Vil ta opp kinesisk eierskap med statsråden

– Vi bør ha et system for å registrere utenlandske oppkjøp fra ikke-allierte, slik at vi kan få oversikt, mener Liv Signe Navarsete (Sp).

Liv Signe Navarsete (Sp)

Hun varsler at hun nå har sendt et skriftlig spørsmål til justisminister Monica Mæland (H) om dette.

A-magasinet presenterte fredag en oversikt over kinesiske oppkjøp og samarbeid i Norge de siste tiårene.

Her kom det også frem at PST i dag ikke har lov til å lage en slik oversikt, ifølge deres mandat.

Navarsete sier at hun ikke var klar over dette, og at vi bør ha et system for å registrere oppkjøp. Da får man lettere oversikt over hvilke som utgjør en sikkerhetsrisiko, mener hun.

– Jeg lurer på om det er noe regjeringen ønsker å gjøre noe med.

Stanset ikke salget av Bergen Engines

Da industribedriften Bergen Engines ble solgt til et russisk selskap nylig, ble myndighetene varslet tidlig.

Likevel tok det tre måneder før regjeringen besluttet å stanse salget med henvisning til Sikkerhetsloven.

I mellomtiden hadde Bergens Tidende skrevet flere artikler om salget, og opposisjonen i Stortinget var kritiske.

Næringsdepartementet uttalte at de anså salget som en sak mellom to kommersielle aktører, og at de hverken kunne eller burde blande seg inn.

Navarsete mener et bedre system ville fanget opp saken på et tidligere tidspunkt.

– Det er viktig å komme tidlig inn i prosessen, for eksempel før selskapene har begynt å utveksle informasjon. Det hadde vært langt bedre om selskapene tidlig fikk beskjed om å avvente mens man tok en gjennomgang, sier hun.

Sp-politikeren legger til at mange utenlandske oppkjøp – for eksempel fra Kina – ikke er problematiske.

– Vi må ikke bli konspiratoriske, samtidig som det er viktig at vi ikke er naive.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justisdepartementet.

Deler bekymringen

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet sier at han deler PSTs bekymring over manglende oversikt.

– Derfor jobber vi systematisk med å skaffe bedre oversikt over utenlandske investeringer i Norge, skriver han i en e-post, og viser til følgende tiltak:

  • Statistisk sentralbyrå skal vurdere hvordan de kan utarbeide mer relevant statistikk.
  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal publisere en oversikt over utenlandsk eierskap i ulike sektorer i sin årlige risikorapport.
  • NSM og Statens kartverk skal utrede hvordan sikre best mulig oversikt over utenlandsk eierskap i eiendom.

– Samlet sett forventer vi at dette vil gi oss bedre oversikt, mener Sættem.

Mener man mangler gode prosedyrer

NUPI-leder Ulf Sverdrup uttalte til A-magasinet at Norge fortsatt mangler gode rutiner og systemer for å sikre nasjonale interesser og stanse problematiske oppkjøp.

– Viser ikke saken med Bergen engines at Sverdrup har rett?

– De utfordringene Sverdrup peker på stemmer godt med våre vurderinger. Dette er noe departementet følger opp, skriver statssekretær Sættem.

Han mener E-tjenesten, PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet på trenger mer kompetanse, slik at de kan håndtere og balansere slike saker.

– Disse spørsmålene er blitt viktigere de siste årene, fordi trusselbildet har flyttet seg mer til det digitale og økonomiske området, mener Sættem.

Statssekretær i UD Audun Halvorsen (H)

UD: – Sanksjoner bør ikke påvirke oppkjøp

Det er Utenriksdepartementet som har det overordnede ansvaret for forholdet mellom Norge og Kina.

29. mars sluttet Norge seg til EUs sanksjoner mot selskaper og enkeltpersoner i Xinjiang-provinsen, grunnet alvorlige menneskerettighetsbrudd mot de muslimske uigurene.

Samtidig har Norge siden 2010 forhandlet om en frihandelsavtale med Kina.

Statssekretær Audun Halvorsen (H) i UD mener at sanksjonene ikke bør få noen innvirkning på vår vurdering av kinesiske oppkjøp og samarbeid i Norge.

Han viser til at sanksjonene er mot enkeltpersoner og enheter, ikke land.

«Norge vil videreføre vårt brede forhold til og samarbeid med Kina.»

Norge ønsker fortsatt å få på plass en frihandelsavtale, men koronapandemien har forsinket arbeidet, uttaler statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) i Nærings- og fiskeridepartementet.

Den siste fulle forhandlingsrunden ble gjennomført i Wuhan i september 2019.