LO går enstemmig imot vikarbyrådirektivet

Ber Regjeringen benytte seg av reservasjonsretten mot EU-direktivet.

LO går imot vikarbyrådirektivet, her fra demonstrasjon tidligere i år.

— LO kan ikke anbefale Stortinget å implementere vikarbyrådirektivet, sier LO-leder Roar Flåthen i en pressemelding .

LO-sekretariatet har i dag behandlet spørsmålet om vikarbyrådirektivet, og går enstemmig i mot implementeringen av direktivet.

LO mener tilleggspunktene fra Arbeidsdepartementet ikke er gode nok, og vil kreve ytterlige garantier.

— Underveis i prosessen rundt vikarbyrådirektivet har usikkerheten rundt virkningen av direktivet økt. Det har vært viktig å sikre en bred forankring i forbundene for vårt standpunkt. Det har vi nå fått, sier Flåthen.

Det har vært møter mellom LO-leder Roar Flåthen og andre forbundsledere i forkant, så avgjørelsen skal ha vært avklart i forkant av møtet.

Fordi det er så store usikkerheter tilknyttet direktivet, mener LO at Regjeringen bør benytte seg av reservasjonsretten.

— Uten garantier for at någjeldende bestemmelser og de foreslåtte tiltak kan viderføres uhildret av EØS-reglene, kan heller ikke LO gi sin tilslutning til å implementere direktivet, heter det i pressemeldingen.

Kan presse Regjeringen

Med et LO-nei, kan det presse Regjeringen til å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe stemte i høst for direktivet, mens SV har hele tiden ønsket å bruke reservasjonsretten. Senterpartiet har uttalt at de er imot direktivet, men har vært avventende til LOs holdning til en reservasjon mot EU-direktivet.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) har tidligere fast overfor NTB søndag at Regjeringen ikke kommer til å snu:

– Vi er uenige med deler av fagbevegelsen. Det må vi leve med, sa hun.

Det betyr at Arbeiderpartiet må støtte seg på opposisjonen for å få innført direktivet. Her har de tilgjengjeld bred støtte: Både Høyre, Frp, Venstre og KrF har uttalt at de er for direktivet.

— Hvis Regjering og Stortinget mot formodning gårinn for at direktivet skal implementeres i norsk rett, mener LO det er viktigat direktivet implementeres under den forutstning at vårt regime for inn- ogutleie av arbeidskraft, og de tiltak som regjerningen foreslår for å sikre likebehandling,står seg, sier LO-leder Flåthen.

Forbundene vunnet frem

Det har lenge vært uklar hvorvidt LO ville gå i mot direktivet eller ikke.

I en høringsuttalelse fra 2010, ga LO uttrykk for at de var for å implementere direktivet, mot at Regjeringen kom med noen tilleggsgarantier. Men siden den tid har flere store LO-forbund gått imot.

  1. januar i år ble det avholdt storpolitisk streik, hvor blant annet EL og IT, Fagforbundet, Handel og Kontor, Fellesforbundet, Fellesorganisasjonen, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund, krevde at LO måtte snu.

Nå kan det se ut til at de har fått viljen sin.

Frykter svaktere arbeidsmiljølov

En av hovedargumentene fra forbundenes side for å gå i mot, er at de har fryktet at et norskt ja til direktivet kan gi en svakere arbeidsmiljølov i framtiden, fordi EFTA-domstolen kan overprøve norsk lov.