Disse seks spørsmålene vil ikke stortingspresidenten svare direkte på

– Stiller du deg bak Stortingets direktør og hennes virkelighetsforståelse av byggesaken? er blant spørsmålene stortingspresident Olemic Thommessen (H) har fått fra Aftenposten.

Stortingspresident Olemic Thommessen har fått tilsendt en liste med spørsmål fra Aftenposten, men vil ikke svare direkte på noen av dem.

«Vanvittig», «hårreisende» og «demokratibrudd» var blant ordene Trond Nordby, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, brukte tirsdag.

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) hadde ikke villet uttale seg om den krasse kritikken mot Stortingets direktør Ida Børresen. Kritikken som leder Martin Kolberg (Ap) og de to nestlederne Michael Tetzschner (H) og Helge Thorheim (Frp) i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget serverte i en kronikk i Aftenposten mandag.

Vi har sendt seks spørsmål og fem oppfølgingsspørsmål til Olemic Thommessen om bråket rundt Stortingets byggeprosjekt, i en e-post .

I svar-eposten, som stortingspresidenten har sendt via Stortingets sekretariatsleder Dag Nordbotten Kristoffersen, besvares ingen av disse spørsmålene.

Thommessen understreker imidlertid at presidentskapet og Stortingets administrasjon forholder seg til Stortingets vedtak, og at saken er avsluttet i Stortinget.

Dette vedtaket var en utkvittering av fem kritikkverdige funn Riksrevisjonen gjorde da de gransket byggesaken.

«Saken ble avsluttet i Stortinget 20. juni og det er helt uaktuelt med noen omkamp om spørsmål knyttet til saken», heter det i svaret fra Thommessen.

Her er spørsmålene stortingspresidenten har fått av Aftenposten, og som foreløpig ikke er besvart:

1. Hvorfor har du ikke ønsket å gi noen kommentarer i forbindelse med innlegget fra ledelsen i kontroll- og konstitusjonskomiteen?

Aftenposten og etter hvert en rekke andre medier har mandag, tirsdag og onsdag ved en rekke anledninger forsøkt å få kommentar fra Thommessen.

Tirsdag sendte stortingspresident Olemic Thommessen (H) denne tekstmeldingen til Aftenposten. De andre gangene Aftenposten har forsøkt å få svar fra ham, har vi blitt ringt opp av sekretariatslederen på Stortinget.

I en tekstmelding tirsdag skrev han at han ikke har noen kommentar. Onsdag sendte han e-posten Aftenposten gjengir i denne saken.

2. Ida Børresen hadde innlegg hos oss tidligere denne måneden. Var du kjent med innlegget til før det var på trykk?

Påstandene Stortingets direktør Ida Børresen kom med i dette innlegget, som var i Aftenposten 17. juli, oppfatter kontrollkomiteen som en omkamp med Stortingets vedtak.

Tirsdag kunne Aftenposten erfare at stortingspresident Olemic Thommessen var kjent med innlegget Stortingets direktør Ida Børresen hadde i Aftenposten.

I dette innlegget ville Børresen korrigere og presisere et nyhetsoppslag i Aftenposten, men ledelsen i kontrollkomiteen oppfatter dette hennes innlegg som motstridende til Stortingets vedtak i saken, og omtaler innlegget som en omkamp med Stortingets merknader og vedtak.

Det er dette kontrollkomiteens ledelse har gått til angrep på.

Avhengig av hva stortingspresidenten svarer på dette spørsmålet, ønsker Aftenposten videre å få besvart:

  • Om han hadde gitt Børresen sin godkjennelse til å sende innlegget.
  • Om han ga henne beskjed om å skrive og sende innlegget.
  • Om han i ettertid mener han innlegget burde vært stoppet.

Dersom han avviste at han hadde kjennskap til dette, ønsket vi svar på om hva han om at Stortingets direktør sender et slikt innlegg uten å gjøre han kjent med dette.

Heller ikke noe av dette besvares svaret fra Olemic Thommessen.

3. Stiller du deg bak Stortingets direktør og hennes virkelighetsforståelse av byggesaken?

Dette er det sentrale spørsmålet slik saken har utviklet seg nå.

Til Aftenposten uttalte Martin Kolberg tirsdag at det etter hans skjønn var viktig at Stortingets presidentskap og president klargjør om det innlegget direktøren har skrevet også er presidentskapets oppfatning.

Martin Kolberg (Ap), leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

– Dette er viktig, for her er det to alternativer: Enten uttaler direktøren seg på selvstendig grunnlag, som er en situasjon å forholde seg til. Det andre er at det er en uttalelse som indirekte er presidentskapets oppfatning. Da er det en annen situasjon å forholde seg til, sier Kolberg.

Thommessen svarer ikke direkte på dette spørsmålet, men skriver følgende i e-posten til Aftenposten:

«Jeg vil understreke at både presidentskapet og Stortingets administrasjon selvsagt forholder seg til de vedtak som ble fattet av Stortinget i plenum 20. juni 2017, og til komiteens innstilling i saken om Stortingets byggeprosjekt P26.»

4. Oppfatter du i likhet med ledelsen i kontrollkomiteen at Stortingsdirektørens innlegg er en omkamp med Stortinget?

I kronikken fra kontroll- og konstitusjonskomiteen rettes det omfattende kritikk mot Børresen. Hun anklages Børresen for «spesiell bruk av fakta», for misvisende sitering av Riksrevisjonens rapport om byggesaken, for å ha gjentatt forklaringer som Riksrevisjonen tidligere har avvist, for å avvike fra god forvaltningsskikk og for at hun ikke har forstått rollefordelingen mellom Stortinget og dets administrasjon.

I et innlegg i Aftenposten ber ledelsen av kontroll- og konstitusjonskomiteen Stortingets direktør Ida Børresen om å kutte omkampen med Stortinget.

Det er dette siste, at kontrollkomiteen oppfatter at Børresen har tatt en omkamp med Stortinget, som ikke minst Kolberg, Tetzchner og Thorheim er kritiske til.

Om dette heter det i svaret fra Thommessen at «saken er avsluttet» og at «det er helt uaktuelt med noen omkamp om spørsmål knyttet til saken».

5. Hvordan opplever du situasjonen med at hele ledelsen i kontroll- og konstitusjonskomiteen går til angrep på hennes virkelighetsforståelse?

Til Aftenposten kunne statsviter og professor Frank Aarebrot fortelle at han ikke kunne komme på noe lignende politisk oppgjør med administrativ ledelse på Stortinget.

Også Eivind Smith, professor i offentlig rett, beskrev situasjonen som unik og alvorlig, spesielt fordi den kan svekke tilliten til Stortinget som demokratiets nøkkelinstitusjon.

Derfor er det også av interesse å vite hvordan stortingspresidenten opplever denne situasjonen.

Spørsmålet blir ikke besvart av Thommessen.

6. Har du vært i kontakt med Ida Børresen de siste dagene? Hva har i så fall denne kontakten dreid seg om?

I likhet med Thommessen har det ikke vært mulig å få kommentarer fra Stortingets direktør Ida Børresen siden mandag.

I tekstmeldinger til Aftenposten opplyste Børresen mandag at hun var på fjellet, og at det ville være «vanskelig å få kommunisert en så kompleks sak uten skikkelig samband».

Tirsdag og onsdag ville hun heller ikke gi noen kommentar.

Kontakten, forholdet og tilliten mellom Børresen som direktør og Thommessen som stortingspresident er noe som naturlig nok mange ønsker å få klarhet i.