Politikk

Pasientombud om Jensens sykehjemsløfter: «Keiserens nye klær»

 • Robert Gjerde
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist
Frp-leder Siv Jensen mener Regjeringen har lagt frem forslag som kraftig styrker rettighetene til eldre som trenger sykehjemsplass. Men fagfolk mener forslaget både villeder, forvirrer og kan føre til svekkede rettigheter.
 • Dette er «keiserens nye klær». Slik karakteriserer pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen ordbruken til Siv Jensen om Regjeringens «sykehjemsløfter».

— Det kan ikke stå på pengene. Det får koste hva det vil, sa Frp-leder Siv Jensen da hun i valgåret 2013 beskrev Frps eldreløfter i VG. Hun brukte ordet «elleville tilstander» om eldreomsorgen og klaget over at den var avhengig av kommunenes økonomi.

— I stedet mener jeg vi bør innføre ett eneste krav, som skal gjelde i hele landet: Legens ordre. Mener legen din at du må på et sykehjem, så skal du ha rett på en sykehjemsplass. Så enkelt bør det være, sa hun om en av Frps aller viktigste saker.

Jensen: Løftet i ferd med å bli realisert

Frp foreslo lovfestet rett til sykehjemsplass og statlig finansiert eldreomsorg. I regjeringsforhandlingene fikk Frp gjennomslag for at Regjeringen skulle « utrede lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg med sikte på innføring i perioden» – og en forsøksordning med statlig finansiering for eldreomsorgen.»

Nå er Frp i ferd med å levere. 1. mai starter forsøket, og forrige fredag la Regjeringen frem sitt endelige forslag til lovendringer.

— La meg si at jeg er veldig glad for at vi har fått gjennomslag for lovfestet rett. Det er i ferd med å bli en realitet.

- Lovfestet rett til ...?

— Sykehjemsplass. Det er nå i ferd med å bli en realitet. Det er jeg veldig glad for, sier hun til Aftenposten.

Har allerede en slik rett i dag

Helse- og omsorgsdepartementet sier Regjeringens lovforslag i sum vil styrke omsorgstrengendes rettigheter «vesentlig», selv om det innrømmer at pasienter også i dag har krav på sykehjemsplass når dette er eneste tilbud som «kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.»

Men flertallet av høringsinstansene er uenig. Ifølge departementets oppsummering mener de at « det samlede forslag, eller deler av dette, ikke medfører en styrket rett til heldøgns plass eller vil forsterke kommunenes ansvar (...). i hovedsak legges det vekt på at forslaget ikke vil medføre noen endringer av vesentlig karakter i forhold til dagens praksis. »

Lovforslaget setter likhetstegn mellom rett til en sykehjemsplass og retten til en «tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester.»

Det har fått landets fylkesmenn til å påpeke at departementet sidestiller de to boformene i større grad enn det er grunnlag for i dag. Og departementet selv opplyser at flere mener «deler av lovforslaget vil føre til unødig økt byråkratisering» og at »enkelte mener at de foreslåtte endringer vil villede pasienter eller brukere til å tro at de får en styrket rett til sykehjemsplass eller tilsvarende bolig.»

Les også:

Les også

I opposisjon drev Frp «eldreopprør» på Facebook - nå har det blitt helt stille

Jensen: Har registrert «ulike synspunkter»

Konfrontert med at flertallet av høringsinstansene mener noe annet enn henne, svarer Jensen at hun har registrert at det er ulike synspunkter og fortsetter:

– Egentlig er det ikke er noe forskjell på om du lovfester retten til en verdig eldreomsorg eller lovfester retten til barnehageplass eller utdanning. Det er jo slik, at når du kommer i den fasen i livet, er du potensielt mye mer sårbar. Det er mange eldre som ikke har pårørende og familie som kan ivareta deres interesser. Det å ha et lovfestet vern, gjør jo at kommunen eller den som til enhver tid har ansvar for å sikre en god omsorg, får det presset mye hardere på seg.

– Men mener du at dere lovfester retten til en sykehjemsplass på linje med det man har av lovfesting i barnehagesektoren?

– Jeg mener vi styrker rettighetene kraftig for eldre mennesker i en sårbar situasjon hvor de har behov for pleie— og omsorg. Det er jeg veldig fornøyd med at vi gjør. Vi har lenge ment at det er nødvendig, sier hun.

Les også:

Les også

Tror du kommunen kan ta formuen din om du havner på sykehjem?

