MDG mener Høyre bruker manipulerte tall fra oljelobbyen. Stemmer det?

Miljøpartiet De Grønne mener Høyres Tina Bru lyver om hvor store verdier ansatte i oljenæringen skaper. Men hva er egentlig en oljejobb?

Har du tips til påstander eller tall vi bør faktasjekke frem mot valget? Send mail til faktasjekk@aftenposten.no.


– Én oljejobb tilsvarer verdiskapingen til rundt seks vanlige jobber i privat sektor. Hvis MDG får viljen sin, vil det få alvorlige følger for inntektene til fellesskapet og mange tusen mennesker vil miste en jobb å gå til, sa Tina Bru til Aftenposten i juni.

Bakgrunnen var at MDG har stilt ultimatum før stortingsvalget om at partiet ikke vil støtte en regjering som åpner for mer oljeleting.

«Løgn», skriver MDG i en SMS til Aftenposten.

– Tina Bru gjengir her papegøye-aktig tall fra Norsk olje og gass, en lobby-organisasjon som manipulerer tall hemningsløst, sier Per Espen Stoknes, partiets andrekandidat i Oslo.

Han mener en oljejobb ikke produserer mer enn dobbelt så høye verdier som en gjennomsnittlig jobb i privat sektor.

Hva er en «oljejobb»?

Når MDG og Høyre her kommer frem til så vidt forskjellige tall, kommer det først og fremst av at de bruker vidt forskjellige definisjoner av hva som er en «oljejobb».

MDG viser til at det ifølge norskpetroleum.no var 187.000 direkte eller indirekte sysselsatte i petroleumsnæringen i Norge i 2016. Disse tallene refererer oljebransjen ofte selv til når den skal beskrive viktigheten av denne bransjen i Norge.

Med «indirekte sysselsatte» menes jobber som stammer fra næringens etterspørsel av varer og tjenester innenfor varehandel, IKT, utleie av arbeidskraft og maskiner, hotell- og restaurantbransjen, samt bistand innenfor jus og regnskap.

Hotellansatte og dykkere

I regnestykket for hvor store verdier en oljejobb skaper, bruker Høyre tall fra Norsk olje og gass. Disse bygger på Nasjonalregnskapet til Statistisk Sentralbyrå, som sier at det i 2016 var 51.700 sysselsatte med «utvinning av olje og gass, inkludert tjenester».

Her inngår de som jobber direkte med utvinningen av oljen og gassen.

I tillegg inngår bare de som jobber med tjenester som er direkte knyttet til olje- og gassproduksjon, som for eksempel boretjenester, dykkertjenester, og geologiske undersøkelser, og ikke det bransjen måtte bruke av for eksempel hotellovernattinger, taxiturer og juridisk bistand.

Selv om det er interessant å se hvor store ringvirkninger oljesektoren har på norsk næringsliv, er det i denne sammenhengen mest relevant å bruke SSBs sysselsettingstall for selve oljenæringen. Selv om oljenæringen er en viktig kunde for mange hoteller, vil ikke ansatte på disse hotellene oppfattes som å «jobbe i olja».

Andrekandidat for MDG i Oslo og lektor ved BI, Per Espen Stoknes, mener Høyre driver med villedende sammenblanding av tall.

Hvor store verdier produserer en oljejobb?

Ifølge nasjonalregnskapet produserte olje- og gassnæringen inkludert tjenester bruttoverdier for 378 milliarder kroner i 2016.

Det vil si at de ansatte i næringen i gjennomsnitt produserte verdier for 7,3 millioner kroner hver i 2016.

Hvor mye er så dette i forhold til «en vanlig jobb i privat sektor»?

Verdiskaping per ansatt i de ulike bransjene varierer kraftig. For å gi et bilde av hva en «vanlig jobb i privat sektor» produserer av verdier, har vi sett på brutto verdiproduksjon i Fastlands-Norge og trukket fra verdiene som skapes av de drøyt 800.000 ansatte i offentlig forvaltning.

Vi kommer da frem til et snitt på 0,95 millioner kroner per ansatt.

Kunne tatt mer i

Sjekken viser at Tina Bru ikke overdriver, men faktisk underdriver litt når hun sier at én oljejobb tilsvarer verdiskapningen til rundt seks vanlige jobber i privat sektor.

Når det er sagt, kan man spørre seg hvor god mening det gir å sammenligne verdiproduksjonen i jobber i oljen og på land på denne måten. Den målte verdiskapingen per ansatt sier i utgangspunktet ingen ting om hvor flinke eller effektive de ansatte i oljebransjen er.

Den målte verdiskapingen per ansatt i oljeutvinning blir så mye høyere enn snittet rett og slett fordi de jobber med å tappe en verdifull ressurs i bakken. Satt på spissen er det som å ta ut penger av banken.

Ansatte i det private næringslivet på land skaper verdier fra bunnen av ved å bruke kapital og arbeidskraft.

– Det er riktig at nasjonalregnskapets verdiskapings-tall er knyttet regnskapsteknisk til de som direkte arbeider med «utvinning av råolje og naturgass og tilknyttede tjenester». Dette er ca 50.000 personer. Men det er ikke disse sysselsettings-tallene som brukes av Høyre når de snakker om oljejobbene og petroleumssektoren, sier Per Espen Stoknes i MDG.


Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten

Trine Eilertsen mener:

Det er relevant for et land som Norge å sammenligne verdiskaping fra ansatte i oljenæringen med verdiskaping fra andre bransjer som kan konkurrere om den samme arbeidskraften. Hvor får vi mest igjen til samfunnet i ren inntekt fra en ingeniør: I oljen eller i en annen næring? Svaret er oljen.

Omstillingen fra oljevirksomhet til andre næringer vil innebære at arbeidskraft flyttes fra den mest lønnsomme bransjen akkurat nå til andre bransjer. Forkjemperne for oljeutvinning snakker gjerne om at 2–300.000 jobber knyttet til næringen vil forsvinne hvis næringen fases ut. Svært mange av dem vil imidlertid ha alternativ anvendelse og det er viktig å ikke gi inntrykk av at alle disse jobbene hører hjemme i kategorien «ekstremt høy verdiskapning».

Men i denne sammenhengen er det rimelig å ta utgangspunkt i de som jobber direkte med olje- og gassutvinning, altså definisjonen i Nasjonalregnskapet, og ikke i den utvidete definisjonen til MDG. Tina Bru (H) har rett.