Slik er det privatiserte drømmesamfunnet til Siv Jensens ungdomsorganisasjon

Privatiser alt fra fengsler og sykehus til universiteter. Fjern folketrygden. Innfør private helse- og pensjonsforsikringer – og fjern all støtte til kultur. Slik skaper FpU sitt drømmesamfunn.

Bjørn-Kristian Svendsrud ønsker et samfunn med en minimal stat.
  • Solveig Ruud

– Skatt er tyveri som i størst mulig grad bør unngås.

Dette sitatet er hentet ut fra det nyreviderte programmet til finansminister Siv Jensens ungdomsparti.

Leder Bjørn-Kristian Svendsrud i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) ønsker en mer rendyrket liberalistisk politikk enn moderpartiet. FpU mener staten skal begrense seg til å finansiere rettsapparatet, politiet, forsvaret, nødvendig infrastruktur samt å sikre innbyggerne en grunnleggende utdannelse.

– Dette er mildt sagt radikale tanker, og mange av forslagene er ment å være endringer som skjer over lang tid. Vi lever i et sosialdemokrati, og dette er helt utenfor tankerekkevidden til den vanlige nordmann. Men vi mener det er viktig å være en alternativ stemme, sier Svendsrud.

Radikale grep for å få en «minimal stat»

For å nå målet om en «minimal stat» vil FpU privatisere en rekke sektorer:

  • Helsevesenet og eldreomsorgen
  • Folketrygden
  • Alt fra Statoil, NSB og Avinor til Statkraft, Statens vegvesen, Vinmonopolet og Lånekassen.
  • Universiteter og høyskoler.
  • Barnehager og skolefritidsordninger.
  • NRK
  • Alle offentlige kulturinstitusjoner: museer, teatre, operaen og kulturskoler.
  • Alle fengsler

I FpU-staten er det ikke rom for hverken barnetrygd, statlig bistand eller subsidier til ulike næringer.

Tor Mikkel Wara et forbilde

En rekke av disse forslagene har likhetstrekk med det Frp sto for på 80-tallet, da liberalister som Pål Atle Skjervengen og Tor Mikkel Wara preget partiet.

– Det er ingen hemmelig at Wara er et veldig stort forbilde for oss, sier FpU-lederen.

– Er du skuffet over at han ikke lenger kjemper for mye av dette?

– Nei, det er vi ikke. Vi er bare veldig glade for at han er tilbake i politikken og er landets justisminister, sier Svendsrud.

Wara selv gir i en e-post uttrykk for at det er godt at Frp fortsatt har et ungdomsparti som utfordrer de etablerte sannheter.

– Det kan ikke være et mål at de skal være enige med hverken meg eller partiet i alt, sier han.

Hva Wara selv mener om FpU-programmet, vil han ikke røpe. Han sier at han i dag legger Jeløya-erklæringen og Fremskrittspartiets program til grunn for sitt politiske virke.

Skattesystem uten omfordeling

Svendsrud ønsker en inntektsskatt ribbet for progressivitet. Alle fradrag, med unntak av et stort bunnfradrag, skal fjernes. Av resten skal alle betale en flat skatt. Og siden staten skal kreve inn mindre skatt fra folk, mener Svendsrud at man har råd til å betale fullt ut for de tjenester man ønsker.

Ungdomspartiet ønsker ingen omfordeling mellom fattig og rik via skatteseddelen.

– Nei, men vi erkjenner jo at det er noen mennesker som ikke klarer seg på egen hånd. Derfor må vi ha et minimums sikkerhetsnett som sørger for at folk ikke havner i rennesteinen, sier han.

Frihet og privat eiendomsrett

– Dette er et drømmesamfunn, fordi det er det som fører til den ultimate friheten til enkeltmennesket. Det er det overordnede målet vårt. Men samtidig innebærer frihet også at du må ha en trygghet. Du må ha en trygghet for livet ditt, sier Svensrud.

I FpUs drømmesamfunn skal ikke staten kunne ekspropriere eiendom, hverken for å verne natur eller bygge boliger og veier.

– For oss er eiendomsretten ukrenkelig, sier han.

Bjørn-Kristian Svendsrud ønsker en radikal omlegging av norsk velferdspolitikk. Her i debatt med lederen i KrFU: Martine Tønnessen.

Vekk med folketrygden og pensjonsalder

Siv Jensens ungdomsparti mener det er et privat ansvar å sørge for egen alderdom, og vil avskaffe både pensjonsalderen og folketrygden. Staten skal ifølge programmet garantere en minimumspensjon for å sikre et eksistensminimum for alle. Ut over det må man tegne privat pensjonsforsikring.

Også sykehusbehandling skal finansieres via forsikring: en obligatorisk helseforsikring som ifølge Svendsrud skal gi alle et kvalitetsmessig tilbud på nivå med det folk flest får i dag. Hvor dyr premien da blir, vet han ikke.

– Det kan være en prosentandel av inntekten din. Og det kan bli en fast sum, sier han og innrømmer at dersom det blir det siste, vil de med lavest inntekt betale relativt mer.

– Så du skal ikke se bort ifra at det kan øke forskjellene, innrømmer han.

Økte forskjeller en mulig konsekvens

FpU-lederen innrømmer at flere av forslagene kan ha en slik effekt. Han innrømmer blant annet at økonomi kan avgjøre om noen har råd til å studere og hvor lenge.

– Det blir vanskelig å unngå, samtidig som du kan få gode stipendordninger, sier han og sikter til stipender fra private bedrifter og banker – for Lånekassen vil FpU legge ned.

Statsborgerskap etter 20 år

Flyktningpolitikken er ikke like liberal som resten av programmet. Ifølge FpU bør man i «hovedsak få politisk asyl i sine nærliggende områder». Norge skal ta imot et begrenset antall kvoteflyktninger.

Og for å få norsk statsborgerskap må man bo 20 år sammenhengende i Norge. Uten det får man ingen velferdsytelser.

– Hvordan skal kvoteflyktningene få penger til mat og bolig?

– Programmet er litt upresist på dette området, innrømmer han, men påpeker at det å ta imot kvoteflyktninger må innebære at det er statens oppgave å sikre dem mat og bolig frem til de kan klare seg selv i det norske samfunnet.

– Hvis dere skal avskaffe statlig bistand, hvordan skal dere da få hjulpet flyktningene der de er?

– Det er et godt spørsmål, sier han før han påpeker at de vil gi «ren humanitær nødhjelp i forbindelse med katastrofesituasjoner».

– Vi mener den største hjelpen vi kan gi, er frihandel mellom alle land, sier Svendsrud.