Lovet for mye til barna

Regjeringen har lovet mer enn den har klart å oppfylle overfor barn og unge. Mange løfter er brutt.

Statsminister Jens Stoltenberg flankert av samferdselsminister Liv Signe Navarsete (t.h.) og finansminister Kristin Halvorsen under presentasjonen av regjeringens treårsrapport i går.
  • Forf>

— Aldri før har flere vært i arbeid. Sysselsettingen har økt med 240 000. Arbeidsledigheten er halvert. Den har ikke vært lavere på over 20 år. Aldri har flere fått barnehageplass! I går la statsminister og partileder Jens Stoltenberg og partilederne i SV og Sp frem en omfattende liste over hva de har fått til i regjeringskontorene.

Mange innfridd.

Svært mange løfter er innfridd. Selv trakk statsministeren frem det han kalte overoppfylte løfter innen transportsektoren og i pleie- og omsorgssektoren og skrøt av oppfylte bistands- og kulturløfter. Men han innrømmet at Regjeringen på noen områder "lå litt etter" når det gjelder å innfri Soria Moria-løfter om både barnehagedekning og undervisningstimer.Regjeringen - med SV-leder Kristin Halvorsen i spissen - la frem ambisiøse løfter på vegne av "onga våre" i Soria Moria-erklæringen. Flere er innfridd - likevel peker dette området seg frem som ett av dem der de rødgrønne har lovet mer enn de har klart å innfri. Halvorsen vil imidlertid ikke innrømme at løftene var for ambisiøse.- Nei, hadde de ikke vært det - for eksempel når det gjelder barnehager - hadde ikke Regjeringen hatt så mye å strekke seg etter, sier hun. Men hun innrømmer nå åpent at Regjeringen ikke ville klart å få fullt nok trykk på utbygging om den hadde innfridd maksprisløftene.- Ja, det er helt riktig, sier hun og legger til at de i tillegg fikk klare tilbakemeldinger fra foreldre om at full dekning og bedre kvalitet var viktigere enn å få satt prisen ytterligere ned nå.

Slik gikk det med noen av løftene

Full barnehagedekning innen 2007

Ennå ikke innfridd.

I 2005 hadde 231 000 barn en plass i barnehage. Neste år håper Regjeringen at tallet er oppe i 265 000 barn. Barnehagesatsingen har vært formidabel og økt med over 10 milliarder - men flere store kommuner sliter fortsatt med å få full dekning.

Sette ned maksprisen til 1750 kroner pr. måned (målt i 2005-kroner) - senest ved utgangen av 2007.

Utsatt.

Regjeringen satte ned prisen fra 2750 til 2250 kroner i 2006, prisjusterte den opp til 2330 i 2007 - der har den stått siden. Nå spår Regjeringen at løftet trolig vil bli nådd i 2012.

Lovfestet rett til barnehageplass.

Innfris.

Gjennomføres fra og med neste høst - men mindre ambisiøst enn for eksempel SV hadde skissert.

Legge om kontantstøtten - beholde en begrenset ordning for to- og tre åringer.

Ikke innfridd.

Støtten er kuttet med noen hundrelapper, men ikke endret. Det skulle skje når man hadde fått full barnehagedekning, og det har man ikke fått ennå.

Utvide pappakvoten fra fem til ti uker - ved å forlenge den totale permisjonstiden.

Delvis innfridd.

Fedre til barn som fødes etter første juli neste år, får ti pappauker totalt. Men den totale lengden på permisjonen har bare økt med tre uker. To av pappaukene er tatt fra de ukene de fleste mødre i dag benytter.

Gi far rett til å opptjene selvstendige permisjonsrettigheter.

Ikke innfridd.

Det betyr at flere tusen fedre ikke har rett til pappakvote.

Se på selvstendig næringsdrivendes vilkår for å kombinere barneomsorg og jobb

Delvis innfridd.

Rettighetene i forbindelse med fødsel er bedret, men ikke i forbindelse med barns sykdom.

Utvide skoledagen til 28 undervisningstimer (= 21 uketimer a 60 minutter) pr. uke på barnetrinnet.

Ikke innfridd.

Det er blitt flere timer - men det mangler 10 uketimer a 60 minutter.

Økt lærertetthet - færre elever pr. lærer.

Liten endring.

Holder man ressurser til spesialundervisning utenom, viser de siste tallene en svak økning i antall elever pr. lærer. Tar man de ressursene med, er det en svak nedgang. Det settes av penger til flere lærere neste år.

Innføre en ordning med frukt og grønt i skolen og legge til rette for forsøk med skolemat.

Delvis innfridd.

Elever på skoler med ungdomstrinn har fått gratis frukt. Alle andre må som før betale for den. Nevnte forsøk er gjennomført.

Innføre gratis læremidler i videregående skole.

Innfris.

Neste høst vil løftet være innfridd.

Stramme inn utbredelsen av private skoler.

Innfridd.

Gjennomgå den kristne formålsparagrafen i opplæringsloven.

Innfridd.

Forslag til ny paragraf ligger til behandling i Stortinget.

Iverksette tiltak for å styrke kvaliteten og redusere prisen på SFO.

Ikke innfridd.

Prisene har snarere gått opp enn ned. Ingen målbar kvalitetsøkning.

Innføre en særskilt ventelistegaranti for barn og unge med psykiske lidelser.

Innfridd?

Garantien er innført fra september i år. Det gjenstår å se om den innfris og om fristene overholdes.

Full barnehagedekning er ennå ikke innfridd.
Gratis læremidler i videregående skole innfris til høsten.
Frukt og grønt og forsøk med skolemat er delvis innfridd.
Utvidet pappaperm er delvis innfridd.