Siv Jensen forventer høyere ledighet, svakere vekst og vil bruke mer oljepenger

Vil bruke 900 millioner for å dempe oljekrisen på Sør- og Vestlandet.

Finansminister Siv Jensen (Frp) hadde med seg 900 millioner kroner i tiltak for å dempe oljekrisen på Sør- og Vestlandet.

— Dette er ingen nasjonal krise. Det er viktig å nyansere dette bildet. Det er en todeling i norsk økonomi som er svært utfordrende.

Det sa finansminister Siv Jensen om situasjonen for norsk økonomi under dagens pressekonferansem der forslag til revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem.

Regjeringen øker anslaget for arbeidsledigheten fra 4,5 prosent i forslaget til statsbudsjett til 4,7 prosent i 2016. Neste år forventes ledigheten å falle til 4,6 prosent.

  • Vi følger fremleggingen av revidert budsjett, integreringsmeldingen og opplegget for kommuneøkonomien direkte her.

Forberedt på økt ledighet

Tallene knytter seg til arbeidskraftundersøkelsen (Aku) fra Statistisk sentralbyrå. Byrået anslo allerede i mars at ledigheten ville nå toppen i løpet av året med et årsgjennomsnitt på 4,7 prosent.

Her kan du selv lese dokumentene og pressemeldingene Regjeringen har lagt frem.

— Vi må være forberedt på videre økning i ledigheten fremover. Derfor vil vi legge frem nye tiltak for de regionene som er hardest rammet, sier finansminister Siv Jensen på dagens pressekonferanse.

Nye tiltak mot arbeidsledighet inkluderer:

  • Nye permitteringsregler
  • Økt antall tiltakspasser
  • Endret dagpengeregelverk
  • Tilskudd til lærlinger

Egne tiltak til Sør- og Vestlandet

Regjeringen foreslår en tiltakspakke rettet mot de hardest rammede Sør- og Vestlandet.

— Utviklingen i norsk økonomi er todelt. Tilbakeslag i oljenæringen rammer særlig Sør- og Vestlandet. Regjeringen foreslår nye, målrettede tiltak for å bidra til flere jobber i særlig utsatte områder, sier finansminister Siv Jensen.

De inkluderer blant annet tilskudd til kommunale veier, bygg og anlegg og 1000 flere tiltaksplasser for ledige i andre halvår.

Lyspunktene

Samtidig understreker finansministeren at det går bra i store deler av landet.

— På tross av økt ledighet i deler av landet, stiger sysselsettingen for store deler av landet. Mange norske bedrifter går godt. Mange piler peker i riktig retning for Norge. Vi ser økt sysselsetting på Østlandet, Trøndelag og Nord-Norge, og det dannes nye arbeidsplasser, spesielt i bygg- og anlegg og reiseliv, sier Jensen.

Men hun understreker at todelingen i norsk økonomi er utfordrende.

— Det er noen lyspunkter. Men todelingen gjør det krevende. På den ene siden må vi avhjelpe situasjonen der hvor problene er størst, uten å ødelegge der hvor veksten er på vei opp, sier finansministeren til Aftenposten.

Regjeringen nedjusterer veksten i BNP for Fastlands-Norge i år fra 1,8 til 1,0 prosent.

Øker oljepengebruken

Om oljeprisen sier Jensen:

— Utviklingen i oljeprisen har vært svakere enn lagt til grunn i statsbudsjettet i høst. Fremover ventes en viss oppgang, men lavere enn forventet i høst, sier Jensen.

Regjeringen foreslår å øke oljepengebruken fra 195,2 milliarder kroner til i underkant av 206 milliarder kroner i 2016 – det er 10 milliarder kroner høyere enn lagt til grunn i fjor høst. Det tilsvarer 2,8 prosent av oljefondets verdi.

Økningen skyldes lavere skatte- og avgiftsinntekter, reduserte utbytter og økte utgifter til innvandring og integrering samt nye tiltak mot arbeidsledighet, ifølge forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Sjeføkonom tviler på effekt av oljepengebruk

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea er imidlertid i tvil om økt oljepengebruk vil stimulere norsk økonomi.

— Konsekvensene for norsk økonomi vil nok ikke bli så store som tallene i budsjettet gir uttrykk for. Jeg tror man overvurderer hvilken stimulans 10 milliarder i økte oljepenger vil ha, fordi endel av dette er reduserte inntekter til staten, ikke økte utgifter. Det er vanskelig å se at reduserte inntekter fører til vekst i norsk økonomi, sier Olsen.

Lavere utgifter i folketrygden bidrar til å redusere underskuddet, som innebærer at budsjettimpulsen øker fra 0,7 prosent til 1,1 prosent. Budsjettimpulsen er et mål på hvordan budsjettet påvirker innenlands etterspørsel.

Regjeringen la i forslaget til statsbudsjett for i år opprinnelig opp til en oljepengebruk på 194 milliarder kroner. Det ble justert opp til 195,2 milliarder kroner i tilleggsnummeret som ble lagt frem en knapp måned senere.

Handlingsregelen innebærer at statens oljepengebruk over tid skal begrenses til 4 prosent av oljefondets kapitalverdi. Den reviderte bruken av oljepenger for 2016 er 92,8 milliarder kroner under den såkalte 4-prosentbanen.

For høye boligpriser?

— Den største optimismen kommer i boligmarkedet, men det er store regionale forskjeller. Det er grunn til bekymring når prisene fortsetter å stige så raskt, sier Jensen.

Hun viser til at andre land som har opplevd langvarig prisvekst, har opplevd boligprisfall.

— Det kan også ramme oss. Regjeringen har ved flere anledninger uttrykt bekymring for veksten i boligmarkedet. Derfor må vi sørge for godt kapitaliserte finansinsitusjoner, og de har vist seg solide.

Hun mener husholdningene, sammen med bankene, har et stort ansvar.

-Alle vi som har boliglån har ansvar for å ikke låne mer enn vi kan betale tilbake. Det er ikke gitt at det lave rentenivået vil fortsette, så her har husholdningene, sammen med bankene, et stort ansvar, sier Jensen.

Hun understreker at det er all mulig grunn til å følge boligmarkedet tett fremover.