Pasientombudet bruker begrepet «keiserens nye klær»

Anne-Lise Kristensen, pasient— og brukerombudet i Oslo og Akershus, sier hun ikke kan «se at eldre er gitt noen annen rett enn de hadde fra før», det fortsatt vil være skjønnsmessige vurderinger i kommunene som avgjør om en person får rett til en sykehjemsplass.

– Dette er Keiserens nye klær, sier hun om Jensens uttalelser.

I høringsuttalelsen sier ombudet at hun ikke kan stille seg bak de foreslåtte lovendringene. Hun bruker ord som «forvirre søkerne», «svekker søkernes rettssikkerhet» og «unødvendig byråkratisk ordning».

– Hvis man er opptatt av at eldre får plass på sykehjem når de faktisk trenger det, er det mye viktigere og vil gi eldre større rettigheter at de bruker dagens klagerett, sier hun og viser til at de som klager ofte får medhold. Hun minner om at pasientombudene kan bidra i slike saker. Ellers reagerer hun på Frp-lederens sammenligning mellom de rettighetene eldre nå får og barns rett til barnehageplass.

– Hvis man virkelig mener det er en sammenheng her, burde man satt et alderskriterium for å få sykehjemsplass. Jeg kan ikke se annet enn som vil møte det utsagnet, sier hun.

Vil du lese dommen landets pasientombud feller over Regjeringens forslag, finner du det her.

Slik slakter tunge fagmiljøer forslaget:

Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Advokatforeningen, fylkesmenn og andre svært tunge aktører blant dem som utgjør flertallet og mener forslaget innebærer noe annet enn det Frp-leder Siv Jensen sier.

 • Advokatforeningen
  Sier de støtter styrket rett til sykehjemsplass/tilrettelagt bolig med heldøgns tilbud, men fortsetter slik: «De foreslåtte endringene har imidlertid fått formuleringer som nærmest indikerer det motsatte av hva som er tilsiktet, og de ulike elementene henger dårlig sammen.»
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
  Mener « deler av dette lovforslaget vil føre til unødig økt byråkratisering og foreslåtte endringer vil villede pasienter/brukere til å tro at de får en styrket rett til sykehjemsplass eller tilsvarende bolig.»
 • Helsedirektoratet
  Mener pasienter og brukere allerede har den retten lovendringene skal gi dem og at en ny forskrift ikke vil «gi noen rettigheter til noen personer. Det vil da skape unødvendig forvirring, både begrepsmessig og rettslig, å kreve at kriteriene nedfelles i forskrift. Det vil også igangsette unødvendige byråkratiske prosesser i kommunene.»

Mener det også kan være «fare for at Iovfesting av plikter og rettigheter som i realiteten er uten rettslig betydning for dem det gjelder, kan føre til at lovverkets legitimitet på området blir svekket. Samlet vil dette i realiteten kunne svekke den enkeltes rettigheter og mulighet til å forstå og ivareta sine interesser i den enkelte sak.»

 • Helsetilsynet
  Omtaler forslaget om rett til plass som «kun en presisering av gjeldende rett.» Sier muligheten for å få vedtak om plass og bli satt på venteliste «skape urealistiske forventninger.»

Antyder at forslaget går for langt i å sidestille plass på sykehjem med plass i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester og påpeker at de «reguleres ulikt på mange områder, slik at det ikke alltid er likegyldig om langtidsopphold tilbys i sykehjem eller i tilsvarende bolig.»

 • Pasient- og brukerombudskollegiet
  «Etter vår oppfatning vil forslaget på enkelte punkter gi pasienter svakere rettsvern og sette viktige rettssikkerhetsgarantier i fare.»

Aftenposten har foretatt et langt intervju med Siv Jensen der hun konfronteres med Regjeringens forslag og høringsinstansenes syn.

Les også

Slik forsvarer hun seg mot faginstansers kraftige kritikk av sykehjemsforslaget

Interessert i politikk? Hør vår politiske podkast, Aftenpodden. Lytt og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk:

Les også

 1. Ny rapport: Hjemmehjelper rekker ikke melde fra om feil

 2. Krever rabatt på sykehjem på grunn av dårlig standard

 3. Bent Høie er stjernen som måtte skuffe | Thomas Boe Hornburg

 4. SV-lederen om Aftenpostens sak om eldreomsorg: - Et kraftig varsko til politikerne

Les mer om

 1. Politikk
 2. Eldreomsorg