Faremo: Kampflyene én milliard kroner dyrere

Totalutgiftene til kampfly-kjøp er økt med rundt én milliard kroner siden 2008, sa forsvarsminister Grete Faremo under høringen i Stortinget i formiddag.

Forsvarsminister Grete Faremo under Stortingets kampfly-høring i dag. T.v. generalmajor Stein Erik Nodeland.
Et F-35 kampfly, som Norge skal kjøpe 56 stykker av.

Forsvarsministeren la vekt på at alle land som skal kjøpe F-35 kampfly, er sikret samme pris for flyene de kjøper i samme år.

— Vi får samme pris som øvrige land ved bestilling av fly samtidig, sa hun.

Norge tar nå sikte på at hovedleveransen av kampfly skal starte fra 2018, to år senere enn tidligere planlagt. Og Faremo understreket:

- Det USA skal betale for kampflyene i 2018, er det samme vi skal betale.

Hun sa at amerikanske myndigheter har lagt stort press på flyprodusenten Lockheed Martin for å holde kostnadene nede. Ifølge Faremo har det underveis vært grunn til bekymring for kostnadsøkningen.

— Men med de beslutninger som er tatt, er forutsetningene for det videre prosjektet gode, sa hun under formiddagens høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Kostnadsøkning

Faremo sa at prisen på flyene beveger seg nedover etter hvert som produksjonstakten øker. Regjeringen ønsker at Norge skal bestille fire treningsfly for levering i 2016. Disse er anslått å koste 800 millioner kroner hver, eller 4,8 milliarder med en avsetning for usikkerhet.

Når det gjelder kostnadene for anskaffelse av de totalt 56 kampfly som Norge vil bestille, presenterte Faremo de tallene som er fremlagt for Stortinget i et forslag fra mai i år. Hun tar utgangspunkt i et anslag på 42 milliarder kroner fra 2008, noe som i dag vil tilsvare 51 milliarder kroner på grunn av prisstigning og endringer i valutakurser.

På toppen av dette kommer så overskridelser på tilsammen 1 milliard kroner, eller 2 prosent, til 52 milliarder, ifølge Faremo.

— Totale anskaffelseskostnader er økt med omlag 1 milliard kroner, sa hun under høringen.

72 milliarder

Ved å beregne kostnadene på en noe annen måte, uten neddiskontering, kommer Faremo og departementet frem til et betydelig høyere tall, 61 milliarder kroner. Og dersom man også legger inn et betydelig beløp for å ta høyde for usikkerhet, blir totalkostnadene 72 milliarder kroner, ifølge Faremo.

— Vi har grunn til å tro at dette er realistiske beregninger, sa hun.

Et tidligere anslag på 18 milliarder kroner for 48 kampfly, ble betegnet som ufullstendig av avdelingsdirektør Frede Hermansen i Forsvarsdepartementet.

Usikkert

På spørsmål om hvor store drifts- og vedlikeholdskostnadene for flyene vil bli, svarte Faremo at disse i 2008 ble beregnet til 145 milliarder kroner.

— Jeg skulle gjerne bidratt med best mulig tall. Men sjansene ville være store for at jeg bare hadde presentert tall jeg visste måtte revideres, sa hun og bebudet nye anslag i langtidsplanen for Forsvaret neste år.

Faremo la stor vekt på at Norge kjøper fire treningsfly - som skal stasjoneres ved et treningssenter i USA.

— Anskaffelse av treningsfly er nødvendig for å sikre trening og utdannelse, sa hun og tilføyde at hun ikke ønsker å komme i samme situasjon som ved innfasingen av nye fregatter.

Treningsfly

Kontreadmiral Arne Røksund, som ledsaget Faremo under høringen, sa at alle land som kjøper F-35, også må kjøpe treningsfly. -De første flyene er automatisk treningsfly, sa han.

Regjeringen vil melde inn behov for fire treningsfly i løpet av året og så forhandle videre om endelig pris.

Faremo ga ellers uttrykk for at dagens F-16 kampfly skal utfases så tidlig som mulig etter 2020.

Hun fortalte at norske bedrifter han vunnet kontraker for 2,2 milliarder kroner til kampfly-prosjektet.