Bompengeinntektene i Oslo én milliard kroner lavere enn planlagt

Bompengeinntektene for Oslopakke 3 blir én milliard kroner lavere enn planlagt. – Det blir tøffere prioriteringer fremover, sier Arild Hermstad (MDG), byråd for miljø og samferdsel.

I Oslo går 98 prosent av bompengene til utbygging av kollektivtransport, miljø, sykkel- og gangveier.- Riktig tall, sier byråd Arild Hermstad (MDG).

Oslo, Akershus og staten er nå enige om et forslag til handlingsprogram for Oslopakke 3 i perioden 2020–2023. Her går det frem at satsingen på kollektiv, sykkel og gange fortsetter.

Men samtidig viser nye beregninger at bompengeinntektene vil svikte med én milliard kroner, og størstedelen kommer i slutten av planperioden. Samlede bompengeinntekter forventes å bli vel fire milliarder kroner årlig fra 2020.

– Hovedårsaken er større antall passeringer av elektriske biler enn det vi så for oss i 2016, sier sekretariatsleder Terje Rognlien i Oslopakke 3.

– Mindre avvik i bilistenes adferd får store konsekvenser for inntektene, legger han til.

Oslopakke 3 vil bevilge midler til store prosjekter som Fornebubanen, kjøp av nye trikker i Oslo, nytt signalsystem for T-banen og planlegging av ny T-banetunnel i Oslo sentrum, inkludert ny Majorstuen stasjon. Det settes av betydelige midler til drift av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

I Akershus prioriteres midler til sykkelsatsing. Oslo setter også av betydelige summer til utbyggingen av sykkelveinettet. Men inntektssvikten vil merkes.

– Det kommer til å bli tøffe prioriteringer og mer utfordrende å gjennomføre prosjektene i det tempoet vi ønsker. Det er mindre romslig enn det så ut for noen år siden, og ambisjonene for å bygge ut kollektivtrafikken er fremdeles skyhøye, sier Hermstad.

98 prosent av bompengene til andre formål

– Hvilke prosjekter må utsettes eller skrinlegges?

– Det har jeg ikke noe godt svar på nå. Vi kommer til å revidere handlingsplanene i årene som kommer, og da vil diskusjonen komme om hvilke prosjekter som skal komme først, svarer han.

I Oslo går nå 98 prosent av bompengene til bedre kollektivtransport, miljø, sykkel- og gangveier. Og det liker byråden:

– Byen vokser raskt, samtidig som det haster å redusere biltrafikken og utslippene. Bompengene er et spleiselag for en bedre by,
som sikrer at Oslo får mer T-bane, flere busser og mer sykkelvei i årene fremover.

– Det gir også renere luft for alle, som er spesielt viktig for våre barn, sier Arild Hermstad.

– Frykter du at bilistenes tålegrense nærmer seg og kan eksplodere i et bompengeropprør som på Vestlandet?

– 98 prosent er et riktig tall for Oslo fordi vi henger så utrolig etter i å utvikle kollektiv- og sykkelnettet. Vi har enorme ambisjoner om å få reduksjoner i veitrafikken og store økninger i kollektivtrafikken. Vi skal ha ned biltrafikken samtidig som vi har befolkningsvekst.

– Spleiselag

– Og regningen skal bilistene ta nesten alene?

– Det er riktig å si at det er et spleiselag. Den gode nyheten for bilistene er at de som trenger veinettet, får et bedre tilbud fordi man avlaster veinettet. Mange flere får et bedre reisetilbud ved at vi tilrettelegger for sykkel og kollektivtransport.

– Er målet at bilistene skal betale 100 prosent for syklister, fotfolk og kollektivt reisende?

– Den største forskjellen til Bergen og Nord-Jæren er at i Oslo har vi klart å bygge ut kollektivtilbudet veldig raskt. De som er avhengig av å kjøre bil i Oslo, ser at det blir bedre og bedre kollektivtilbud og bedre forhold for syklister og gående.

– Det har vært tverrpolitisk enighet mellom alle partier bortsett fra Frp, slutter Hermstad.

Beregningene av bompengeinntektene er beheftet med stor usikkerhet. Først og fremst fordi det ikke finnes trafikktelling og sikre data over trafikken der hvor de nye bomstasjonene kommer.

Dernest fordi ingen vet med sikkerhet hvordan de nye bomstasjonene vil påvirke både den totale biltrafikken, og fordelingen mellom elbiler og bensin- og dieselbiler.