Politikk

Harlem: Det kan ha store konsekvenser for mange foreldre at Nav velger ikke å følge ombudets syn på gjeldende rett

Sivilombudet gjør et nytt forsøk på å få Nav til å bøye av i den juridiske feiden om fedrekvotefellen. Hvis ikke, sier ombudet at det vil råde fedre å gå til sak.

Sivilombud Hanne Harlem stiller nye spørsmål i et nytt brev til Nav og argumenterer for sitt syn på jusen.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Sent fredag ettermiddag responderte Sivilombud Hanne Harlem på Navs nei til å behandle saken til småbarnsfar Gunnar O. Hæreid på nytt. Han fikk bare åtte av de 75 dagene med foreldrepenger som han i utgangspunktet hadde krav på.

– Jeg er innforstått med at det i noen saker kan være grunner til ikke å følge Sivilombudets uttalelse på tross av Stortingets forventning. I denne saken har Nav ikke vist til andre grunner enn at Nav er uenig med ombudet. Jeg imøteser derfor en begrunnelse for hvilke sider ved denne saken som tilsier at Nav ikke skal følge ombudets konklusjon, utover at Nav er uenig med ombudet.

Dette skriver sivilombud Hanne Harlem i et brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav).

Hun minner om at Stortinget har uttalt at forvaltningen skal rette seg etter Sivilombudets uttalelser, også når forvaltningen er uenig med ombudet.

Feiden mellom Nav og Sivilombudet

Hæreid søkte Nav om utsettelse av fedrekvoten fordi han var i full jobb – og han snublet i fedrekvotefellen. Det gjør man hvis man søker etter mors siste dag med foreldrepenger. Han søkte 67 dager etter den datoen, og den datoen har Nav satt som siste frist.

Nav avkortet da den lønnede pappapermen hans med like mange dager som han etter Navs oppfatning hadde søkt for sent.

Han klaget til Sivilombudet og fikk medhold.

Sivilombudet mener Nav har praktisert regelverket om foreldrepenger feil. Ombudet mener han hadde krav på foreldrepenger selv om han søkte etter at mor er ferdig med sin del av den lønnede permisjonen.

I forrige uke kom svaret fra Nav:«Ut fra den gjeldende forståelsen av reglene i folketrygdloven §§ 14–10 og 14–11 er det ikke grunnlag for å gjøre om saken til klageren».

Og nå kommenterer Sivilombudet Navs svar.

Saken har stor betydning for mange

Harlem understreker at det kan ha store konsekvenser for mange om Nav opprettholder sitt syn på saken. Nav kom denne uken med nye tall om hvor mange fedre som rammes av fedrekvotefellen og mister sin opparbeidede rett til foreldrepenger:

 • 2020: 843
 • 2021: 507 frem til 27. oktober i år

– Tolkningsspørsmålet er av betydning utenfor den konkrete saken som uttalelsen gjelder. Såfremt Nav står fast på sitt standpunkt, mener jeg det er god grunn til at klager, eller andre som står i en tilsvarende situasjon, skal få prøvd sin sak for domstolene. Ombudet vil derfor på forespørsel anbefale søksmål, skriver hun.

Ombudet argumenterer for sitt syn

Ombudet gjentar at hun ikke synes forarbeidene til folketrygdloven gir holdepunkter for at den praksisen Nav har ført.

– Når loven ikke oppstiller noen frist for når det må søkes om utsettelse, kan det ikke ut fra ordlyden utledes en regel om at far må søke om utsettelse av uttak av sin del av foreldrepengene innen mors siste dag med uttak, for å unngå å tape stønad, skriver hun.

Hun mener dette synet underbygges av praksisen om å se bort ifra for sent innkommet søknad i de tilfellene der det er påvist at far ikke er informert om når han må søke for ikke å tape foreldrepenger.

Hun argumenterer også mot andre deler av Navs begrunnelse for sin praksis.

Saken drøftes i kontrollkomiteen

På Stortinget har mange reagert på at Nav ikke bøyer seg for Sivilombudet. Stortingets kontrollkomité drøftet saken på sitt møte torsdag denne uken. Et utkast til brev til Barne- og familiedepartementet skal drøftes på et nytt møte 9. november.

Hvis fire medlemmer i komiteen ønsker å opprette en sak, er det tilstrekkelig til at det skjer. Frps, SVs, Rødts og Venstres medlemmer av komiteen har sterkest kritisert Nav for ikke å følge Sivilombudets uttalelse – og Toppe for å ha stilt seg bak Nav.

Det er sendt skriftlige spørsmål til Toppe fra både SV og Venstre i denne saken.

Venstres Grunde Almeland har bedt statsråden redegjøre for hvorfor hun ikke følger Sivilombudets uttalelse, men velger å følge Navs juridiske tolkning.

SVs Kathy Lie har bl.a. spurt Toppe om hun vil sikre at de fedrene som har mistet store summer i foreldrepenger, blir kompensert.

Svarene på spørsmålene vil bli tatt med i betraktningen når kontrollkomiteen avgjør om den skal opprette sak.

Les mer om

 1. Fedrekvoten
 2. Pappaperm
 3. Foreldrepermisjon
 4. Nav
 5. Politikk