Jusprofessor advarer mot nytt forslag til lov om karantenehotell

Regjeringen får kritikk for sitt forslag til ny lov om karantenehotell. «Maktarroganse», sier SV.

SV-leder Audun Lysbakken anklager regjeringen for maktarroganse i saken om karantenehotell.

– Hvis Stortinget vedtar regjeringens forslag, vil man med et pennestrøk endre på balansen vi har hatt de siste 70 årene, mellom regjeringens fullmakter og parlamentarisk kontroll i krisetider.

Det sier Hans Petter Graver til Aftenposten. Jusprofessoren ved Universitetet i Oslo har markert seg som en kritiker av koronajusen.

Også Audun Lysbakken mener regjeringens lovforslag om karantenehotell er problematisk. SV-lederen mener det ser ut til at regjeringen bryter loven.

– Og argumentasjonen de bruker, er ren maktarroganse.

Vil utforme reglene selv

For å henge med videre, må du skjønne forskjellen på forskrifter og lover.

Stortinget vedtar lover. Men Stortinget kan også overlate til regjeringen ansvar for å utforme mer detaljerte regler i form av forskrifter. Stortinget vedtar da en såkalt forskriftshjemmel i en lov, som forklarer hva regjeringen får ansvar for.

Nasjonale forskrifter er altså deler av lovverket som Stortinget delegerer til regjeringen.

Smittevernloven har et unntak fra dette. Den gir regjeringen en slags nødrett til å vedta lover direkte når smittsom sykdom truer. Disse lovene er da teknisk sett forskrifter, hjemlet i smittevernloven.

Men denne nødretten er begrenset. Forskriftene må fremmes som lovforslag til Stortinget innen 30 dager etter at de er meddelt Stortinget.

Regjeringen mener den har oppfylt plikten for den omstridte koronahotellordningen. Det er ikke alle enige i.

Regjeringen har ikke lagt frem ordningen som et eget lovforslag for Stortinget. I stedet foreslår de en endring i smittevernloven som lar regjeringen utforme reglene.

Det regjeringen har foreslått, er at Stortinget vedtar en ny forskriftshjemmel i smittevernloven for dette formålet.

SV er ikke fornøyd. De mener regjeringen er pliktet til å legge ordningen i sin helhet frem for Stortinget som et eget lovforslag.

Graver er enig med SV.

Advarer mot uheldige konsekvenser

Regjeringen vil sikre seg mulighet til å fortløpende endre tiltakene. De advarer mot en løsning der reglene fullt ut fastsettes i lov:

Det vil kunne gi uheldige konsekvenser, advarer de.

  • Nødvendige endringer som følge av smittesituasjonen må da skje ved lovendring. Også lettelser.
  • Det blir vanskeligere å sikre at tiltak ikke skal vare lenger enn nødvendig.

– Det er ren maktarroganse å påstå at demokratisk forankring og debatt er upraktisk, svarer Lysbakken.

– Regjeringen argumenterer med at de vil sikre seg fleksibilitet. Har de ikke et poeng?

– Nei. Regjeringen har jo allerede fullmakt til å iverksette tiltak før de er sendt til Stortinget. Og her vil Stortinget være svært behjelpelige. Men det må være et minstemål at man følger loven.

Han avviser at SV vil kreve noe som ville forsinket de ferske lettelsene i ordningen.

– Nei, det vil vi ikke kreve. Regjeringens maktarroganse skal selvsagt ikke gå ut over dem som er omfattet av reglene.

Regjeringen avviser kritikken.

– Vi mener ikke at demokratisk forankring og debatt er upraktisk. Lovforslaget som er fremmet, vil sikre at disse hensynene ivaretas, sier statssekretær Lars Jacob Hiim i Justisdepartementet.

Han legger til at Stortinget skal behandle den foreslåtte forskriftshjemmelen. Da kan Stortinget fritt trekke opp grensene for den.

Les også

Koronahotellet provoserer. For strenge regler kan gå ut over dugnadsånden, frykter juseksperter.

Jusprofessor Hans Petter Graver er strekt kritisk til regjeringens lovforslag om karantenehotell.

– Undergraver ordningen med parlamentarisk kontroll

Graver reagerer også på regjeringens begrunnelse. Fleksibilitet holder ikke, mener han:

– Regjeringen undergraver ordningen med parlamentarisk kontroll. Ikke bare i smittevernloven, men for beredskapslovene generelt. Argumentene regjeringen bruker, vil jo kunne gjelde for enhver krise, også for krig.

Graver har levert en kritisk høringsuttalelse om dette. Advokatforeningen har sluttet seg til det.

De mener regjeringens forslag vil endre selve fullmaktsbestemmelsen i smittevernloven. Graver skriver:

«Etter mitt syn er det prinsipielt sett problematisk at regjeringen foreslår å endre på de grunnleggende spillereglene midt i en pågående kritisk situasjon».

Han viser til at dagens regler er gitt under rolige forhold og etter ordinær lovbehandling.

«Nå foreslås en endring av dette, under et sterkt tidspress», advarer han. Han legger til at det skjer uten en forutgående utredning og med svært knappe frister og mulighet til å overskue konsekvenser.

Avviser kritikken

Statssekretær Hiim avviser at den parlamentariske kontrollen er truet. Han viser til at Stortinget skal behandle forslaget. Da kan Stortinget fritt trekke opp grenser.

Han minner også om at Stortinget når som helst kan oppheve forskrifter.

Han avviser også Gravers advarsel om at regjeringens forslag vil endre selve fullmaktsbestemmelsen i smittevernloven.

Hiim viser til at regjeringen har fulgt samme prosedyre to ganger tidligere.

– Begge ganger har Stortinget vedtatt regler i samsvar med regjeringens forslag. Lovforslaget som nå er fremmet, bygger på samme tilnærming.