Politiet om Listhaugs asylplan: – Som å tro på julenissen

Politifolkene som skal fastslå asylsøkernes ID mener Sylvi Listhaugs plan om at 8 av 10 skal få asylsøknaden avgjort i løpet av tre uker er helt urealistisk.

Leder i Politiets Fellesforbund ved Politiets utlendingsenhet, Andreas Wahl, mener Regjeringens plan for raskere avgjørelser av asylsøknader er urealistisk.

– Det er urealistisk. Det blir som å tro på julenissen, sier leder i Politiets Fellesforbund ved Politiets utlendingsenhet, Andreas Wahl til Aftenposten.

Aftenposten fortalte onsdag om innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs omlegging av asylbehandlingen:

  • Samtlige asylsøkere skal sluses til et ankomstsenter i Østfold.
  • UDI og politi skal samarbeide tett, bl.a. for å avklare asylsøkernes ID.
  • 8 av 10 asylsøkere skal få sin asylsøknad avgjort mens de bor i senteret, senest i løpet av 21 dager.

– Det er positivt at det nå skal satses på ankomstfasen. Det ønsker vi å rose statsråden for, sier Wahl.

– Men det er urealistisk med så raske uttransporter. I mange saker vil det være umulig å innhente korrekt ID på så kort tid. Det er viktig at det ikke dannes et urealistisk bilde av hva som er mulig å få til. Vi ønsker ikke at politiet skal sitte igjen med svarteper dersom effektene uteblir.

– Raskere saksflyt skal selvfølgelig ikke gå utover det viktige ID-arbeidet. Trengs det mer tid for å få avklart ID, så bruker man tiden man trenger, sier Listhaug til Aftenposten.

Frykter hastverksarbeid

Wahl sier ID-arbeid er svært krevende. Han frykter flere feilaktige avgjørelser på grunn av tidspress.

– Vi frykter hastverksarbeid og er redd UDI kan innvilge opphold på uriktig grunnlag på grunn av ren og skjær tidsnød.

Andreas Wahl

Han sier det stadig kommer tilbakekallelser av oppholdstillatelser fordi personer har fått opphold på falsk grunnlag.

– Det skjer ofte fordi UDI har nøyd seg med at ID er sannsynliggjort og ikke ventet på at den er slått fast med 100 prosent sikkerhet, slik PU ønsker. Vi er redd det vil bli enda flere tilbakekallelser dersom man opplever press i vedtaksfasen.

Kritisk til plasseringen

Andreas Wahl er også kritisk til at ankomstsenteret plasseres i Råde i Østfold.

– Mange asylsøkere kommer til Oslo sentrum, eventuelt via flyplassen på Gardermoen, sier han.

Wahl påpeker at dersom man er opptatt av rask retur og smart logistikk, så vil en plassering i nærheten av Gardermoen, i alle fall mellom Oslo og Gardermoen, og ikke sør for Oslo, være langt bedre.

– Det vil gå flere årsverk bare til transport av asylsøkere til Politiets utlendingsinternat på Trandum, sier han.

Trandum – rett ved Oslo Lufthavn, Gardermoen – er Norges eneste lukkede forvaringssenter for utlendinger. Her kan asylsøkere holdes innesperret i påvente av uttransportering eller avgjørelse av ID.

SV urolig for rettssikkerheten

Karin Andersen (SV) mener det viktig å få ned saksbehandlingstiden, men er bekymret for rettssikkerheten.

– Listhaug har ikke dokumentert hvordan så rask saksbehandling skal kunne sikre nøyaktig ID-avklaring og grundig nok sjekk av asylgrunnen og sikkerheten i fluktlandet.

Karin Andersen (SV)

SV krever at kvaliteten på saksbehandlingen styrkes for å sikre at ingen returneres til tortur eller forfølgelse.

– Det har vært flere eksempler den siste tiden på at personer er blitt returnert og blitt pisket eller drept, sier Andersen.

Andersen forutsetter også, i et så «raskt system», at asylanter som klager på vedtak får bli værende i Norge til klagen er avgjort, slik at de kan få uavhengig juridisk hjelp.

– Dessuten bør et slikt ankomstsenter være noe staten drifter. Det er unødvendig at et privat selskap skal tjene penger på dette.

– Ingen god løsning for barn

Barneombudet er svært kritisk til at barn skal bo midlertidig i tre uker i det nye gigantiske ankomstsenteret som er planlagt i Råde i Østfold.

– En teltleir med 1000 plasser i et lagerlokale er ikke en god løsning for barn. Både lydforhold, ivaretagelse av barnas sikkerhet, muligheten for familieliv og mangel på egnede lekeområder utendørs er problemer jeg ser ved denne løsningen, sier Anne Lindboe.

Anne Lindboe

Hun sier det er positivt at man kan få en raskere asylbehandling, men reagerer på at Regjeringen vil ha en svær teltleir.

– Teltleiren var en kriseløsning i 2015. Det må finnes andre lokaler som er mer egnet til et slikt formål når det kun er snakk om ca. 300 asylsøkere pr. måned, sier hun.

Sjef i PU, Morten Hojem Ervik, sier han er uenig i kritikken tillitsvalgte har rettet mot forslaget, og oppfatter det som en styrkning av ID-arbeidet.

– Dette legger grunnlaget for en god ankomstfase, ikke minst vil dette styrke politiets muligheter til en tidlig ID-avklaring og styrke våre muligheter til å ivareta samfunnssikkerheten og å forebygge og bekjempe kriminalitet.

– Hvordan kan dere se så forskjellig på dette?

– Vi skal nå foreta en pilot sammen med UDI, og jeg er sikker på at vi sammen vil se at dette er en styrking.

– Dette virker rart at dere har så ulikt syn på dette?

– Å klare 80 prosent av sakene på tre uker er ambisiøst, men jeg mener det er et riktig og godt mål å strekke seg mot.