Enstemmig LO-kongress for fortsatt leting etter olje og gass

LO unngikk en åpen konflikt mellom oljearbeiderne og klimaforkjemperne.

Oljekompromiss på LO-kongressen. Fra venstre: Fagforbundets leder Mette Nord, LOs første nestleder Sissel M. Skoghaug og Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

– Dette er et godt program for de neste tre årene. Dette utvikler industrien og vil ta de sårbare områdene på større alvor, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum. Han organiserer arbeidstagerne i olje- og gassindustrien.

– Fremoverlent, fremoverskuende og tar klimasaken på alvor. Dette er en god balanse. Vi skal ha oljenæringen i mange år fremover, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Spørsmålet om fortsatt leting etter olje og gass var det heteste på LO-kongressen.

– Det er et potensial for dype konflikter på feltet. Det er viktig at LO er det store skipet med plass til alle.

Slik innledet redaksjonskomiteens leder, LO-sekretær Are Tomasgard, foran avstemningen fredag.

Etter intens jobbing gjennom hele uken, la komiteen enstemmig frem forslaget til næringspolitisk uttalelse.

På forhånd hadde tre forbund sendt inn forslag som i langt sterkere grad la vekt på stans i eller redusert leting etter mer olje og gass:

Norsk Tjenestemannslag (NTL) hadde opprinnelig foreslått at LO skulle «jobbe for at det ikke åpnes for nye olje- og gassfelt på norsk sokkel».

Handel og Kontor (HK) hadde foreslått at «Norge må følge FNs klimapanel og la deler av våre fossile petroleumsressurser ligge urørt».

Fagforbundet hadde forslag om at «havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og andre særlig sårbare områder på norsk sokkel, må vernes mot olje- og gassvirksomhet».

– Jeg er glad for at kongressen har landet et reelt kompromiss som gir oss et veldig godt utgangspunkt for å jobbe videre med grønn og rettferdig omstilling, sier NTLs leder Kjersti Barsok.

Hun mener at for å lykkes må de store investeringene skje i fornybare energikilder og staten spille en aktiv rolle.

Are Tomasgard understreket det velkjente mantraet om at petroleumsbransjen skal «utvikles og ikke avvikles». Og at menneskene og teknologien i petroleumsbransjen er nøkkelen for å få til en rettferdig og effektiv overgang til en grønn økonomi basert på karbonfri energi.

– Vi jobber for en rettferdig omstilling. Vi vil legge til rette for at folk har en jobb å gå til. Norsk industri er en del av løsningen, sa Tomasgard.

Og flertallet stemte i tråd med dette, og LO unngikk dermed en åpen konflikt mellom oljearbeiderne og klimaforkjemperne i spesielt offentlig sektor.

– Fortsatt leteaktivitet

Dette er de sentrale avsnittene i kompromisset:

«Konflikten med Russland har ført gass opp som vår viktigste eksportartikkel. Eksport av olje og gass sto for 3⁄4 av den totale norske vareeksporten i år. Norge har vært og er en sikker stabil og pålitelig leverandør av energi til Europa.

Fortsatt leteaktivitet og funn som sikrer en fortsatt stabil leveranse har en enda større betydning. Det må legges til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel med økt innslag av nye næringer som karbonfangst og lagring, hydrogen, havvind, og mineralutvinning.

LO vil utvikle ikke avvikle sektoren. LO mener de ressursene som kan bygges ut må være økonomisk og klimamessig bærekraftige. Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt.»

Kraft og kabler

Spørsmålet om kraftproduksjon, eksport, priser og virkningen av Norges kobling til EUs energibyrå Acer, var også et hett tema på kongressen.

På forhånd hadde kraftopprørerne i «Industriaksjonen» tatt til orde for tiltak for å redusere eksport av kraft. De fremmet flere alternative forslag, men alle ble nedstemt.

Kongressen vedtok at det er en «overordnet ambisjon» at det sikres tilstrekkelig strøm til forbrukere og industri til forutsigbare og konkurransedyktige priser.

Og at LO skal arbeide for å sikre sterk politisk styring og kontroll med utviklingen av det norske kraftsystemet.

LO mener Energikommisjonen må se på hvordan det norske kraftsystemet kan sikres mot energikriser, inkludert gjennom styringen og bruken av magasinkapasitet og mellomlandsforbindelser, heter det.

Styrket pensjon

LO varsler også kamp om styrket pensjon i årene fremover: Siktemålet er at samlet pensjon ved 67 års alder minst skal være to tredjedeler av tidligere lønn. LO krever at bedriftenes innskudd til tjenestepensjon minst skal økes fra dagens minstenivå på 2 prosent til 4 prosent.

LO utfordrer for øvrig Ap i synet på FN-traktaten mot atomvåpen. Mens Støre-regjeringen ikke vi bryte ut av samholdet i Nato, vil LO at Norge «signerer og ratifiserer det internasjonale forbudet mot atomvåpen».

LO slutter også sterkt opp om EØS-avtalen for å sikre Norge tilgang til EUs indre marked. Samtidig må den sosiale dimensjonen styrkes.

– EØS-avtalen er derfor grunnlaget for LOs faglige europapolitikk, heter det.

Et stort flertall på LO-kongressen stemte også for internasjonal boikott av Israel.

Da en uttalelse om Palestina kom opp til votering på kongressen, hadde flertallet i redaksjonskomiteen lagt frem en innstilling uten direkte støtte til boikott av Israel. Men flertallet av delegatene støttet i stedet en dissens fra mindretallet i redaksjonskomiteen.

«LO støtter også en internasjonal boikott av Israel», lyder vedtaket.