Krever slutt på at politikerne kan hemmeligholde dokumenter om egne økonomiske fordeler

Hvis du nektes innsyn i dokumenter om politikernes økonomiske fordeler, er Stortingets presidentskap klageinstans. Nå krever Rødt og MDG lovendring.

Politikerne på Stortinget har i dag makt til å hemmeligholde dokumenter om sin egen og kollegers privatøkonomi. Etter høstens avsløringer om pendlerboliger varsler Rødt og MDG forslag om lovendring.

– Vi kan ikke ha det slik at de samme personene som kan ha misbrukt skattefinansierte goder, skal kunne nekte innsyn i hvordan de selv har brukt fellesskapets midler, sier Rødt-politiker og stortingsrepresentant Seher Aydar.

– På bakgrunn av den uholdbare situasjonen Stortingets omdømme nå er i, er det også viktig å sikre åpenhet om det som bør være offentlig tilgjengelig i Stortingets virksomhet og administrasjon, sier Rasmus Hansson i MDG.

Seher Aydar (Rødt) er medlem av helse- og omsorgskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Helt uholdbart

Tre jusprofessorer har i Aftenposten tatt til orde for at reglene må endres. De mener det bør opprettes en uavhengig klageinstans i saker om dokumentinnsyn hos administrasjonen.

Nå vil Rødt og MDG følge opp professorenes anbefalinger gjennom konkrete forslag som kan munne ut i lovendringer.

– Vi foreslår at det opprettes et uavhengig organ som kan behandle klagesaker i saker om innsyn i Stortingets dokumenter, sier Seher Aydar.

Hun poengterer:

– Stortingets presidentskap er med på å bestemme hvilke goder stortingspolitikerne skal ha. Da er det helt uholdbart at det samme presidentskapet skal kunne nekte pressen innsyn, uten at det finnes mulighet til å klage på hemmelighold og få klagen behandlet av et uavhengig organ.

– Hva tenker du om dagens ordning, der de tidligere stortingspresidentene Olemic Thommessen og Eva Kristin Hansen i siste instans har hatt makt til å avgjøre innsynssaker?

– Eksemplene vi har sett i disse sakene, er nettopp noe av grunnen til at vi kommer med dette forslaget. Vi kan ikke ha en ordning der de som er i søkelyset, er de samme som kan nekte innsyn for godt, sier Aydar.

– Da får man både mulighet til å bestemme egne privilegier og mulighet til å nekte innsyn i det etterpå. Det går bare ikke.

Hun mener en uavhengig klageinstans må på plass.

– Men det må jobbes grundig med et forslag som ser på hvilke lover som bør endres. Vårt forslag er derfor at presidentskapet må sette ned et eksternt utvalg. Det skal komme med et forslag om å opprette en uavhengig instans i saker om innsyn i Stortingets dokumenter. Vi trenger en grundig prosess der også berørte fagpersoner og grupper blir hørt.

Rasmus Hansson, MDG.

Ønsker mer åpenhet

Også MDGs Rasmus Hansson mener det er behov for en uavhengig instans.

– Vi ser ikke noen grunn til at det skal være umulig å få en ekstern vurdering av en klage på avslag fra Stortingets administrasjon, på samme måte som i andre deler av offentlig sektor, sier han.

MDG vil nå fremme et forslag som pålegger administrasjonen å praktisere meroffentlighet i alle ledd.

SVs Ingrid Fiskaa i Stortingets presidentskap sier dette om forslaget:

– SV er positiv til forslag som kan bidra til å styrke tilliten til Stortingets håndteringer av saker som offentligheten er opptatt av. Vi ønsker generelt mer åpenhet og innsyn. Vi må ta stilling til det konkrete forslaget når det kommer til behandling i Stortinget.

Høyre og Arbeiderpartiet ønsker ikke å kommentere forslaget før det er fremmet formelt.