Ber Ropstad raskt fjerne «dusteregler» for å bli kvitt «fedrekvote-fellen»

– Dusteregler hindrer at flere fedre kan ta mer permisjon, stikk i strid med målet, sier Venstres Guri Melby. Hun er en av mange politikere som nå ber barne- og familieministeren om endringer.

Venstres Guri Melby forventer at barne- og familieministeren raskt ser på regelverket og fjerner årsaken til at mange fedre mister foreldrepenger.
  • Solveig Ruud

Politikere i både Ap, Frp, Høyre, Sp, SV og Venstre gir uttrykk for at regelverket om fedrekvoten praktiseres for rigid. De etterlyser endringer som gjør at fedre ikke mister opparbeidede rettigheter på grunn av datofeil.

Som Aftenposten har omtalt i flere saker, mister endel fedre foreldrepenger de har krav på.

Ikke Stortingets intensjon

Kristin Ørmen Johnsen (H) leder Stortingets familie- og kulturkomité. Hun kan ikke se at det er Stortingets intensjon at fedre skal straffes og miste hele eller deler av fedrekvoten om de søker for sent.

– Det er jo en intensjon at man skal være fleksibel, ikke at man skal straffes, slik jeg har oppfattet det, sier Johnsen.

Hun legger imidlertid til at hun ble valgt inn på Stortinget i 2013 og ikke kjenner saken fra før den tid.

«Åpenbare dusteregler»

Tidligere har politikere i både Frp og Ap etterlyst endringer. Ropstad har uttalt at han er villig til å se på saken. Også Guri Melby (V) forventer at han gjør noe.

– Jeg regner med at Ropstad order opp i dette.

Uavhengig av om det er loven eller Navs praksis som må endres, håper hun på rask reaksjon fra statsråden. Målet må være å hindre at fedre havner i fellen.

– Han kan regne med full støtte fra Venstre, sier hun.

Melby bruker ord som «helt åpenbare dusteregler» om dagens regelverk, og hun mener det bidrar til å hindre at flere fedre kan ta mer permisjon.

Hun mener for øvrig at man ikke bør koble fedres rettigheter til mødres, slik det gjøres ved bl.a. å knytte fars søknadsfrist til mors siste dag med permisjon.

Venstre-politikeren synes også det også er galt at far må ta permisjon med 80 prosent av lønnen, hvis mor velger en slik løsning.

– Det kan være ulike ønsker, sier hun og mener dagens system undergraver fedre som selvstendige individer.

Burde kunne varsle om siste frist via SMS

Ørmen Johnsen forstår at mange oppfatter regelverket som komplisert og sier hun ved første anledning vil ta opp saken med Ropstad. Hennes utgangspunkt er hvilke grep man kan ta for å unngå problemet.

Selv antyder hun at så lenge man har en frist, burde Nav kunne sende en SMS til alle fedrene og minne om når den reelle fristen for å søke går ut. Hun viser til at både bilverksteder og sykehus sender ut slike varsler til brukerne, og mener det må være mer brukervennlig enn det brevet Nav i dag sender via Digipost.

– Forvaltningen må være på parti med dem som har rettigheter. Den må være på parti med brukeren, sier hun og oppfordrer det offentlige til å gå foran når det gjelder å være brukervennlige.

Unødvendig streng håndhevelse

Sps og SVs medlemmer i Stortingets familie- og kulturkomité mener også at regelverket praktiseres for strengt.

– For meg og Sp er det viktig at flest mulig fedre tar ut fedrekvoten sin, noe jeg også opplever er Stortingets intensjon. Da mener jeg det er uheldig om regelverket håndheves altfor strengt, sier Åslaug Sem-Jacobsen, Sps familiepolitiske talsperson.

Hun mener departementet må gjennomgå regelverket. Sp-politikeren mener man bør se på hvilke endringer som må til for å unngå at regelverket i seg selv hindrer fedre fra å være hjemme med egne barn.

Freddy André Øvstegård, SVs familiepolitiske talsperson, gir uttrykk for noe av det samme. Han sier at en håndhevelse av regelverket som fører til at fedre mister foreldrepenger på grunn av for sent innsendt søknad, ikke er i samsvar med SVs intensjon.

– En så streng håndhevelse virker unødvendig i mine øyne. Poenget her er at far skal kunne tilbringe tid med barnet, sier han.

Ønsker du å oppdatere deg på dette temaet, kan du lese disse sakene: