutvalget i strid med Stortingets innstilling, og

• forlangt et begrenset fritak fra taushetsplikten for EOS-utvalget uten lovhjemmel.

I et svarbrev fra presidentskapet til kontrollkomiteen avviste stortingspresident Olemic Thommessen (H) at presidentskapet har ønsket å skjule noe eller trenere evalueringsutvalgets arbeid.

Kontrollkomiteen mener presidentskapet lar være å svare på flere forhold som komiteen har omtalt i sitt første brev til presidentskapet.

I et intervju med Aftenposten sa Thommessen at stortingsdirektør Ida Børresen og EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer hadde ulike oppfatninger av møtet som førte til at EOS-utvalget sendte sin særmelding, men at det ikke eksisterte noe møtereferat.

Michael Tetzschner (H) er medlem av kontrollkomiteen.

Løwer kunne imidlertid fortelle Aftenposten at det fantes referat fra møtet, nedtegnet av EOS-utvalget.

Dette møtereferatet, og annen dokumentasjon fra EOS-utvalget, er siden oversendt kontrollkomiteen.

I det samme intervjuet med Aftenposten vedgikk også Thommessen at presidentskapet ba Løwer om å trekke særmeldingen til Stortinget.

Aftenposten avdekket også at Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet støttet EOS-utvalgets syn på at det krevdes en egen lov for å gi fritak fra taushetsplikten.