Utenriksministeren flytter ansatte ut av staten for å kutte i byråkratstatistikken. Men utgiftene blir de samme.

Børge Brende (H) kansellerte en lenge planlagt flytting av et statsfinansiert fagmiljø fra Universitet i Oslo til Norad for å redusere antallet statsansatte på papiret. Men i virkeligheten sparer ikke skattebetalerne noe som helst.

Utenriksminister Børge Brende (H) tok grep da det ble klart at flyttingen av de statsfinansierte ansatte kunne dukke opp.

15. august i år fikk ansatte og andre som er tilknyttet fagmiljøet ved Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettar (NORDEM) en epost fra direktør Marianne Kvan.*

Der kom det frem at den lenge planlagte flyttingen av fagmiljøet fra Universitetet i Oslo til Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) ikke ville bli noe av. Ifølge Kvan hadde utenriksminister Børge Brende (H) ombestemt seg. Da hadde flyttingen vært planlagt i ett år.

Årsaken til kuvendingen: Et mål om å kutte antallet ansatte i forvaltningen.

Dette er brevet som ble sendt til de NORDEM-tilknyttede.

Finansieres allerede over Utenriksdepartementets budsjetter

Aftenposten har tidligere fortalt hvordan Regjeringen ikke har klart å stanse den kraftige veksten statsansatte, til tross for at de har varslet «krig mot byråkratiet».

Den viktigste måleenheten på byråkrater, som spesielt Frp har hatt et anstrengt forhold til, er antallet ansatte i departementer og direkte underliggende etater - den såkalte sentralforvaltningen.

De i overkant av 40 NORDEM-tilknyttede ansatte finansieres allerede fullt ut av skattebetalerne over UDs budsjetter. I mai 2015 besluttet UD å plassere NORDEM sammen med Norad, da det var klart at avtalen mellom NORDEM og Universitetet i Oslo ikke ville bli fornyet.

Men da byråkratveksten ble satt på dagsordenen, dukket det opp en utfordring: Ved å samlokalisere NORDEM med Norad, ville de ansatte komme med i statistikken over ansatte i sentralforvaltningen.

Ikke rom for økning i antall ansatte på papiret

Det ville ikke Regjeringen ha noe av, og i juni i år reverserte utenriksminister Børge Brende beslutningen, viser dokumenter Aftenposten har fått innsyn i.

«Det er ikke lenger rom for økning i antall personer med et formelt ansettelsesforhold til Norad», heter i et UD-dokument som ble sendt til arbeids- og styringsgruppen i flytteprosjektet i juni.

– Den opprinnelige planen var å legge NORDEM til Norad, men i lys av beslutningen om at alle departementer skal stramme inn på antall ansatte, inkludert i underliggende etater, ble det gjort en fornyet vurdering, skriver pressekontakt Kristin Enstad i Utenriksdepartementet i en epost.

Hun skriver videre at det ikke forventes noen «vesentlig budsjettmessig innsparing som følge av omgjøringen».

Saken omtales også i Klassekampen lørdag.

Nå er planen at NORDEMs ansatte skal inn i Flyktninghjelpens organisasjon, men med de samme lovbaserte rettighetene som statlige ansatte. På denne måten vil de statsfinansierte ansatte ikke vise i statistikken over statsansatte, selv om de lønnes over statens budsjetter.

NORDEM-direktør Marianne Kvan.

Fører til ekstraarbeid

– Flyttingen skjer innenfor de rammene vi får fra Utenriksdepartementet, og må uansett gjennomføres siden avtalen med Universitetet i Oslo løper ut. Men vi har jobbet med flyttingen til Norad i et års tid, så det har gått med ganske mange arbeidstimer. Noe av arbeidet som er gjort kan vi trolig bruke selv om vi flytter et annet sted, sier NORDEM-direktør Marianne Kvan.

– Men det blir ekstraarbeid?

– Ja, vi må nå se på hvordan vi skal få plass hos
Flyktninghjelpen.

Flytninghjelpen bekrefter overfor Aftenposten at de har vært kontakt med UD om en mulig innlemmelse av NORDEM i organisasjonen, men kan foreløpig ikke gi flere detaljer.

*Presisering 6. oktober: Marianne Kvan gikk planlagt av som NORDEM-leder etter at intervjuet med henne ble gjennomført. Ny NORDEM-leder er nå Siri Skåre.