Professor: – Navs juridiske begrunnelse for trygdeskandalen holder ikke mål

– Regjeringen gjorde feil ved å gå så hardt ut og erklære at det forelå en trygdeskandale og at domstolene har gjort feil, sier Tarjei Bekkedal, professor ved senter for Europarett ved Universitetet i Oslo.

– Overraskende at regjeringen gikk så hardt ut på et så spinkelt grunnlag i trygdeskandalen, sier jusprofessor Tarjei Bekkedal. Fra venstre: daværende riksadvokat Tor-Aksel Busch, Nav-direktør Sigrun Vågeng og tidligere arbeidsminister Anniken Hauglie.

28. oktober 2019 kalte daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie inn til pressekonferanse. Der slapp hun nyheten om det som raskt ble fremstilt som en av de mest alvorlige skandalene i det offentlige Norge etter krigen.

Minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse, og rundt 2000 trygdemottagere har fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

Høyesterettsdommer: Ingen er urettmessig dømt i trygdesaken

Mye har handlet om hvordan en så stor skandale kunne skje, men professor Tarjei Bekkedal er blant dem som nå har andre betraktninger.

Han mener regjeringen har gjort alvorlige feil i håndteringen av trygdeskandalen og oppnevnelsen av granskningsutvalget. Hans viktigste ankepunkter er:

  • Regjeringen gjorde feil ved å ikke utrede trygdejusen tidligere.
  • Regjeringen gjorde feil ved å gå så hardt ut og erklære at det forelå en trygdeskandale og påstå at domstolene har gjort feil.
  • Regjeringen håndterte det på feil måte ved å sette ned et granskningsutvalg som skulle se på jusen. Det skulle de ordinære organene i forvaltningen, Gjenopptagelseskommisjonen og domstolene gjort.

Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård konkluderer i en ny redegjørelse med at få eller ingen er urettmessig dømt i trygdesaken. Og at Norge har tillatt mer eksport av sykepenger og arbeidsavklaringspenger enn hva trygdeforordningen hjemler.

Til Rett24 sier Utgård at det etter hans syn ikke er grunnlag for gjenopptagelse av Nav-sakene.

– Er det ingen trygdeskandale, eller er den mindre enn først antatt?

– Det beror nok først og fremst på hvor langt grunnprinsippet om retten til fri bevegelighet gjelder i forhold til trygdeforordningen, svarer Bekkedal.

Les også

Har du falt av trygdeskandalen? Vi guider deg gjennom det viktigste.

– Altfor enkel analyse

– Jeg mener Utgårds poenger om hvordan trygdeforordningen skal forstås er gode og ikke kan avskrives. De viser at det er uklart hvordan man skal tolke EU-reglene. Men jeg tror nok også at grunnprinsippet om fri bevegelighet gir trygdemottagere rettigheter utover det som følger av forordningen. Uansett kan man ikke sette to streker under svaret før en domstol har sagt sitt, sier Bekkedal.

Professoren mener at opprydningen etter trygdeskandalen sporet av allerede med Navs juridiske analyse og forklaring på hvorfor etaten har misforstått EØS-reglene.

– Det vi kan si er at begrunnelsen Nav har gitt i sitt brev datert 27. oktober i fjor i alle fall ikke holder mål, sier Bekkedal.

I det fem sider lange brevet til daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, gir Nav-direktør Sigrun Vågeng en analyse av EUs trygdeforordning, Navs praksis og hva som er gjort feil.

– Brevet bygger på en altfor enkel analyse, og det er overraskende at regjeringen gikk så hardt ut på et så spinkelt grunnlag, sier Bekkedal.

Professor Tarjei Bekkedal mener at opprydningen etter trygdeskandalen sporet av allerede med Navs juridiske analyse.

Han mener det svake arbeidet i starten har fått konsekvenser som reiser spørsmål ved hele granskningsprosessen. Regjeringen oppnevnte før jul et granskningsutvalg ledet av professor Finn Arnesen, leder av senter for Europarett.

Utvalget skal granske departementet, Nav og Trygderettens tolkning og praktisering av trygdeforordningen og øvrig EØS-rett knyttet til muligheten for å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved midlertidig opphold i andre EØS-land.

Det står i mandatet at «Vurderingene skal ikke utfordre påtalemyndighetens og domstolenes uavhengighet.»

Men det er det som er i ferd med å skje fordi utvalget har fått i oppdrag å avgjøre hva som er riktig rettsforståelse, mener Bekkedal.

– Feil at utvalget skal avgjøre riktig jus

– Utvalget kunne gransket hva myndighetene har gjort og ikke gjort når jusen er brakt på det rene. Men det er feil at utvalget selv skal avgjøre hva som er riktig jus.

– Et rettsstatlig grunnprinsipp er at regjeringen ikke blander seg inn i domstolenes virksomhet, eller utfordrer rettskraftige dommer. Det finnes ikke noen ordning innenfor statsforfatningen som åpner for at regjeringen kan sette med et granskningsutvalg «hvis regjeringen lurer på hva som var rett jus, eller om rettskraftige dommer var feil», sier han.

– Vi har Gjenopptagelseskommisjonen, norske domstoler og Efta-domstolen til å avgjøre hva som er riktig jus. Nå har vi fått et forvaltningsorgan oppnevnt av en regjering som allerede har brukt beskrivelser som "skandale", og som egentlig har foregrepet at sakene skal gjenopptas.

Bekkedal mener at riktig fremgangsmåte ville vært å tilføre Gjenopptageleskommmisjonen, et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt med en rettskraftig dom skal få ny behandling av sin sak i retten, mer ressurser. Dernest kunne Høyesterett og eventuelt EFTA-domstolen avklart gjeldende rett.

Les også

Nav må gå gjennom nesten 5000 saker

Arbeidsministeren: – Vil avvente utvalgets konklusjoner

– Disse organene skal være uavhengige. Domstolene og Gjenopptagelseskommisjonen skal ikke presses av regjeringen. Det ligger ikke til andre organer å «granske» hva som er gjeldende rett. Systemet må rette opp sine egne feil, sier han.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Ifølge Bekkedal er EØS-retten flytende og uklar på mange områder.

– Det er bare domstolene som i siste instans kan avklare. Noen må bare skjære gjennom der det er tvil, og det har ikke granskingsutvalget myndighet til, sier han.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er ordknapp om kritikken, og sier at det er «ikke uvanlig at det kommer en faglig debatt i kjølvannet av saker som får stor oppmerksomhet».

– Men vi har nå satt ned et granskningsutvalg og vil avvente deres konklusjoner, sier Røe Isaksen.